Ferit Kam

Kısaca: Ferit Kam 1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şâir, fikir adamı. ...devamı ☟

Ferit Kam 1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şair, fikir adamı. Özellikle klasik Tük ve Fars edebiyatı inceleme ve şerhleri ile tanınmıştır.

İstanbul`un Beylerbeyi semtinde 1864`te yılında dünyaya geldi. Askeri hekim Ahmed Muhtar Paşa ile Fatma Fıtnat Hanım`ın oğludur. Baba tarafı Çankırı asıllı olan Ferit Kam`ın annesi í‚tıf Efendi Kütüphanesi`nin banisi Defterdar í‚tıf Efendi`nin torununun kızıdır. Beyler beyi`nde başladığı ilk tahsilini hususi hocalardan Arapça, Fransızca ve Farsça öğrenerek geliştirdi. 1880`de babasının yönlendirmesiyle Mekteb-i Tıbbiye`ye girdiyse de 1882`de burayı bırakarak Mekteb-i Hukuk`a kayıt yaprırdı. babsı ölünce burayı da bırakmak zorunda kaldı. Fakat hususi lisan derslerini bırakmadı.

1887`de Hariciye Nezareti Tercüme Odası`nda memuriyete başladı. Ertesi yıl imtihanla Fransızca muallimi olarak Beylerbeyi Rüşdiyesi`ne geçti. 1889`da Fatma Rukiye Hanım`la evlendi. 1905`te Müderris Mustafa í‚sım Efendi`nin (?-1945) Fatih Cami`indeki derslerini takip ederek icazename aldı.

1908`de Sırat-ı Müstakim`i çıkaranlar arasında yer alarak burada yazılar yazdı, kitaplarını tefrika etti. Mehmet í‚kif, Fatin Gökmen, [[Tahir`ul-Mevlevi, İsmail Saib Sencer, Babanzade Ahmed Naim, İzmirli İsmail Hakkı, Süleyman Nasyonel Sosyalistf gibi münevverlerle bir arada oldu. 1914 de Darü`l-Fünun Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Müderrisi olarak burada í‚sar-ı Edebiye Tedkikatı derslerini okuttu. 1917`de Süleymaniye Medresesi]] Felsefe-i Umumiyye Tarihi Müderrisi oldu. 1918`de Darü`l Hikmeti`l- İslamiye`ye azalığına getirildi. 1919`da Darü`l-Fünun Edebiyat Fakültesi Şerh-i Mütun müderrisliğine tayin olundu. Buradaki dersleriyle Türk ve Şark edebiyatlarına ait edebi metinleri bilhassa şiirleri şerhetme tarzında bugün de devam eden yeni bir çığır açtı.

Milli Mücadelenin ardından bir süre açıkta kaldıktan sonra, Ankara`da Şeriye ve Evkaf Vekaleti bünyesindeki Telifat ve Tedkikat-ı İslamiye Heyeti üyesi oldu. 1924`de Şeriye ve Evkaf Vekaleti lağvedilince İstanbul`a döndü ve Darü`l-Fünun`da İran Edebiyatı Müderrisi oldu. 1933 Üniversite Reformu ile tasfiye edilerek üniversite dışında bırakıldı. Bir ara Eskişehir`de yaşadı. Uzun bir aradan sonra 12 Mayıs 1943`de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi`nde yine İran Edebiyatı Dersleri ile hocalığa döndü ve 21 Mayıs 1944`te Ankara`da öldü.

Arapça ve Farsçayanında Fransızca`ya da hakimdi. Türkçe, Arapça, Farsça şiirleri yazmıştır. Eski Türk Edebiyatı, Arap ve Fars Edebiyatları sahasında uzman olan Ferit Kam, genel felsefe, İslam felsefesi, özellikle kelam ve tasavvuf ile alimane meşgul olmuştur. Yazı ve şiirlerini Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Peyam-ı Sabah, Ceride-i İlmiye ve Mahfil mahfil gibi gazete ve mecmualarda yayımlamıştır.

Müzisyen, kemençe sanatkarı Ruşen Ferid Kam`ın babasıdır.

Eserleri

1. Türrehat, (şiirler)

2. İlm-i Maba`det-Tabi`a

3. Mabadi-i Felsefeden İlm-i Ahlak

4. Vahdet-i Vücud,

5. í‚sar-ı Edebiye Tedkikatı Dersleri,

6. Metin şerhleri, (ders notları),

7. İran Edebiyatı Tarihi,

8. Eski İranıllarda Felsefe,

9. Dini Felsefi Musahabeler. (Abaacus)

DEFAULTSORT:Ferid Kam

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.