Fikr��T Qoca

Fikrət Qoca

Balkan Birliği

Balkan devletleri arasında kurulan birlik, fikri, Fransız ihtilâli sonucunda, Balkan yarımadasında egemen olan Osmanlılar'a ve Habsburg İmparatorluğuna karşı uyanmağa başlayan millî duygular sonucu...

fikr

Süleyman Efendi (Muğla)

Kösekadızade Hacı Süleyman Efendi (d. 1810) (ö. 1890), Türk siyasetçi.

Aksakallı

Aksakallı, Türk halk kültüründe ihtiyar ihtiyar adam. Değişik Türk dillerinde Akhagallı, Ağsagallı, Aksahaltı olarak söylenir. “Göksakallı” tabiri de kullanılır. Yaşlı adam, dede. Bir yörenin tanınmış en yaşlı erkeği. İyi niteliklere sahiptir. Ayrıca anla...

İdeografi

İdeogram

Mehmet Emin Alpkan

Mehmet Emin Alpkan fikir adamı ve gazeteci. ailesi Horasan taraflarından gelip Anadolu'ya yerleşenAvşar boyuna bağlı bir obaya mensuptur. Babası Alpkanlardan Koca Mehmedoğlu ama Latif Hoca, annesi Hacı Velilerden Zeliha Hanımdır. 1917 senesinde Konya'n...

Türkiye'deki fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri

fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu'ndan kaynaklanan ceza davalarına bakmakla görevli mahkemelerdir

Fıkra (mizah)

Yaşamsal olaylardan hareketle anlatılan, anlatılanlardan bir sonuç çıkarma amacında olan, nükte, hiciv, mizah unsuru barındıran kısa sözlü ürünlerdir.FIKRA ÖRNEKLERİO Zaman BaşkaHoca'nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş: -Hoca efendi demiş,size...