Etiket: Hammurabi

İlk Babil kralları

Orta kronoloji`` kulanarak,

M.Ö. 1810

Olaylar

Kanun (hukuk)

Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır.

Hamurabi yasaları

Hammurabi kanunları, MÖ 1760 yılı civarında Mezopotamya'da ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biridir. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı (MÖ 2050), Eşnunna kanun ki...

Hamurabi

Hammurabi (d. MÖ 1793?

Diş hekimliği tarihi

Diş hekimliği tarihi; diş hekimliğinin tarihsel gelişimini incelemektedir.

Faizsiz bankacılık

Faizsiz bankacılığın geçmişi M.Ö. 2123 - M.Ö. 2081 yılları arasında Babil`de hüküm süren Hammurabi`ye kadar uzanmaktadır. Faizsiz bankacılığın temelini oluşturan "mudaraba" ve "muşaraka" akitleri, Orta Çağ Avrupasına da geçmiş ve &quot...

ziggurat

Ziggurat Mezapotamya'ya özgü bir terimdir. Tanrıdağı anlamındadır. İlkçağda Sümerler, Keldanlılar, Babiller ve Asurlular tarafından yapılan, tabandan başlayarak tepeye doğru kat kat yükselen giderek küçülen teraslardan oluşan, zirvesinde bir tapınak bulun...

yasal

Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır.

An

Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak...