Etiket: Mezopotamya mitolojisi

Mezopotamya dini

Mezopotamya mitolojisi

Eridan (mitoloji)

Eridan, Mezopotamya mitolojisindeki yer altı dünyası - cehennemde akan nehirlerden biri.

Enlil

Yeryüzü-tanrı. Bel ya da Belum adıyla da anılır.

paganlık

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. 20. yüzyıldan itibaren paganizm terimi (ya da neopaganizm), İbrahimi dinler öncesi eski pagan dinlerinin yeniden canlandırılmasıyla tanımlayıcı hale gel...

paganizm

Paganizm, (zaman zaman Türkçe putperestlik sözcüğü de geniş bir şekilde aynı anlamda kullanılır) akide (yani dini esas) anlamında monoteizmden uzak olan ve çok farklı uygulama ve ibadetler içeren dinleri kapsayan geniş bir din bilimleri terimidir. Ayrıca...