Göl İyesi – Türk ve Altay mitolojisinde gölün koruyucu ruhu. Köl (Kül) İyesi de denir. Her göl için farklı bir İye vardır. Çu'ların ilk atası ve yer tanrısının mezarı, bir göl içinde, bir ağaç dibindeydi. Oğuz Han ilk eşini bir gölün ortasındaki adada yer alan bir ağacın kovuğunda bulmuştur. Göllerde peri kızlarının oynaştığı ve erkekleri kandırarak suyun derinliklerine çekerek boğdukları söylenir.

Göl İyesi

Göl İyesi – Türk ve Altay mitolojisinde gölün koruyucu ruhu. Köl (Kül) İyesi de denir. Her göl için farklı bir İye vardır. Çu'ların ilk atası ve yer tanrısının mezarı, bir göl içinde, bir ağaç dibindeydi. Oğuz Han ilk eşini bir gölün ortasındaki adada yer alan bir ağacın kovuğunda bulmuştur. Göllerde peri kızlarının oynaştığı ve erkekleri kandırarak suyun derinliklerine çekerek boğdukları söylenir.

Etimoloji

(Göl/Köl) kökünden türemiştir. Etrafı karayla kapalı, su kitlesi. Serinlik, kuytuluk gibi anlamları vardır.

Kaynak

* Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt

Yanıtlar