Fenike abecesi tahminen M.Ö. 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde birçok modern abecenin Fenike abecesinden doğduğuna inanılır fact. Arap abecesi, Latin abecesi, Yunan abecesi ve (Yunan abecesi üzerinden) Kiril abecesi gibi. Bugün fenike abecesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar, Mısır ve Lübnan`ın tarihî bölgelerinde bulunabilir.

Fenike Abecesi

Fenike abecesi tahminen M.Ö. 1050 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde birçok modern abecenin Fenike abecesinden doğduğuna inanılır fact. Arap abecesi, Latin abecesi, Yunan abecesi ve (Yunan abecesi üzerinden) Kiril abecesi gibi. Bugün fenike abecesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar, Mısır ve Lübnan`ın tarihi bölgelerinde bulunabilir.

Genel özellikleri

Fenike abecesi 20 sessiz ve 2 sesli harften oluşur. Günümüz Arap abecesi gibi iki ünlü sesin cümlede bulunma durumuna göre farklı sesletilirler. Arap abecesi`nin ``elif`` ve ``ayın``ı gibi, bu dildede aynı sese sahip iki ünlü harf bulunur.

AbeceHarf İsim Transliterasyon Karşılık gelen harf
İbrani Arap Yunan Latin Kiril
50px>Aleph 50px>Aleph Elif ʼ א ﺍ Αα Aa Аа
50px>Beth 50px>Beth Bet b ב ﺏ Ββ Bb Бб, Вв
50px>Gimel 50px>Gimel gimel g ג ﺝ Γγ Cc, Gg Гг
50px>Daleth 50px>Daleth Dalet d ד ﺩ Δδ Dd Дд
50px>He 50px>He He h ה ﮬ Εε Ee Ее, Єє
50px>Waw 50px>Waw vav w ו ﻭ (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
50px>Zayin 50px>Zayin zayin z ז ﺯ Ζζ Zz Зз
50px>Heth 50px>Heth Het ḥ ח ﺡ Ηη Hh Ии
50px>Teth 50px>Teth Tet ṭ ט ﻁ Θθ Фф
50px>Yodh 50px>Yodh Yud y י ﻱ Ιι Ii, Jj Іі
50px>Kaph 50px>Kaph kaph k כ ﻙ Κκ Kk Кк
50px>Lamedh 50px>Lamedh Lamed l ל ﻝ Λλ Ll Лл
50px>Mem 50px>Mem Mem m מ ﻡ Μμ Mm Мм
50px>Nun 50px>Nun Nun n נ ﻥ Νν Nn Нн
50px>Samekh 50px>Samekh Sameħ s ס س Ξξ, Χχ Xx Хх
50px>Ayin 50px>Ayin Ayın Ê¿ ×¢ ﻉ Οο Oo Оо
50px>Pe 50px>Pe Pe p פ ﻑ Ππ Pp Пп
50px>Sade 50px>Sade Tsade papyrus plant ṣ צ ﺹ Ϡϡ Цц, Чч
50px>Qoph 50px>Qoph Qaf q ק ﻕ Ϙϙ Qq
50px>Res 50px>Res Reş r ר ﺭ Ρρ Rr Рр
50px>Sin 50px>Sin Şin Å¡ ש Ø´ Σσ Ss Сс, Шш
50px>Taw 50px>Taw Taw t ת ﺕ Ττ Tt Тт


Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar