Genç Marx

Genç Marx, genel Marksizm degerlendirmelerinde Karl Marx`ın entelektüel gelişiminin iki ayrı bölümlemeye tabi tutulmasının bir sonucu olarak ortaya konulan adlandırmadır. Buna göre, Genç Marx, bir anlamda Marksist düşüncenin başlangıç dönemini yani hazırlık ve oluşum aşaması evresini teşkil eder.

} Genç Marx, genel Marksizm degerlendirmelerinde Karl Marx`ın entelektüel gelişiminin iki ayrı bölümlemeye tabi tutulmasının bir sonucu olarak ortaya konulan adlandırmadır. Buna göre, Genç Marx, bir anlamda Marksist düşüncenin başlangıç dönemini yani hazırlık ve oluşum aşaması evresini teşkil eder. Bazı eğilimlerde bu varsayımsal bir ayrımdır, bazı eğilimlerde ise daha kesin bir kategorik ayrım olarak görünür.

Bu evrede Marx, henüz bir tür ekonomi felsefesiyle ugraşmaktadır; Hegel ve Feuerbach üzerinden okumalar yapmakta ve burjuva ekonomi-politigin terimlerini tersyüz etmektedir. Yabancılaşma,İnsan doğası, din, tin, felsefe, ekonomi politik bu dönemin konu başlıklarıdır. Aynı dönem içinde ekonomi politiğin yanı sıra felsefede Alman idealizmiyle de uğraşmaktadır. Genç Marx, bu döneminde henüz daha ideoloji ya da felsefe alanındadır, yani ``felsefi bir problematik içinde çalışmaktadır`` ve bu zorunlu bir süreçtir. Olgun Marx ise, Genç Marx`ın çalışmalarının belirli bir evresinde başka bir düzleme, bilim alanına geçiş yapmış varsayılır. Bu ayrımların kuramsal olarak netleştirilmesi ve kesin bir dönemselleştirme yapılması kolay olmamakla birlikte, buradaki ayrimlayışın belirli bir düşünsel gelişimin dönemlerini açıkladığı ve birbirinden ayırdığı söylenebilir.

Şu yapıtlar Gerç Marx`ın sözkonusu dönemini karakterize eder;Daha sonra Marx, kendini somut tarihsel, toplumsal, ekonomik bir bütünselliğin açıklamasına yönlendirir. Özellikle, Grundrisse adlı çalışmasından itibaren ve Kapital`de bunun somut örneğini vermiş olduğu açıklanmaktadır. ``Soyut kategorik tartışmalar``dan ``somutun incelemesine``, Tarih felsefesinden Tarih bilimine, yani ``felsefe``den ``bilim``e geçiş, Genç Marx ile Olgun Marx arasına konulan ayrımın temelidir.

Althusser`in belirlediği anlamda " epistemolojik kopuş" da bu noktayla ilişkilidir. Bu kopuş`un sonrasında Marx, Althusser`e göre yeni bir kuramsal alandadır. Yani artık felsefi sorunsal`ın değil bilimsel sorunsal`ın içindedir. Althusser burada, genel olarak bir tür bilimlerin kuruluş sürecindeki mantığı Marx`a uyarlar gibidir. Sonuç olarak, buna göre, bütün bilimlerin kuruluşunda olup bitinler, yani bilim öncesinden bilime geçiş, Marksist bilim`in kuruluşunda da sözkonusudur. Genç Marx-Olgun Marx ayrımı bu sürecin Marksizm içindeki tarihini gösterir bir anlamda.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Genç Marx ilgili konular

 • Meta

  Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi"
 • Anamal (Sermaye)

  (Os. Sermaye, Fr., İng. Capital, Al. Kapital, İt. Capitale) Artık değer üreten para... Alman düşünürü Karl Marks, kendinden önceki klasik e
 • Marxizm

  Marxizm Tarihi maddeciliğin on dokuzuncu yüzyıldan itibaren yeniden düzenlenmiş şekli. Karl Marx ve Friedrich Engels'in “diyalektik metodu”,
 • Emek fazlası

  Emek fazlası, Karl Marx`ın politik ekonomiyi eleştirisinde kullandığı bir kavramdır. İşçinin geçimini sağlayabileceğinden ("zorunlu emek"
 • Das Kapital

  Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı Das Kapital Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ı
 • Artı değer

  Artı-değer kavramı Marks'tan önce keşfedilmiş ve zaten kullanılan bir kavramdır. Genel anlamda, gerekli-zorunlu olandan daha fazlasının üre
 • Emek gücü

  Emek gücü, Karl Marx tarafından taımlanıp kullanılan önemli ekonomi-politik kavramlarından birisidir. Emek gücü, emek ile aynı anlama gelme
 • Kapital (kitap)

  Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir.
 • Maddeci feminizm

  Maddeci feminizm toplumsal cinsiyetle emek süreçleri ve üretim ilişkileri arasındaki bağlantıları açıklamayı amaçlayan, kadının toplumda
 • Kapital, Cilt 1

  ''Kapital, Cilt 1'',ilk basımı 14 Eylül,1867,Karl Marx'ın üç ciltlik ünlü eseri''Das Kapital''in ilk ve yaşarken basılan tek cildidir.''Kapi
Genç Marx
Genç Marx