Faik Reşad edebiyat tarihçisi. 1851 senesinde İstanbul’da doğdu. Rüşdiye Mektebine devam ederken, yarıda bırakıp hayata atılmak zorunda kaldı. Harbiye Nazırlığı kaleminde çalışmaya başladı. Sonra Hariciye Mektubi Kaleminde katiplik yaptı. Burada birlikte çalıştığı arkadaşlarından Arabi ile Farisiyi öğrenerek ilmini artırdı. Takvim-i Vekayi Gazetesi başyazarı oldu. Diyarbakır, Varna, Yanya maarif müdürlükleri yaptı. İstanbul’a döndükten sonra vakitlerini okumakla geçirdi. Bazı gazetelerde

Faik Reşad

Faik Reşad edebiyat tarihçisi. 1851 senesinde İstanbul’da doğdu. Rüşdiye Mektebine devam ederken, yarıda bırakıp hayata atılmak zorunda kaldı. Harbiye Nazırlığı kaleminde çalışmaya başladı. Sonra Hariciye Mektubi Kaleminde katiplik yaptı. Burada birlikte çalıştığı arkadaşlarından Arabi ile Farisiyi öğrenerek ilmini artırdı. Takvim-i Vekayi Gazetesi başyazarı oldu. Diyarbakır, Varna, Yanya maarif müdürlükleri yaptı. İstanbul’a döndükten sonra vakitlerini okumakla geçirdi. Bazı gazetelerde yazı yazdı. Özel okullarda öğretmenlik yaptı. İkinci Meşrutiyete kadar Matbuat-ı Dahiliye mümeyyizliği ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Meşrutiyetten sonra Takvim-i Vekayi müdürlüğüne getirildi. Memuriyeti lağvedildiği için kendi isteğiyle emekli oldu. Emekli olduktan sonra, Kadastro Mektebi kitabet öğretmenliği, Darülfünun edebiyat öğretmenliği, İstanbul Kız Lisesi edebiyat öğretmenliği, Tarih-i Osmani Encümeninde muhabir üyelik yaptı. Haziran 1914’te İstanbul’da vefat etti.

Eserleri:

Güldeste (şiirler), Gencine-i Letaif (Türklerden Ünlü kişilerin seçilmiş fıkraları), Mükemmel Lügat-ı Osmani (Ali Nazimi Bey ile), Muhtasar ve Musavver Tarih-i Osmani, Hazine-i Müntehabat, Usul-i Kıraat, Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (3 cilt), Nümune-i Şiir ve İnşa, Eslaf ve Zeyli, (1975’de kısaltılarak basılmıştır.) Teracim-i Ahval (hal tercümeleri), Nümune-i Kitabet, Kemal ile Muharebemiz, Sergüzeşt-i Sünuhi, Netice-i Sefalet, Külliyat-ı Letaif.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar