farz

Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde yapılmasını açıkça emrettiği şeyler, yâni emirler. Bu emirler Kur’ân-ı kerîmde kat’î delille, yâni açıkça bildirilmiş ve sözbirliğiyle anlaşılmışlardır. Emirlerin hem inanılması, hem de yapılması îcâb eder. Bunlara inanmayan İslâmiyetten çıkar.İnanıp da yapmayan günahkâr, yâni suçlu, kabahatli olur.

FARZ (türkçe) anlamı
1. Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaş bağlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken başkasına hibe ettiği muayyen bir şey. (Bunun zıddı karzdır.)
2. Takdir veya beyan eylemek.
3. Bir şeyi delmek
4. gedik açmak.
5. Bir dâvaya mevzu ve rükün kılınan husus.
6. Addetmek
7. saymak
8. tutmak
9. Fık: Din hususunda icrası vâcib
10. terki mâsiyet olan Hükm-ü İlâhî. Kur'an-ı Kerim veya Hadis-i Şerifle sâbit olan Cenab-ı Hakk'ın kat'i emri: Şirk koşmamak
11. iman etmek
12. namaz kılmak
13. yalan söylememek gibi...
FARZ (türkçe) anlamı
14. müslümanlıkta
15. özür olmadıkça
16. yapılması zorunlu
17. yapılmaması günah sayılan tanrı buyruğu.
18. yapmak zorunda kalınan şey
19. boyun borcu.
FARZ (türkçe) ingilizcesi
1. [Farz]n. religious duty
2. supposition
3. something that is supposed
4. assumption
FARZ (türkçe) fransızcası
1. supposition [la]
FARZ (türkçe) almancası
1. Annahme

Farz hakkında detaylı bilgi

Allahü tealanın Kur’an-ı kerimde yapılmasını açıkça emrettiği şeyler, yani emirler. Bu emirler Kur’an-ı kerimde kat’i delille, yani açıkça bildirilmiş ve sözbirliğiyle anlaşılmışlardır. Emirlerin hem inanılması, hem de yapılması icab eder. Bunlara inanmayan İslamiyetten çıkar.İnanıp da yapmayan günahkar, yani suçlu, kabahatli olur.

İslam dininin bildirdiği ibadetlerde hiçbir değişiklik yapılamaz. Farzlar, Allahü tealanın emrettiği değişmez, kesin esaslardır. Zamanla da kaldırılamaz. Bunlar, zamanla değişen cemiyetin kurallarına, örf ve adetlerine göre değişmez. Îmanı, farzları ve haramları öğrenmek ve bilmek farzdır. 33 Farz ve 54 Farz meşhurdur. Bunlardan dördü esas olup, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve haccetmektir. Îman ile beraber bu dört farz İslamın şartıdır.Îman edip de ibadet edene, yani bu dört farzı yapana “Müslüman”veya “müslim” denir. Dördünü birden yapıp da, haramlardan kaçınan tam Müslümandır. Bunlardan biri, bozuk olur veya hiç olmazsa, Müslümanlık bozuk olur. Dördünü de yapmayan mümin olsa da, Müslümanlığı tam değildir. Böyle iman, insanı yalnız dünyada korursa da, ahirete imanla gitmek güç olur.

Farzlar ikiye ayrılır: Farz-ı ayn: Akıllı ve balig olan yani dinin emir ve yasaklarından sorumlu olacağı yaşa gelen her Müslümanın, bizzat kendisinin yapması icab eden farzlara denir. Başkalarının yapmaları ile sorumluluğundan kurtulamayacağı emirlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi emirler böyledir.

Farz-ı kifaye: Müslümanlardan birinin veya birkaçının yapmasıyle, diğerlerinin borçtan kurtulduğu farzdır.Cenaze namazı kılmak böyledir. Bir kişi kıldığı zaman, diğerleri farzı yapmak borcundan kurtulur. Düşmanlara karşı vatanı ve dini korumak, onlardan üstün olmak için her türlü fen vasıtalarını yapmak farz-ı kifayedir. Kur’an-ı kerim dinlemek, cihada gitmek de aynıdır.İnsanlara faydalı meslekler farz-ı kifayedir.

Farzları zamanında eksiksiz yerine getirene Allahü teala Cennet’i vadetmektedir.Özürsüz terkedenler, yani yapmayanlara cezası ise çok ağırdır. Bunların muhakkak cezalandırılacağı, Kur’an-ı kerimin çeşitli ayetlerinde bildirilmektedir. Allahü teala, insana sıhhat, afiyet, akıllara durgunluk veren bir dünya nizamı, bir gülşen sarayı vermesine karşılık, onlardan kulluk etmelerini, emirlerini yerine getirmelerini istemektedir. Âmirin verdiği emrin yerine getirilmemesinde, ceza ile karşı karşıya kalınacağını herkes bilir. Herkesin mutlak amiri, Allahü tealadır.

Bir Müslümanın öğrenmesi ve yapması lazım gelen farzlar, ilmihal kitaplarında geniş olarak açıklanmaktadır. Farz; farz-ı daim, farz-ı ayn, farz-ı kifaye olarak da sınıflandırılır.Mesela iman etmek farz-ı daimdir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Elli Dört Farz

Elli Dört Farz her Müslümanın öğrenmesi ve uyması gereken dini emirlerden Ünlü olanları. Çocuk balig olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhidi (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) söyleyince, bunun manasını bilip, inanınca, Müslüman olur. Bunların her Müslüman gibi, ...

32 Farz

İslâm dîninde, mükellef yâni akıl bâliğ, akıllı ve yetişkin kadın erkek her Müslümanın, en önce öğrenmesi gereken, otuziki dîni emir. Allahü teâlânın, İslâm dîni ile insanlara bildirdiği emir ve yasakları çoktur. Bunlardan îmân etmek, bütün insanlara emredilmiştir.

Otuziki Farz

İslâm dîninde, mükellef yâni akıl bâliğ, akıllı ve yetişkin kadın erkek her Müslümanın, en önce öğrenmesi gereken, otuziki dîni emir. Allahü teâlânın, İslâm dîni ile insanlara bildirdiği emir ve yasakları çoktur. Bunlardan îmân etmek, bütün insanlara emredilmiştir.

Elf

Aslen İskandinavya ve İngiltere mitolojisinde yer alan ve doğan peri halkı. J.R.

İhram

Hac ve umre yapmak için giyilen, yünlü pamuklu veya ketenden yapılmış dikişsiz, peştemal gibi, iki beyaz örtü. Biri belden aşağı, öteki omuzlara sarılır. İhrâm elbisesi giyen kimseye “muhrim” denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı sarılan kısmına “îzâr”, omuzlara ...