hümanizm

Genel olarak akıllı insan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı olarak gören, bireyin yaratıcı ve ahlâki gelişiminin, rasyonel ve anlamlı bir biçim­de, doğaüstü alana hiç başvurmadan, doğal yoldan gerçekleştirilebileceğini belirten, ve bu çerçeve içinde, insanın doğallığını, öz­gürlüğünü ve etkinliğini ön plana çıkartan felsefi akım.

Hümanizm

Hümanizm genel olarak akıllı insan varlığını tek ve en yüksek değer kaynağı olarak gören, bireyin yaratıcı ve ahlaki gelişiminin, rasyonel ve anlamlı bir biçim­de, doğaüstü alana hiç başvurmadan, doğal yoldan gerçekleştirilebileceğini belirten, ve bu çerçeve içinde, insanın doğallığını, öz­gürlüğünü ve etkinliğini ön plana çıkartan felsefi akım. İnsanın kendisinin ve ilgili çıkarların çok temel bir öneme haiz olduğu­nu savunan yaklaşım; insan varlıklarına va­rolanların meydana getirdiği genel varlık şe­ması içinde özel bir konum atfeden öğreti.

Bir yanında insanlığın tanrısal düzene ba­ğımlı olduğunu söyleyip doğa üstü aşkın varlık alanına özel bir konum izafe eden do­ğaüstücülüğün veya teizmin, diğer yanında ise insan varlığının diğer canlılarla aynı dü­zeyde bulunduğunu savunup, onun bilimsel bir tarzda ele alınması gerektiğini savunan doğalcılığın bulunduğu hümanizm, insan varlıklarında geliştirilmesi ve kendi başına ele alınıp kutsanması gereken eşsiz güçler, benzersiz yetenekler bulunduğunu savunur. Özünde, ateizme ya da agnostisizme da­yanan ve dini ya da dini inancı dışlayan bir ahlakı savunan yaşam görüşü olarak hüma­nizm, insan varlıklarının kendi içinde bir değer taşıdıklarını, insanla ilgili tüm diğer hak ve değerlerin temelinde, insanın insan olarak değerine duyulan saygının bulundu­ğunu öne süren; 1 insandan umudunu kesen, insan yaşamına herhangi bir anlam yüklemeyen, insanı yalnızca Tanrı’nın inayetiyle kurtulabilecek değersiz ve sıra­dan bir varlık olarak gören, 2 insan bilinciy­le ilgili görüşünde, determinist ya da indir­gemeci olan her düşünce sistemine şiddetle karşı çıkan anlayışı veya tavrı ifade etmek durumundadır.

Kökenleri antik Yunan düşüncesine, in­sanı felsefi düşüncenin merkezine geçiren Sokrates’e, ‘insan her şeyin ölçüsüdür’ diyen Protagoras’a kadar geri giden, ama esas Rönesans döneminde, Tanrı’dan uzak­laşan dikkatin insana yönelmesiyle ortaya çıkıp, ilerlemeci Aydınlanma ve modernist hareketle gelişen hümanizm, 20. yüzyılda ise, İngilizce konuşan dünyada, ateizm ya da laik bir akılcılıkla eşanlamlı bir terim haline gelmiştir. Buna karşın, kıta Avru­pa’sında hümanizm, insanla doğanın geri kalanı arasındaki ontolojik farklılığı temele alan ve topluma, tarihe, kültüre ilişkin açık­lamada, önceliği insana veren felsefeleri gösterir.

Hümanistler, bu çerçeve içinde, insan varlıklarına özgü, onların ürünlerini, bu ürün ister tarihsel bir olay, ister ekonomik sistem ya da ister edebi bir eser olsun, stan­dart bilimsel açıklamayla birleştirilen nes­nel ve indirgemeci analizler tarafından açık­lanabilmesini imkansız kılan, birtakım nitelik ve yetiler bulunduğunu savunmuşlar­dır. İşte: a) varoluşçuluğun, insanı ve insan bilincini ön plana çıkartan ve insanın evre­ni, ya da insanın öznelliğinin meydana ge­tirdiği evren dışında başka bir evren bulun­madığını iddia eden felsefeleriyle; b) insanın ezeli-ebedi doğruları temaşa etme ve aşkın bir gerçeklikle doğrudan bir ilişki içine girebilme gücüne sahip olduğuna ina­nan personalizm; c) insanı her şeyin ölçüsü yapan insan merkezli görüşünden dolayı, pragmatizm; d) Lukacsz’ın genel yabancı­laşma ve şeyleştirme sürecini, insanlığın yi­tirilmesi olarak değerlendiren görüşü; ya­bancılaşma üzerinde odaklaşan genç Marxla irtibatlandırılan Marksist hüma­nizm, çağdaş hümanizmlere örnek olarak verilebilir.

Bununla birlikte, yine içinde bulunduğumuz yüzyılda, 1970’lerden başlayarak, yapısalcıların ve yapıbozumcuların eserlerinde güçlü bir hümanizm eleştirisi felsefenin gündemine gelmeye başlamıştır. Kendi ken­dini belirlemeye, seçimleriyle toplum üze­rinde veya tarihin akışında ciddi değişim veya farklılıklar yaratabilmeye muktedir özerk insan varlığı konsepsiyonuyla belirle­nen hümanizm, Levi-Strauss, Althusser ve Foucault gibi düşünürlerin eserleriyle, bu dönemde ağır bir yara almıştır. Zira bu dü­şünürler toplumsal, ekonomik ve psikolojik yapıların etkileri üzerinde durmuş ve bu et­kilerin bireylerin eylemlerini nasıl etkileyip belirlediklerini gözler önüne sermiştir. Bi­linç nedensel ya da yapısal olarak belirlen­miş olup, bireyin kendi kendisini belirleme­si bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Birey bir oyuncu değil, yaşam adı verilen oyunda bir piyondur.

Ayrıca bakınız: Post Hümanizm

hümanizm

İnsancılık, insanları sevme ülküsü.

hümanizm

insancılık.
(eğitimde) klasik kültür araştırmaları.

hümanizm

insancılık.
(eğitimde) klasik kültür araştırmaları.

hümanizm

Türkçe hümanizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. humanism

hümanizm

Türkçe hümanizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. humanism

hümanizm

Türkçe hümanizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
humanisme [le]

hümanizm

Türkçe hümanizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
humanisme [le]

hümanizm

Türkçe hümanizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Humanismus

hümanizm

Türkçe hümanizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Humanismus

Hümanizm (Patron Flex) sözleri

Patron Flex tarafından albümünde söylenen Hümanizm adlı şarkının sözleri.

[ Patron Verse 1 ]

Sokakta kan sokakta katliyam
Bir tarafta can öbür taraftaysa para aklayan
Raydan çıkmış cinayetlerle sır saklayan
Kimse kalmamış mı bu showmanleri ıslıklayan ?
Alkış tutan eller hepsi hokkabaz
Mevzuyu anlamak için kimse kimseyi zorlamaz
En büyük rahatsızlığı trafikte kornadan
Yastığını başına koyduğunda uyur neden sormadan
Nedir ahali sence savaşların nedeni ?
Görmezmisin hala kimler ödedi bedeli ?
Yenilen kazıklaradan kiminin evi kenefir
Tercih yapmak zorunda bıraktılar onca melezi
İnsan hür insan özgür
Düşmanlığın nedeni ülkemin üzerindeki gözdür
Kördüğüm sıkıntıda hayalimde gördüğüm
Bu halkın bu ırkçılığı cehenneme gömdüğü.

[ Patron Verse 2 ]

Türk , Kürt , Alevi , Çerkez , Roman , Yunan
Ve bir çok mezhep
Beraberce daha güzel günlere hedefle
Terörü bir ırka mal etmektir bence cehalet
Kıdemli şairlerin gurbetteydi sesi
Vatanseverlikten asılmış verimli bi nesil
Solan fidanların gelmeyecek yerine yenisi
Ne hayalleri , ne saçı
Ne de derisi
O büyük şairinde gurbetteydi sesi
Vatanseverlikten asılmış verimli bi nesil
Solan fidanların gelmeyecek yerine yenisi
Faili hayvan yerine koyup almaz Nuhun gemisi
Ruhun nefesi solarken yaşam için
Humanizim küllerini rüzgara vermişti Mustafa Kemal Paşa
Ve Mahatma Gandhi R.I.P Martin Luther King ve Bob Marley

Hümanizm (Patron) sözleri

Patron tarafından albümünde söylenen Hümanizm adlı şarkının sözleri.

Yeah !

Bu track tüm barış yanlılarına. Anlat !

2008'den 2009'a.. Anlat !

[ Patron Verse 1 ]

Sokakta kan sokakta katliyam
Bir tarafta can öbür taraftaysa para aklayan
Raydan çıkmış cinayetlerle sır saklayan
Kimse kalmamış mı bu showmanleri ıslıklayan ?
Alkış tutan eller hepsi hokkabaz
Mevzuyu anlamak için kimse kimseyi zorlamaz
En büyük rahatsızlığı trafikte kornadan
Yastığını başına koyduğunda uyur neden sormadan
Nedir ahali sence savaşların nedeni ?
Görmezmisin hala kimler ödedi bedeli ?
Yenilen kazıklaradan kiminin evi kenefir
Tercih yapmak zorunda bıraktılar onca melezi
İnsan hür insan özgür
Düşmanlığın nedeni ülkemin üzerindeki gözdür
Kördüğüm sıkıntıda hayalimde gördüğüm
Bu halkın bu ırkçılığı cehenneme gömdüğü

[ Patron Verse 2 ]

Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Roman, Yunan
Ve bir çok mezhep
Beraberce daha güzel günlere hedefle
Terörü bir ırka mal etmektir bence cehalet
Kıdemli şairlerin gurbetteydi sesi
Vatanseverlikten asılmış verimli bi' nesil
Solan fidanların gelmeyecek yerine yenisi
Ne hayalleri, ne saçı
Ne de derisi
O büyük şairinde gurbetteydi sesi
Vatanseverlikten asılmış verimli bi' nesil
Solan fidanların gelmeyecek yerine yenisi
Faili hayvan yerine koyup almaz Nuh'un gemisi
Ruhun nefesi solarken yaşam için
Humanizim küllerini rüzgara vermişti Mustafa Kemal Paşa
Ve Mahatma Gandhi R.I.P Martin Luther King ve Bob Marley

Humanizm (Sultana) sözleri

Sultana tarafından albümünde söylenen Humanizm adlı şarkının sözleri.

(Verse 1)
Ben kızgınım ülkeme
Hele aç bir gözlerini
Bak şu hale, hallere, halimize
Ne idik ne olduk, hey gidi babam hey
Nerden geldik nereye gidiyoruz
Hedef yok, kişilik yok ediyoruz
Evvel zaman içinde şanla başla
Çıktık yola doğudan batıya
Meydan okuduk dünyaya
Dur, düşün, bir bakın!
Bu gidişle sonumuz pek yakın
Nerde görülmüş
Kardeş kardeşi öldürmüş
İdeoloji değişik diye
Meclisin baştacı konusu
Yırtmaç insin bilmem kaç santime
Saygıdeğer milletvekili
Gelince Amerika'ya
Zavallı işçinin vergisi
Harcanır strip barlarda
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım
Cebi delik sayın başkanım
Halen birinci dünya savaşından kalma
Ölümcül bir hastayım
Hip-hop'ta bir numara ben Sultana
Bu işte ustayım
(Verse 2)
Fi tarihinde bir zaman
Çıkmışız Orta Asya'dan
Başlamışız göçe
Motiflerle dolu ezgilerle süslü
Ne oldu zengin kültürümüze
Hamburgeri benimseyip
Lahmacunu dışladık
Batıyla yatıp kalkıp
Arabeski taşladık ama
Arabeski yaşıyoruz
Sonra nasıl olur bu iş diye şaşıyoruz
Allah Allah diyerek
El açıyoruz göklere
Yemin ve hile kardeş gibi elele
Kimbilir kimin eli
Kimbilir kimin cebinde
Acaba dış güçlerin elinde
Zavallı bir kuklamıyız
Fakat pirim biz bu kadar mı aptalı
Medeniyet medeniyet
Diye diye şaştık
Bu ölümcül hastalığa
Batı diye diye bulaştık
Film kopmuş çoktan
Boş perdeye bakakaldık
Ama hey bak biz ona da alıştık
(Verse 2)
Fi tarihinde bir zaman
Çıkmışız Orta Asya'dan
Başlamışız göçe
Motiflerle dolu ezgilerle süslü
Ne oldu zengin kültürümüze
Hamburgeri benimseyip
Lahmacunu dışladık
Batıyla yatıp kalkıp
Arabeski taşladık ama
Arabeski yaşıyoruz
Sonra nasıl olur bu iş diye şaşıyoruz
Allah Allah diyerek
El açıyoruz göklere
Yemin ve hile kardeş gibi elele
Kimbilir kimin eli
Kimbilir kimin cebinde
Acaba dış güçlerin elinde
Zavallı bir kuklamıyız
Fakat pirim biz bu kadar mı aptalız
Medeniyet medeniyet
Diye diye şaştık
Bu ölümcül hastalığa
Batı diye diye bulaştık
Film kopmuş çoktan
Boş perdeye bakakaldık
Ama hey bak biz ona da alıştık.

İlgili konuları ara

Yanıtlar