Gabon

Gabon Afrika'nın batısında yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu bir ülkedir. Batıda Gine Körfezi, kuzeyde Ekvator Ginesi ve Kamerun doğuda ise Kongo ile çevrilidir. 17 Ağustos 1960 tarihinde Fransa'dan bağımsızlığını kazandığından beri sadece iki yönetici tarafından yönetilmiştir.

1. n. republic in western African. Gabon
2. republic in southwestern African. Gabon
republic in western Africa,
Gabon (almanca) ingilizcesi
n. republic in western Africa,
Gabon (fransızca) ingilizcesi
3. (m) n. Gabon
4. republic in western Africa,
Gabon (ingilizce) fransızcası
1. n. Gabon
2. république d'Afrique Occidentale
Gabon (ingilizce) almancası
1. n. Gabon
2. Republik im Westen Afrikas
Gabon (ingilizce) italyancası
1. s. (Geog) Gabon
Gabon (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Gabón
Gabon (ingilizce) portekizcesi
1. s. Gabão
2. república no oeste da África
Gabon (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. gabon (een republiek in zuid west afrika)

Gabon nüfusu bir milyon yedi yüz yirmi beş bin iki yüz doksan iki kişi

2015 yılı verilerine göre Gabon'un nüfusu 1,725,292 kişidir. 1960 yılında 499,189 olan Gabon'un nüfusu, 1970 yılında 590,119, 1980 yılında 729,165 ve 1990 yılında 952,269 kişi olmuştur. Gabon'un 2000 yılı nüfusu ise 952,269 kişiydi.

Gabon hakkında detaylı bilgiGabon Bayrağı
Gabon Bayrağı
Gabon Cumhuriyeti, Ekvator Afrikasında, Atlas Okyanusu kıyısında bir devlet. Afrika kıtasında, Ekvator çizgisinin çevresinde 2° kuzey enlemi ile 4° güney enlemi arasında toprakları bulunan ve nispeten küçük bir ülkeolan Gabon, batıda Atlas Okyanusu, doğu ve güneyde Kongo ile çevrilidir. Kuzeyde ise Ekvator Ginesi ile Kamerun vardır.

Gabon'un başkenti Libreville, resmi dili Fransızca, yönetim biçimi cumhuriyet ve toplam nüfusu 2009 tahmini rakamlarına göre 1, 490, 000 kişidiri.

Tarihi

On beşinci yüzyıl sonlarına doğru keşfedildiği sanılan Gabon’un bilhassa kıyı kesimi, uzun müddet Portekizli gemicilerin faaliyet gösterdiği birköle ticareti merkezi oldu. Avrupa’da köle ticaretini men eden kanunların kabulünden sonra, Fransızlar bu ticareti önlemek maksadıyla 19. yüzyılın ikinci yarısında bölgeye yerleşmeye başladılar. Asıl maksat, köle ticaretini önlemenin yanında bölgeyi sömürgeleştirmekti. 1849’da hürriyeti iade olunan köleler, Gabon Irmağı koyundaki Libreville köyüne yerleştirildiler. Fransızlar yerli kabilelerle de anlaşarak, bölgeye hakim olup, Gabon kolonisini kurdular. Gabon, 1888’de Fransız Kongosuna bağlandı. 1910’da Çat’tan Kongo’ya kadar bütün Fransız sömürgeleri “Fransız Ekvator Afrikası” adı altında birleştirilince Gabon da bu birliğe bağlandı. 1958’de Fransa Milletler topluluğuna üye olarak muhtar bir cumhuriyet olan Gabon, 17 Ağustos 1960’ta tam istiklaline kavuştu. Bu tek partili cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Fransa’nın da desteklediği Leon M’ba’dır. Gabon Demokratik Bloku (GDB)na mensup olan Leon M’ba ülkede ağırlığı gitgide artan otoriter bir idare kurdu. 18 Şubat 1964’te patlak veren bir ihtilalle, muhalif grup, Gabon Sosyal ve Demokratik Birliğinin lideri Jean Hilaire Aubane tarafından iktidardan uzaklaştırıldıysa da partisinin müdahalesi ile tekrar devletin başına geçmeye muvaffak oldu. 1967’de yapılan seçimlerde tekrar başkanlığa getirildi ve adayları iktidar partisi gösterdiğinden milletvekillerinin ekseriyetini Gabon Demokratik Bloku kazandı. Aynı yılın Aralık ayında ölünce yerine, yine Fransa’nın desteklediği Omar Bongo seçildi. Bongo, 1973, 1980 ve 1987’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazandı.

Fiziki YapıGabon, Orta Batı Afrikada Atlas Okyanusu kıyısında yer alır
Gabon, Orta Batı Afrikada Atlas Okyanusu kıyısında yer alır
Ülkenin büyük kısmı düzdür. En yüksek noktası İboundji olup 980 metredir. Atlas Okyanusuna dökülen büyüklü küçüklü bir çok ırmak, ülkenin batı kıyılarını yararak Okyanusa ulaşır. Bunlardan en önemlileri, kuzeyde ülkeye adını veren Gabon Körfezini meydana getiren Gabon Irmağı ve daha güneydeki Bort-Gentil Körfezi ile Okyanusa dökülen Ogoue Irmağıdır. Bu körfezdeki Lopez Burnundan itibaren güneye doğru, akıntıların uzun kumullar halinde deltalar yapmasıyla meydana gelen deniz kulakları ve sağlığa zararlı iklimi ile güney kıyıları yaşanması güç bir şekil almıştır.

Kuzeyden güneye doğru ırmakların içinde aktığı ovanın genişliği 20 km ile 200 km arasında değişir. İç kısma doğru yükseklik artarak dağlık bölgeye (Billur Dağlarına) ulaşır. Bu bölgedeki en önemli dağ kütleleri kuzeydeki Cristallo Dağları kütlesi ile, güneydeki Chaillu Sıradağlarıdır. Doğu kısmında fazla yüksek olmayan yaylalar yer alır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Ekvator çizgisinin hemen hemen ortasından geçtiği Gabon’da sıcak ve yağışlı ekvator iklimi hakimdir. Yağışlar eylül-mart döneminde olur. Senelik sıcaklık ortalaması 22-35°C arasında değişir. Bu bol yağışlar sebebiyle ülke sık ormanlarla kaplıdır. Yağışlı muson ve kurak olan alize rüzgarları, senenin her mevsiminde daima hakimdir. Yağışlı mevsimlerin rüzgarlarla alakası önemlidir.

Tabii Kaynakları

Gabon, sık ormanlarla kaplı olduğundan, kereste ülkenin başlıca zenginlik kaynağıdır. Maden kaynakları açısından çok zengindir. Chaillu Dağlarında altın ve elmas, Franceville’de manganez, kuzeyde Çibanga’da demir, Port Gentil yakınlarında petrol ve Munana’da uranyum yatakları mevcuttur.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Nüfusu 1.475.000 olup Başşehri, Gabon Körfezi kıyısında 352.000 nüfuslu Libreville şehridir. Kongo kıyılarına yakın bölgede yaşayan ve bugün sayıları çok azalan Pigmelerin dışında, nüfusu daha çok Bantu asıllı kırk kadar kabile ile, kuzeyde ve Ogoue kıyılarında yerleşen Fonglardan meydana gelir. Etnik gruplar arasında sosyal ve kültürel ilişkiler yok denecek kadar zayıftır. Nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaşar. Şehirde yaşayanların toplam nüfusa oranı % 32 gibi düşük bir orandır. Halk birbirlerine yakın, küçük köylerde otururlar. Çiftçilik, kıyı bölgelerinde ise hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Balık, muz, pirinç ve et halkın başlıca besin maddesidir. Oymacılık, ülkedeki en gelişmiş el sanatıdır. 6-16 yaş arası ilköğretim mecburi ve parasızdır. Ülkedeki okur yazar oranı % 40 gibi düşük bir seviyededir.

Uzun müddet Fransız sömürgesi olarak kalan Gabon’un resmi dili Fransızcadır. İnsan hak ve hürriyeti maskesi altında Fransızlar yıllarca burasını sömürmüş, kendi kültürlerini yerleştirmişler, buradaki insanlara da köle muamelesi yapmışlardır. Ancak Fangların Fang dilleri ile Bantu lehçeleri de konuşulur. Gabon’da yaşayan halkın çoğunluğu Hıristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur. Ancak İslamiyet süratle gelişmekte ve Müslümanların memleket nüfusu içerisindeki nisbeti yüzde elliye yaklaşmaktadır. Bunun yanında animist azınlıklar da mevcuttur. Para birimi AFT frangıdır. Başkent Libreville dışında önemli şehri, Lopez Burnundaki 164.000 nüfuslu Port Gentil’dir.

Siyasi Hayat

Gabon’da tek partili cumhuriyet rejimi hakimdir. 1961 anayasası ile vatandaşlar arasında aile, ırk, dil, din farkı gözetilemeyeceği kabul edildi. Millet meclisi tek dereceli seçimle beş yıl için, cumhurbaşkanı ise yine tek dereceli seçimle yedi yıl için seçilir. Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilen Bakanlar Kurulu yürütme gücüne sahiptir. Bu bakımdan yönetim sistemi, başkanlık sisteminin aynıdır. Cumhurbaşkanı Omar Bongo, ayrı parti kurulmasına izin vermemekle beraber, adına “Sınırlı Demokrasi” dediği, ayrı listelerden milletvekili adaylarının seçilmesine izin vermiştir. Bu şartlarda Gabon’da parlamentonun selahiyetleri oldukça sınırlandırılmıştır.

Ekonomi

Gabon, son yıllarda iktisadi yönden son derece güçlenmiştir. Afrika’da Libya’dan sonra kişi başına düşen milli geliri en yüksek ülke haline gelmiştir. Bu gelişmenin asıl sebebi, Lopez Burnu yakınlarında denizde bulunan petrolle, muhtelif bölgelerde bulunan madenlerin çıkarılıp satılması neticesinde elde edilen dövizin iktisadi kalkınma için harcanmasıdır.

Gabon, tarım bakımından oldukça geridir. Ovalık bölgelerde, toprağın ırmaklarla yayılması ve bataklıklar yüzünden ziraata elverişli toprak çok azdır. Yerliler arasında çok az miktarda tarım ürünleri (mısır, tatlı patates, muz, palmiye yağı ve kauçuk) üretilmektedir.

Buna karşılık, maden ve orman işletmeciliği çok gelişmiştir. Orman kaynaklarından elde edilen abanoz ağacının yanında, bilhassa kontrplak üretiminde kullanılan ve “okume” denilen kereste çok kıymetlidir. Her yıl 1000 tonun üzerinde uranyum filizi elde edilmektedir. Madenler ve petrolleri yabancı şirketler işletmekte, Gabon hükumeti ise manganez madenleri işletmesine % 10, petrol işletmesine % 25 nisbetinde ortak olmaktadır. Diğer madenleri çıkaran ve filizi zenginleştiren tesislere de % 25 nisbetinde ortaktır. Ancak fiyat tesbiti ve alıcıları serbestçe tayin edebilme yetkisi vardır. Yıllık petrol üretimi 10 milyon tonun üzerindedir.

Sanayi üretimi, hammadde çıkarılmasına göre çok geridir. İki büyük hidroelektrik santralı, kereste fabrikaları, uranyum ve manganez filizlerini zengileştirme tesisleri, küçük bir rafineri, küçük çapta makina sanayii ile dayanıksız tüketim malı imal eden birkaç küçük fabrika dışında sanayi yoktur. Birçok tüketim ve yatırım malını dışarıdan ithal etmek durumundadır. Bunun en önemli iki sebebi, altyapının (bilhassa yolların) tamamlanamaması ile, işgücünün (nüfusun) azlığıdır. Son yıllarda yabancı bir şirket tarafından yapılacak ve ülkeyi bir uçtan diğer tarafa kat edecek (Transgabon) demiryolunun yapım faaliyeti devam etmektedir.

Dış ticaretin çoğu Fransa ile yapılmaktadır. İhracatı ithalatından çok fazladır.

Gabon nerede?

Gabon haritadaki konumu
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gabon'un Posta Tarihi Ve Posta Pulları

Bu Gabon'un posta tarihi ve posta pulları üzerine bir araştırmadır.== Fransız Kolonisi ==İlk postane 1862 yılında Libreville'de kuruldu. Oradaki mektuplar Fernando Po (şimdi Bioko)'daki İngiliz Postanesine yönlendiriliyordu.

Gabon Millî Futbol Takımı

Gabon Milli Futbol Takımı Gabon'yu uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.

Gabon Engereği

Gabon engereği ''(Bitis gabonica)'', Sahraaltı Afrikası'nın yağmur ormanlarında ve savanalarında yaşayan zehirli bir engerek türüdürMcDiarmid RW, Campbell JA, Touré T. 1999. Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, vol. 1. Herpetologists' League. 511 pp. ISBN ...

Gabon Arması

Gabon arması, Afrika ülkesi Gabon tarafından kullanılan resmi devlet armasıdır.

Gabon Bayrağı

Gabon bayrağı 9 Ağustos 1960 tarihinde göndere çekilerek resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Gabon Pasaportu

Gabon pasaportu, Gabon vatandaşlarına yurtdışı seyahatleri için verilen belgedir.

Gabon - Coğrafi Verileri

Konum: Batı Afrika'da, Atlas Okyanusu kıyısında, Ekvatorda, Kongo Cumhuriyeti ile Ekvator Ginesi arasında yer almaktadır.Coğrafi konumu: 1 00 Güney derecesi, 11 45 Doğu boylamıHaritadaki konumu: AfrikaYüzölçümü: 267,667 km²Sınırları: toplam: 2,551 kmsınır komşuları: Kamerun ...

Gabon - Nüfus Bilgileri

Nüfus: 1,221,175 (Temmuz 2001 verileri)Nüfus artış oranı: %1.02 (2001 verileri)Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)Bebek ölüm oranı: 94.91 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 49.

Gabon - Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 7.7 milyar $ (2000 verileri)GSYİH - reel büyüme oranı: %1.2 (2000 verileri)GSYİH - sektörlere göre: tarım: %10endüstri: %60hizmet: %30 (1999 verileri)Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.

Gabon - İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 37,000 (1997)Telefon kodu: 241Radyo yayın istasyonları: AM 6, FM 7, kısa dalga 6 (1998)Radyolar: 208,000 (1997)Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1997)Televizyonlar: 63,000 (1997)Internet kısaltması: .