Eyüp Sabri Paşa Sultan İkinci Abdülhamid Han devri amirâllerinden. İsmi Eyyûb Sabri olup, Yenişehir civârındaki Urmiye’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir.

Eyüp Sabri Paşa

Eyüp Sabri Paşa Sultan İkinci Abdülhamid Han devri amirallerinden. İsmi Eyyub Sabri olup, Yenişehir civarındaki Urmiye’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1890 (H.1308) tarihinde İstanbul’da vefat etti. Bayramiye yolu büyüklerinden, ilim irfan sahibi olan hocası İdris-i Muhtefi’nin Kasımpaşa’da Kulaksız Camii karşısında bulunan yokuşun alt başındaki kabrinin ayak ucuna defnedildi.

Eyüp Sabri Paşa, Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında yetişen, çalışkan, alim bir deniz paşasıydı. Bir kısmı henüz basılmayan çok kıymetli eserler yazdı. Basılanlar şunlardır:

Mir’at-ı Mekke, Mir’at-ı Medine, Terceme-i Şemail-i Şerif, Ahval-i Ceziret-ül-Arab, Şerh-i Kaside-i Banet Süad, Tarih-i Vehhabiyan, Mahmud-üs-Siyer, Necat-ül-Mü’minin, Tekmilet-ül-Menasik, Riyad-ül-Mukınin, Mir’at-ü Ceziret-il-Arab.

İlk iki eser ile sonuncusu, Mir’at-ül Haremeyn ismiyle yazılmış olup, mukaddes Hicaz bölgesi hakkında dini ve tarihi bilgileri ihtiva etmektedir. Herkes ve bilhassa hacılar için lüzumlu bir kitaptır. Eyyub Sabri Paşanın kitaplarında Vehhabiler hakkında geniş bilgi vardır.

Ahval-i Ceziret-ül Arab, Arabistan Yarımadası hakkında yazılan coğrafya kitaplarının en kıymetli ve en geniş olanıdır. Büyük İslam alimi İmam-ı Gazali’nin kelam ilmindeki Bidayet-ün-Nihaye isimli kitabını Eshab-ül-İnaye ismiyle tercüme edip bastırmıştır.

Bu eserin başındaki beyit şöyledir:

Tabi-i şer-i şerif olmayanın dünyada, Hali pek müşkil olur Mahkeme-i ukbada.

İlgili başlıklar

  • Türk Devlet ve Siyaset Adamları< li> Sadrazamlar
  • Müslüman Türk devletleri
  • Yanıtlar