Etiket: Cehennem

Hild (Ah! Tanrıçam)

Hild ya da Hildr aynı zamanda norse mitolojisindeki bir Valkyriedir. Hild (Japonca: ヒルド, - Hirudo) Ah!

Veganlık

Veganlık ya da veganizm, hayvanların kullanılmasını desteklemeyen bir yaşam biçimidir. Hayvan sömürme yoluyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı reddetmedir.

Cennet (film)

Cennet şu anlamlara gelebilir;

Batı edebiyatı

Batı edebiyatlarının temelini Yunan ve Latin edebiyatı oluşturur.Yunan Edebiyatı`nda İlyada ve Odise destanlarıyla Homeros, trajedileriyle Aiskhilos , Sophokles ve Euripides, komedileriyle Aristophanes, tarih eserleriyle Heredot, felsefe eserleriyle Eflat...

İmanın Altı Şartı

İslâm'da imân, İslâm dîninin esaslarına inanmaktır. İslam'a göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için imân etmesi şarttır.

Mâlik

Mâlik (Arapça مالك), Arapça bir kelime olup, "Mülk" kökünden türemiştir ve "bir mülke sahip olan" anlamını taşır. İslam inancında Mâlik cehennem'in yöneticisi olan meleğin ismidir.

Cin (ruhani yaratık)

Cin;(Arapça: جن ) modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir.

İslam'da iman

İslam dinine göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için îmân etmesi gerekir. İslâm`da îmân, İslâm dîninin esaslarına inanmaktır. Farklı mezheplerin farklı görüşleri varsa da burada sâdece kısa ve genel bir çerçeve çizilmiştir. íŽman mezheplerinin imânâ dair g...

İslam'da cennet

:``Bu maddede İslam dinindeki cennet inancı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Daha genel bir cennet tanımı için Cennet maddesine bakabilirsiniz.``

İslam'da cehennem

:``Bu madde İslam dinindeki cehennem anlayışı hakkındadır. Genel olarak cehennem hakkında bilgi için Cehennem maddesine bakınız.``

İslam'da Araf

İslâmın kutsal kitabı olan Kur`an-ı Kerîm`de tanımı yapılan A`raf ile Ulema-i Rüsûm`un tarif ettiği A`raf arasında fark vardır. Ulema-i Rusûm A`raf`ı Muharref Tevratta betimlenen ve Dante`nin İlahi Komedya`sında vasıflandırılan bir çerçevede değerlendirm...

İki konum arasındaki bir konum

Mu'tezile (Arapça: المعتزلة), İslam dininde bir itikadi mezhep. Mu'tezile, kelime olarak (i'tezele sözcüğünden türeyerek) "ayrılanlar, uzaklaşanlar, bir tarafa çekilenler" anlamına gelir.