Firdevs Bey Camisi, Isparta şehir merkezinde, Üzüm pazarı yakınlarında bulunan cami.

Firdevs Bey Camisi

Firdevs Bey Camisi, Isparta şehir merkezinde, Üzüm pazarı yakınlarında bulunan cami. Daha çok Mimar Sinan Camisi olarak bilinir. Yaptıranına izafeten Osmanlı arşiv belgelerinde "Firdevs Paşa" diye isimlendirilen bu cami, 1561 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Isparta valisi olan Firdevs Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Tezkiret-ül Bünyan, Tezkerat-ül Ebniye ve Tuhfet-ül Mimarin yazmalarında adı geçtiği için yapının Mimar Sinan'ın bir eseri olduğu kesindir. Ayrıca, Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde Isparta'dan bahsederken "evvela Firdevs Bey Camiini Koca Sinan bina etti" der. Cami yapılırken bir dervişin "Hep Zulüm" dediği ve bu sözcük ebced hesabıyla 977 tarihini gösterdiği için yapım tarihi olarak akıllarda bunun kaldığı rivayet edilir. Firdevs Bey bu cami yapılırken yanına bir zaviye bir de bedesten yaptırmıştır. Günümüzde bu zaviye bulunmamakta, ancak uzun zaman kapalı çarşı olarak kullanılan bedesten mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olmak üzere hala ayakta durmaktadır. Bedesten Mimar Sinan Camii vakıflarına gelir olması amacıyla inşa edilmiş, vakıf dükkanlar tesis edilmiştir. Zamanla caminin kurşunları erimeye başlayınca, bedestenin üzerindeki kurşunlar sökülerek kubbelerde kullanılmıştır. Sonra bedestenin üstü kiremitle örtülmüştür. Cami tamamen kesme taştan, beş revaklı, son cemaat yeri bulunan bir yapıdır. Batı tarafında, son cemaat yerinin sağ tarafında minaresi vardır. Tek kubbeli, tek minareli ve kare planlıdır. Firdevs Bey, yaptırmış olduğu camiye gelir olması için bedesten ve etrafını çevreleyen arsayı vakfetmiştir. Ayrıca Bedesten'in kuzeyinde iki dükkan, caminin üzerinde oturduğu arsa ve burada bulunan oniki dükkan, demirciler sokağında iki dükkan, ayakkabıcılar sokağında üç adet dükkan cami vakfına gelir olması için vakfedilmiştir. Günümüzde bu vakıf dükkanları mevcut değildir. Caminin vakfiyyesinde, "Aselin kıyyesi (Balın okkası) beş akçeye çıksa da beher sene, Peygamberimizin doğum gününe izafeten camide mevlit okutulması ve cemaate bal şerbeti dağıtılması katiyen terk olunmayarak behemehal (mutlaka) yapılması şart koşulmuştur".

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar