Fotokimya

Kısaca: Işığın kimyasal tesirleriyle uğraşan bilim dalı. ...devamı ☟

Fotokimya, ışığın atom ve Bileşiklerle etkileşimini inceleyen kimya bilim dalıdır.

Işığın bitkilerin büyümesinde esas olduğunu ilk fark eden Stephen Hales (1677-1761) oldu. Daha sonra Johann Heinrich Schülze, Jacopo Bartolomeo Beccerius (1682-1766) ve Karl Wilhelm Scheele (1742-1786) gümüş tuzlarının ışığa karşı hassaslığını müşahede ettiler. Scheele (1777), ışığın dalga boyu ile değişen morötesine doğru artan bir hassasiyetini tespit etmiştir. Fotokimyasal reaksiyonların birçok diğer gözlemleri yapılmış olmasına rağmen, bir kimyasal reaksiyonun meydana gelmesinde etkili olabilecek ışığın usule göre absorblanması lazım geldiğini, 1817’de Theodor von Grotthus fark etti. 1841’de, nemli hidrojen ve klor gazları arasındaki reaksiyonun bir incelenmesinde, Johann William Praper, belirli bir engelleyici süreden sonra, reaksiyon hızının, absorblanmış ışığın şiddeti ile orantılı olduğunu işaret etmiştir.

Bu gözlemden, fotokimyasal reaksiyonun durumu, yani değişime uğrayan madde miktarının, absorblanan ışık (radyasyon) miktarı ile doğru orantılı olduğu bulunmuştur. Bu durum fotokimyanın birinci kanunu veya Grotthus-Droper kanunu olarak formüllendirilmiştir. Draper, aktinometresinde ya ışığın şiddetini veya absorblanmış ışın miktarını ölçmek için özel bir reaksiyon kullandı. Bu aktinometre, Ernest Erownung Farbes ve Philip Albert Leighton’ın uranil okzalat aktinometresi gibi daha fazla geliştirilmiş kimyasal aktinometrelerin ilk modelidir. Fotokimyanın gerçek gelişmesi, 1900’de Max K.E.L. Planck’ın kuantum teorisi beyanı ve onun Albert Einstein (1879-1955) tarafından izahı ile olmuştur. Planck ve Einstein’in teklifinin bir sonucu olarak, ışığa, Einstein’in foton ismini verdiği korpusküllerden (ışıncıklardan) ibaret olarak bakılabileceği gittikçe artan şekilde aşikar olmuştur. Fotokimyanın ikinci kanunu veya fotokimyasal ekivalent kanunu tabii olarak böyle düşüncelerin dışından ortaya çıkmıştır. Bu, Stark-Einstein kanunu olarak isimlendirilir ve ’Işığın absorbsiyonundan sonuçlanan birinci mertebe işlemlerin sayısı, absorblanmış fotonların sayısına eşittir.’ şeklinde ayrıntılı şekle konulabilir.

Mesela, birinci derece işlemler, kimyasal değişmeleri, floresans ve enerji düşme işlemlerini kapsar. Kuantum ürünü ³ terimi aşağıdaki eşitlikle tarif edilir. dönüşen moleküller ³ = ??????????? absorblanmış fotonlar Bu, geri reaksiyonla azalır, serbest-zincir reaksiyonunda artar. Etil iyodürün fotolizi için ³, birden daha azdır. Saf kuru hidrojen ve klorürün patlama reaksiyonu için ³, takriben 100.000’dir. Hem gaz hem de sıvı fazlarda gözlenebilen fotokimyasal bozunmaların birçok durumlarında, sıvı fazdaki reaksiyonlar daha düşük kuantum ürününe sahiptir. Böyle sonuçlar, James Franck (1882-1964) ve Eugene Rabinowich tarafından sıvıdaki uygun bir geri reaksiyon veya uyarmanın dağılması, yani bir kafes tesirine dayanarak açıklanmıştır. Umumiyetle fotokimyanın modern görüşleri, optik uyarma için gerekli olan zamanda, ilgili molekül atomlarının durumunda veya kinetik enerjisinde önemli bir değişiklik olmalı şeklinde beyan edilebilen Franz-Condon’un prensiplerinden türetilmiştir. Hayatın mevcudiyetinde en önemli kimyasal reaksiyon fotosentezdir. Bitkilerdeki, karbondioksitten, karbonhidratların fotosentezi işleminde ışık, ışığa hassas klorofil tarafından absorblanır. Enerji yeterli olarak kimyasal sisteme transfer olur. Şartlara bağlı olarak CO2 dönüşmesi için, ³ 0,1-0,25 arasındadır. Işığa hassas boyalar, fotografik olarak meydana çıkarılabilen dalga boyları bölgesini genişletmek için, fotoğraf filmindeki gümüş halojenürlere ilave edilir. Boya ışığı absorblar, enerjisini halojenüre transfer eder. Gözükmeyen görüntünün teşekkülünde ilk fotokimyasal işlem, kristalindeki bir elektronun serbest bırakılmasını kapsar. Elektron tutulmuş olur. Gümüş iyonunun yükünü boşaltır ve sonunda kristalin içinde küçük gümüş kümeleri meydana gelir. Diğer fotokimyasal reaksiyonlar, organik sentezlerde veya boya gibi materyaller üzerine spesifik özellikler vermek için kullanılabilirler. Bununla beraber, teorik kimyacılar için fotokimyadaki, başlıca alaka, fotokimyasal reaksiyonların, adi kimyasal reaksiyonların ayrıntılarını değerlendirmek için yardımcı oluşundan türemiştir. Sonuç olarak sun’i incelenmiş böyle reaksiyonların sayısı son derece fazladır.

fotokimya

Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim, fotoşimi.

fotokimya

Türkçe fotokimya kelimesinin İngilizce karşılığı.
photochemistry

fotokimya

işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim, ışılkimya.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fotokimya
3 yıl önce

Fotokimya ışığın kimyasal etkileri ile ilgili bir kimya alt dalıdır. Bu terim genellikle ultraviyole (dalga boyu 100 - 400 nm), görünür ışık (400 - 750 nm)...

Fotokimya, Analitik kimya, Atom, Bileşik, Biyokimya, Eczacılık, Farmakoloji, Farmasötik kimya, Fiziksel kimya, Kimya, Organik kimya
Fiziksel kimya
3 yıl önce

Termokimya ve ısıl özellikler Kristalleşme ve kristal yapı Elektrik ve magnetik özellikler Soğurma Salma Fotokimya Işıma kimyası Elektrokimya Nükleer kimya...

Fiziksel kimya, Termodinamik, Salma (Fiziksel kimya), Soğurma, Fotokimya, Işıma kimyası, Nükleer kimya, Elektrokimya, Elektrik ve magnetik özellikler, Kristalleşme ve kristal yapı, Katalizler ve tepkime kinetiği
Ronald Norrish
6 yıl önce

bölümünün başkanı olan Norrish, sürekli ışık kaynakları kullanılarak fotokimya alanında araştırmalar yaptı. Parlamalı fotolizi geliştirmeleri sonucunda...

Walther Nernst
3 yıl önce

yapmaya başladı. Tüm bu kuantum teorisinin bakış açısından kabul edildi. Fotokimya 1918 yaptığı çalışmalarda onun zincir reaksiyonu atom teorisi götürdü...

Walther Nernst, 1864, 18 Kasım, 1920, 1941, 25 Haziran, Adolf von Baeyer, Alman, Almanya, Eduard Buchner, Ernest Rutherford
Harun Parlar
3 yıl önce

Üsküdar) Türk kimyager ve bilim insanıdır. Uzmanlık ve araştırma alanları fotokimya, çevre kimyası ve analitiği ile gıda kimyası analitiğidir. 1994'ten bu...

Robert Bunsen
3 yıl önce

elementlerin emisyon spektrumlarını incelemiş ve spektral analizi bulmuştur. Fotokimyaya öncülük eden Bunsen, bir deney esnasında koruyucu gözlük kullanmadığı...

Robert Wilhelm Bunsen, 1812, 1899, 18 Ağustos, 31 Mart, Analitik kimya, Heidelberg, Kişi, Krichhoff, Spektral analizi
John William Draper
6 yıl önce

Topluluğu'nun (American Chemical Society) ilk başkanı olarak görev yapmıştır. Fotokimya dalında önemli araştırmalara imza atmış olan Draper, Louis Daguerre'nin...

Benzofenon
3 yıl önce

bilinir. Kimyasal formülü (C6H5)2CO veya Ph2CO şeklindedir. Benzofenon fotokimyada en sık kullanılan ışık duyarlandırıcılardandır (photosensitizer). Üçlü...

Benzofenon, Anilin, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Fenil, Hidrojen, IUPAC adlandırma sistemi, Karbon, Kaynama noktası, Maddenin hali, Molekül ağırlığı