Belirli bir gayeyi gerçekleştirmek, korumak veya geliştirmek için belirli bir hesapta toplanan lüzumunda harcanmak için hazır tutulan para.

FON (türkçe) anlamı
1. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
2. kaynak:Karşılıklı paralar fonundan beş yüz milyon lira Millî Savunma hizmetlerine tahsis edilmişti.- A. İlhan. Sinemada
3. tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim
4. fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor
5. görüntü. Bir tabloda
6. üzerinde konunun işlendiği boya katı. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm. Bir kumaşın alt dokusu. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.
FON (türkçe) anlamı
7. belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
8. bir kumaşın alt dokusu.
9. sinemada
10. tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim
11. fotoğraf ya da çeşitli plastik öğelerden oluşan dekor
12. görüntü
13. içmimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm.
14. (resimde) bir tabloda
15. üzerinde konunun işlendiği boya katı.
FON (türkçe) ingilizcesi
1. [FON]n. hair dryer
2. device that dries hair by blowing hot air on it
3. v. dry one's hair
4. dry one's hair with a föhn
5. dry one's hair with a hair-dryer
n. hairdryer,
Fon (almanca) ingilizcesi
6. n. phon,

Fon İngilizce anlamı ve tanımı

Fon anlamları
    (a.) A fool
7. an idiot.
Fon tanım:
Kelime: fon
8. fon
9. Click here to search for another word in the Turkcebilgi.com Online Dictionary.
10.
FON (türkçe) fransızcası
1. fonds [le]
FON (türkçe) almancası
1. n. Fond
2. Fonds
3. Hintergrund

Fon hakkında bilgiler

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetkilendirilmiş kurumların yatırımcılardan topladığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla içerisinde birden çok hisse senedi, devlet tahvili, döviz, değerli maden ya da faiz getirili değerli kağıt olacak şekilde çeşitlendirerek oluşturduğu portföydür. Yatırımcılar fondaki birikimlerine karşılık bir katılım belgesi alırlar. Faiz fonları, hisse senedi fonları, karışık fonlar ve nesil fonları olarak çeşitlenir. Sermaye piyasalarında büyük işlem hacmine sahip olan bir yatırım enstrümanıdır.

Fon, dilimize nisbeten yeni girmiş bir kelimedir. Ekonomik, ticari ve mali sahada kullanılan 'fon' kelimesinin sözlük anlamı, 'Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para'dır. Bu tarifin yanısıra, bazı kaynaklarda fon kelimesi; 'Bir hizmetin görülmesi, bir proğramın yürütülmesi gibi belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerektiğinde kullanılmak üzere bir hesapta toplanan ve harcanan paralar' olarak da tarif edilmiştir.

Fon kelimesi işletmecilikte olduğu gibi, kamu maliyesinde de kullanılmaya başlanmıştır. Fonlar amaçlarına uygun olarak sosyal, kültürel veya ekonomik amaçlı fonlar olarak sınıflandırılabilir. Diğer bir önemli sınıflandırma ise, fonların mali yapısı ile ilgili sınıflandırmadır. Buna göre fonlar, bütçe içi ve bütçe dışı fonlar olarak ikiye ayrılır.

Bütçe içi fonlar

Ekonomik kaynağını bütçe ödeneğinden alan bütçede tertibi bulunan, ödeneğin kullanılmasında diğer bütçe kalemlerinden ayrılan fonlardır.

Bütçe dışı fonlar

Özel kanunlarla teşkil edilen kendilerine ait özel gelirleri olan bütçe ilkeleri ve bütçe kanunlarının hükümleri dışında yönetilen ve uygulanan fonlardır. Bütçe dışı fonlar (Extra-Budgetary Funds), döner sermaye işletmelerine benzer biçimde yürütülür. Bu tür fonlar, bütçe denetiminin ve sayıştay denetiminin dışında olan fonlardır. Bu fonlara örnek olarak, 'Toplu Konut Fonu' ve 'Kamu Ortaklığı Fonu' gösterilebilir.

Türkiye Cumhuriyetinde ilk olarak kurulan fonlardan bir tanesi 1936 yılında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak kurulan 'İstikrar Fonu'dur. Bir bakıma Türk parasının kıymetini korumaya yönelik gümrük niteliği taşıyan bu fon, bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda fon uygulamaları belirgin bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır.

1980'li yıllarda Türkiye'de daha büyük bir önem ve öncelik taşımaya başlamıştır. 1980 yılına kadar uygulanmakta olan fonların toplam adedi 30'u geçmiyordu. 1988 yılı başında yeni kurulan fon sayısı 110'a ulaşmış, uygulanmakta olan fonların toplamı 140 adedi aşmıştır.

Fonun ekenomik, ticari manasından başka, müzikte ses şiddet birimi olarak kullanılır. Ayrıca; sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki dekor, görüntü; resimde, konunun işlendiği boya tabakası; mimaride, üzerine eklemeler yapılan bölüm manalarını da taşır.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fon Müziği

Fon Müziği, veya Enstrümantal Müzik, bir müzik eşliğinde, hiçbir kişi tarafından herhangi bir söz ile seslendirilmeden ve belirli ritmi bulunan müzik türüdür. Genellikle bir şiir, hikâye vs.

Elektonik Fon Transferi

Elektonik Fon Transferi (EFT): Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde ilk olarak Nisan 1992' de işletime açılmış, Nisan 2000'de ise ikinci nesil adı altında günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ...

Federal Fon Oranları

(Federal Funds Rate): Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında temel gösterge niteliğinde olduğundan ABD Merkez Bankası’nın yakın gözetimi altındadır. ABD Merkez ...

Elektronik Fon Transferi

Elektronik Fon transferi ya da kısa adı ile E.F.T. ülkemizde ilk olarak 01 Nisan 1992 tarihinde T.C.M.B. bünyesinde sistemin dvreye girmesi ile başlatılmış olup, kısaca iki farklı banka arasındaki YTL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanabilir.

Fon (ekonomi)

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu`nca yetkilendirilmiş kurumların yatırımcılardan topladığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla içerisinde birden çok hisse senedi, devlet tahvili, döviz, değerli maden ya da faiz getirili değerli kağıt olacak şekilde çeşitlendirerek oluşturduğu ...

Kozmik Fon Radyasyonu

Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması (kısaca:Fon ışıması veya fon radyasyonu) 1964 yılında keşfedilen bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 2.725 kelvin sıcaklığındaki siyah nesnenin termal ışınımına tekabül eden 160.2 GHz frekansında ve 1.9 mm dalga ...

Fon Karakter

Fon karakter ya da Fon kişi, dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. Sosyal eğitim ve baskıları tipik bir şekilde temsil ederler.