Fehim-I Kadim

Kısaca: Fehim-i Kadim on yedinci asır divan şairlerinden. Asıl adı Mustafa Fehim’dir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Babası, İstanbul’un Parmak Kaya semtinde gevrek ve kurabiye yapıp satan Mısırlı bir fellahtı. Bütün kaynaklarda 1644’te Mısır valisi olan Eyyüp Paşanın maiyetinde Mısır’a gittiği bildirilmektedir. Fehim’e 19. asır başlarında yaşıyan diğer divan şairi Fehim dolayısıyle Fehim-i Kadim ünvanı sonradan verilmiştir. Fehim-i Kadim zorluklar ve zaruret sebebiyle Mısır’a gittiğini ...devamı ☟

Fehim-i Kadim
Fehim-i Kadim

Fehim-i Kadim on yedinci asır divan şairlerinden. Asıl adı Mustafa Fehim’dir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Babası, İstanbul’un Parmak Kaya semtinde gevrek ve kurabiye yapıp satan Mısırlı bir fellahtı. Bütün kaynaklarda 1644’te Mısır valisi olan Eyyüp Paşanın maiyetinde Mısır’a gittiği bildirilmektedir. Fehim’e 19. asır başlarında yaşıyan diğer divan şairi Fehim dolayısıyle Fehim-i Kadim ünvanı sonradan verilmiştir. Fehim-i Kadim zorluklar ve zaruret sebebiyle Mısır’a gittiğini bazı manzumelerinde ima ediyorsa da, Mısır’da bir refaha kavuşamamıştır. Bir süre sonra Eyyüp Paşanın gözünden düşen Fehim-i Kadim İstanbul’a dönerken yolda vefat etti (1648).

Fehim-i Kadim, çok genç yaşta ölmesine rağmen, İran edebiyatını yakından takip etmiştir. Lirik ve karamsar bir şairdir. Şiirlerinde yaşadığı yılların içtimai hayatındaki akisleri görülmektedir. “Ruzu Şeb” redifli naatı, divan edebiyatı mensupları arasında şöhret kazanmıştır. On dokuzuncu yüzyılda Leskofçalı Galib, Namık Kemal, Hersekli arif Hikmet, Kazım Paşa, Avni Bey, Üsküdarlı Hakkı Bey, Fehim-i Kadim’in takipçileri olmuşlardır.

Fehim-i Kadim’in yazdığı şiirleri küçük bir Divan’da toplanmıştır. Eserin 20’ye yakın nüshası vardır. Bazı yazmaları karşılaştırılarak 1934’te yeni harflerle bir Fehim Divanı neşredilmiştir.

Divan’dan

.......

Ruşen olsa mihr ü mehden de n’ola ol sine kim Cilve-gah ide anı din-i Peygamber ruz u şeb

Ol Peygamber kim ziya-yı nurıdur mihr ü mehi Tire tih-i tiregiden nura rah-ber ruz u şeb

Mihr-i eflak-i nübüvvet mah-ı levh-ı ıstıfa Ahmed-i mürsel kim alem na’tin eyler ruz u şeb

.......

Açıklaması: O gönül elbette ay ve güneşten daha parlak olur. Yeter ki, o dinin yüce Peygamberi, o sineyi mesken edinsin. O Peygamber ki, ay ve güneş onun nurunun ışığıdır. Karanlık çöllerde yürüyenlere rehberlik eder. Peygamberlik göklerinin güneşi, saflık ve tertemizlik levhasının ayı, peygamber olarak gönderilen Ahmed için gece gündüz bütün alem medihlerde bulunur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fehîm-i Kadîm
3 yıl önce

Fehîm-i Kadîm, 17. yüzyıl divan şairi. Asıl adı Mustafa Fehim'dir. Fehim’e 19. yüzyıl başlarında yaşayan diğer divan şairi Fehim dolayısı ile Fehim-i Kadim...

Fehí®m-i Kadí®m, 1648, 17. yüzyıl, 19. yüzyıl, Biyografi, Divan, Edebiyat, Edebiyat Portalı, Hersekli Arif Hikmet, Lirik, Namık Kemal
Sebk-i Hindi
4 ay önce

olmuştur. [kim?] XVII. yüzyıl divan sanatçılarından Nef'i, Naili, Neşati, Fehim-i Kadim, Kamil gibi ozanlar, bütünüyle bu akım içinde yer almamakla birlikte...

Sebk-i Hindi, Divan edebiyatı, Hindistan, Nabi, Neşati, Naili, Nef’i
Osmanlı Donanma Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi
3 yıl önce

'facia' bölümü yönetmenliğini, Ahmet Fehim ise 'komedya' bölümü yönetmenliğini yaptılar. Yeni Tiyatro Cemiyet-i Edebiyesi adıyla bir de edebi kurul oluşturuldu...

Fehime Sultan
4 ay önce

Fehime Sultan (d. 3 Temmuz 1875, İstanbul - ö. 15 Eylül 1929, Nice), Osmanlı Sultanı V. Murad’ın kızı. 1875'te Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi. Osmanlı...

Hüseyin Suat Yalçın
4 ay önce

şantaj yapar. Buna boyun eğen Şehbal, Fehim'in metresi olur. Bir süre sonra sıkılan Fehim Şehbal'i sokağa atınca kadın, aç ve sefil yaşamaktan verem olup...

Celâl Sahir Erozan
3 yıl önce

Osmanlı'nın Yemen Valisi İsmail Hakkı Paşa, annesi şair Fehime Nüzhet Hanım’dır. İlköğrenimine Numune-i Terakki Mektebi'nde başladı; Davut Paşa Rüştiyesi (ortaokulu)...

Celâl Sahir Erozan, 16 Kasım, 1883, 1903, 1935, 29 Eylül, Birinci Dünya Savaşı, Edebiyat-ı Cedide, Fecr-i Ati, Genç Kalemler, II. Abdülhamit
Hükümet Kadın
5 ay önce

Akbağ - Xate Sermiyan Midyat - Faruk Mahir İpek - Ikram Gülhan Tekin - Fehime Burcu Gönder - Güle Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu Nazmi Kırık - Ferhat...

III. Mustafa
4 ay önce

Türbesi'nde yatmaktadır. Mihrişah Valide Sultan Adilşah Kadın Rif'at Kadın Aynülhayat Kadın Fehime Hanım III. Selim Şehzade Mehmed Hatice Sultan Şah Sultan...

III. Mustafa, 1717, 1757, 1774, 21 Ocak, 28 Ocak, 30 Ekim, Abdülaziz, Abdülmecit, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet