Etiket: III. Mustafa

Hatice Sultan

Hatice Sultan Osmanlı tarihinde adı geçen Hatice adını taşıyan birden fazla padişah eşi veya kızı anlamına gelebilir:

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan (1699) başlayarak, Yaş Antlaşmasına kadar (1792) geçen süreye denir. Bu dönemde Karlofça ve İstanbul Antlaşması’yla kaybedilen yerleri geri almak ve mevcut toprakları korumak amac...

İskele camii

İskele Camii de denilen mabet III. Mustafa tarafından 1760’da yaptırılmıştır.

Üçüncü Mustafa

III. Mustafa (Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Cihangir; 28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774), 26. Osmanlı padişahı ve 105. İslam halifesidir.

Topkapı Camii

Topkapı Camii Musul`dadır.

Sultan Mustafa Camii

İskele Camii de denilen mabet III. Mustafa tarafından 1760`da yaptırılmıştır. Yıllar sonra harap olmuş, 1858`de Abdülmecit, kagir olarak yeniden inşa ettirmiştir. Yanında bir de Sübyan Mektebi olduğu biliniyorsa da artık yoktur.

Cerrahi (tarikat)

Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır.

Cedit Zer-i Mahsup

Cedid Eşrefi, (Cedit Zolota), Osmanlı dönemindeki gümüş paralardan biridir. III.

Laleli Camii

Laleli Camii Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774) zamanında yapılan, sanat değeri büyük bir câmi. Yapımına 1759 yılında başlanılan Lâleli Câmii 1763 yılında bitirildi. Kemerler üzerine kurulan bu ibâdethâneyi, Mehmed Tahir Ağa yaptı.

Sultan Üçüncü Mustafa

Sultan Üçüncü Mustafa 28 Ocak 1717 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan Üçüncü Ahmed, annesi Mihrişah Sultan'dır. Sultan Üçüncü Mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok iyi bi...

Huzur Dersleri

Pâdişâhın huzûrunda ilim adamlarınca yapılan ders. Osmanlı pâdişâhları zaman zaman ulemâdan ileri gelenleri saraya davet ederler, ilmî mütâlaalarını dinliyerek istifâde ederlerdi. Huzurda âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerin tefsirleri anlatıldığı gibi müs...

cerrahilik

Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır.

Cerrahiyye

Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحية ‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır.