Etiket: Nükleotid

Taşıyıcı ribonükleik asit

Taşıyıcı RNA (tRNA olarak kısaltılır) hücrelerde protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine spesifik bir amino asit ekleyen küçük (yaklaşık 74-95 nükleotit uzunlukta) bir RNA molekülüdür. Amino asidin bağlanması 3' ucundadır.

Fotofosforilasyon

Fotofosforilasyon, güneş ışığı enerjisi kullanılarak ATP üretiminin gerçekleştirilmesidir.

Çerçeve kayması mutasyonu

Çerçeve kayması mutasyonu (frameshift), bir genin protein kodlayan kısmında ya birkaç baz çiftinin girmesi ya da çıkması ile oluşan mutasyon çeşididir.

Çerçeve kayması

Çerçeve kayması mutasyonu (frameshift), bir genin protein kodlayan kısmında ya birkaç baz çiftinin girmesi ya da çıkması ile oluşan mutasyon çeşididir. Bu girme ya da çıkma noktasından itibaren kodonların doğru okuma çerçevesinde bir kayma olur.

Frame shift

Çerçeve kayması mutasyonu (frameshift), bir genin protein kodlayan kısmında ya birkaç baz çiftinin girmesi ya da çıkması ile oluşan mutasyon çeşididir. Bu girme ya da çıkma noktasından itibaren kodonların doğru okuma çerçevesinde bir kayma olur.

Redunanz

Genetik'de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetlendirilmesi" (amplifikasyonu) ya da "Redunanz" denir. Ürünlerine büyük gereksinim duyulan, (özellikle işlevsel enzim ürete...

RRNA

Ribozomal RNA (rRNA), ribozomlarda bulunan bir RNA tipidir, ribozomun protein senteziyle ilişkili katalitik fonksiyonundan sorumludur. Ribozomal RNA, mRNA'daki bilginin translasyon süreci sırasında amino asit dizisine çevrilmesi için taşıyıcı RNA (tRNA) i...

Haberci RNA

Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir (nükleotitlerden oluşan birimlerdir. Nükleotit: Adenin , sitozin , guanin gibi bazlar + deoksiriboz şekeri + fosfattan oluşan birimlerdir.), nükleotitlerden oluşan bir polimerdir.

Gen kuvvetlendirilmesi

Genetik`de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetlendirilmesi" (amplifikasyonu) ya da "Redunanz" denir.

Gen amplifikasyonu

Genetik'de, kromozomların yapısı ve düzenlenmesi ile ilişkili olarak çok defa yüzlerce kopya halinde rRNA çoğaltılmasına "Gen kuvvetlendirilmesi" (amplifikasyonu) ya da "Redunanz" denir. Ürünlerine büyük gereksinim duyulan, (özellikle işlevsel enzim ürete...

B4 vitamini

Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir. DNA ve RNA nükleik asitlerinin nükleotidlerinde bulunur.

Adonezin difosfat

'Adenozin difosfat, İngilizce Adenosine diphosphatedan ADP olarak kısaltılır, bir nükleotittir. Pirofosforik asit ile adenin nükleotidinin bir esteridir.

Adenozin Difosfat

ADENOZİN DİFOSFAT (ADP);Alm. Adenosin diphosphat, Fr. Adenosin diphosphate, İng.

Ribonükleik asit

Ribonükleik asit, hidroliz yoluyla driboz denilen bir pentoz veren nükleik asitler grubu.RİBONÜKLEİK ASİT VEYA R.N.