Etiket: Mesnevi

Salacıoğlu

Salacıoğlu (tam adı Salacıoğlu Mustafa Celveti veya Giritli Salacıoğlu Mustafa Celveti, bazen şeyh ünvanı ile de geçer) 18. yüzyılda Girit`te doğmuş ve yaşamış bir Türk tasavvuf şairidir. Salacızade ve Salacıdedeoğlu mahlaslarını da kullanmıştır. Bir diva...

Risalet-ün Nushiyye

Risalet-ün Nushiyye, Yunus Emre`nin Divanı`ndan sonra ikinci büyük eseridir. "Nasihatler Kitabı" anlamına gelen bu eser mesnevi biçiminde yazılmıştır. Risalenin sonunda yazıldığına göre "Söze tarih yedi yüz yediydi, Yunus canı bu yolda fidi...

Nefhatü'l-Ezhâr

Nefhatü`l-Ezhâr, Atâî`nin hamsesini oluşturan mesnevilerden ikincisidir. Nizâmî`nin Mahzenü`l-Esrâr adlı mesnevisine nazire olarak 1624 / 1034 yılında Tırnova`da yazılan Nefhatü`l-Ezhâr müfte`ilün müfte`ilün fâ`ilün veznindedir. Nefhatü`l-Ezhâr, yirmi böl...

Harnâme

Harnâme, ünlü divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir.

İskendernâme

``İskendernâme``, ünlü Türk Divan edebiyatı şairi Ahmedî tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir. 1390 yılında yazılan mesnevi I. Beyazıt`ın oğlu Emir Süleyman`a sunulmuştur. Adından da anlaşılabileceği gibi eser Büyük İskender`in hayatını konu alır. Fak...

İskendername

1390 yılında yazılan mesnevi I. Beyazid'in oğlu Emir Süleyman'a sunulmuştur.

İlyas Şüca

Tûtînâme

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tûtî-nâme

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tutiname (kitap)

Tûtî-nâme Doğu edebiyatının hikaye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Tutiname

Tûtî-nâme, doğu edebiyatının hikâye türündeki en önemli eserlerinden birisidir. Sanskritçe aslı Sukasaptati`dir (Çakasaptati).

Mesnevi (Mevlana)

Mesnevi, Mevlana`nın 6 ciltlik eseridir. Mesnevi`yi Hüsameddin Çelebi`nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi Hüsameddin Çelebi`nin söylediğine göre, Mevlana, Mesnevi beyitlerini Meram`da gezerken, otururken, yürürken, hatta semâ ederken söylermiş. Çelebi Hü...

Mahmud Şebüsteri

Mahmud Şebüsteri (d. 1288 ? - ö. 1340?), İran veya Azerbaycanlı sufi büyüklerinden ve yazarlarından. Hayatı hakkında tafsilatlı bilgi bulunmadığı gibi doğum ve ölüm tarihi de kesin bilinmiyor.

Kutatgu Bilig

Kutadgu Bilig (IPA: [qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]) (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi) , 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arsl...

Kutadgu Bilik

Kutadgu Bilig (IPA: [qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]) (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi) , 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arsl...