Hürriyet Ve İtilaf Fırkası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuş olan en önemli muhalefet partisidir. 1911-1913 arasındaki ilk etkinlik dönemi, 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki'nin Bâb-ı Âli Baskını ile diktatörlüğünü ilan etmesi üzerine sona ermiştir. Mütareke'den sonra 1919 Ocağı'nda yeniden kurulan parti, ertesi yıl başlarında etkinliğini kaybetmiştir.

İkinci Meşrutiyet devrinde kurulmuş partilerden biri.Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi olarak bilinir. 21 Kasım 1991’de İstanbul, Şehzadebaşı’nda kuruldu. Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa, Sivas mebusu Dr. Dagavaryan, Tokat mebusu Mustafa Sabri Efendi, Hama mebusu Abdülhamid Zehravi, Piriştine mebusu Hasan Bey, Sinop mebusu Dr.Rıza Nur Bey, Ayan meclisi azaları Damad Ferid ve Müşir Fuad Paşalar, Emekli Ferik Süleyman Paşa, emekli Miralay Sadık Bey, gazeteci Tahir Hayreddin Bey tarafından kurulan fırkanın ilk reisi Damad Ferid Paşadır.

İkinci Meşrutiyetten sonra kurulan en güçlü muhalefet partisi olan Hürriyet ve Îtilaf Fırkası, son derece bunalımlı bir dönemde kuruldu. Meclis içinde bulunan mutedil (ılımlı) Hürriyet perveran ve Ahali fırkalarına mensup mebuslarla, Rum, Arnavut, Arap, Ermeni mebusları ve hiçbir partiye üye olmadıklarını söyleyen Hizb-i Müstakil mebuslarının birleşmesiyle ortaya çıktı. Böylece İttihat ve Terrakki karşısında dağınık durumda olan muhalefet toplanmış oldu. Ayrıca meclis dışında bulunan eski İttihatçılar, devre dışı bırakılan ilmiyeciler, eski Ahrarcılar, demokratlar ve sosyalistler gibi düşünceleri farklı ve İttihat ve Terakkiye karşı olan kimseler de bu fıkra içinde yer aldılar.Tek başlarına İttihat ve Terakkiye karşı koyamayan kişilerin ve partilerin birleşmesi neticesinde ortaya çıkan fırkanın belli bir ideolojisi yoktu. Asıl gayeleri, İttihatçıların, çeteciliğini ve komitacılığını önlemek ve iktidar tekelini kırmaktı. Ancak bünyesinde topladığı unsurların eğilimine göre, Osmanlıcılık, adem-i merkeziyetçilik ve teşebbüs-i şahsi (yerinden idare ve hür teşebbüs), meşrutiyetçilik, liberal ekonomi gibi fikirlerin savunuculuğunu yaptı. İttihat ve Terakki fırkasıyla kıyasıya mücadele etti. Sopalı seçim olarak bilinen 1912 seçiminde pek az mebus çıkarabilen fırka, İttihat ve Terakkinin uyguladığı baskı politikaları yüzünden etkinliğini kaybetti.Meclis-i Mebusanın 4 Ağustos 1912 tarihinde feshedilmesinden sonra, Balkan Savaşının bunalımlı günlerinde seçimler ertelendi. 1914 yılına kadar meclissiz bir meşrutiyet denemesi yapıldı.

Meclissiz dönemdeki Gazi Ahmed MuhtarPaşa ve Kamil Paşa hükumetleriyle iyi münasebetler kuran Hürriyet ve Îtilaf Fırkası, Babıali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçiren İttihat ve Terakki Fırkasına karşı mücadeleye devam etti.

Bünyesinde çeşitli unsurları barındıran ve kitle partisi hüviyetinde olan Hürriyet ve Îtilaf Fırkasının, Teşkilat,Tahdirat, Teminat,Merih,Hemrah, Islahat, Şehrah, İfham gazeteleri gibi yayın organları vardı. Fırkanın faaliyet ve fikirlerini İkdam, Yeni ikdam, Yeni Gazete,Alemdar gazeteleri desteklediler. Fırkanın ideolojik birliğe ve herhangi bir sosyal sınıfa dayanmayışı, mensubları arasında görüş ayrılıklarına ve tartışmalara yol açtı. İlk olarak, Avrupai düşünceli gençlerle ilmiyeciler arasında çıkan tartışmalar istifalara sebeb oldu. İstifalardan sonra fırka, Miralay Sadık Bey, ŞabanEfendi, Gümülcineli İsmailBey takımının idaresine girdi.Küçük bir hizbin eline geçen Hürriyet ve Îtilaf Fırkası gittikçe zayıfladı.

Sadrazam Mahmud Şevket Paşanın öldürülmesinden sonra daha sert tedbirlere başvuran İttihat ve Terakki, kurduğu divan-ı harbde Hürriyet ve itilaf Fırkası liderlerinden Gümülcineli İsmail Bey ile önde gelen meşhur kişileri gıyaben idama mahkum etti. Fırkanın bazı elemanları da, Sinop’a sürüldüler. Ağır cezaya çarptırılmış olanlardan kimi idam edildi, kimi ülke dışına kaçtı. Hükumet tarafından resmen kapatılmamış olan Hürriyet ve Îtilaf Fırkası kendiliğinden siyasi hayattan çekildi. Yurt dışına kaçan muhalefet mensupları Paris’te birleşerek, Milli Muhalefet Fırkasını kurdular. Bu yeni fırkaya, Islahat-ı Esasiye ile Osmanlı Sosyalist Fırkaları da katıldı.

Mütareke döneminde 14 Ocak 1919’da yeniden kurulan Hürriyet ve Îtilaf Fırkasında;MüşirNuri Paşa (Reis),Zeki Paşa,Abdülkadir Efendi, Mustafa Sabri Efendi, Ali KemalBey, Refik Halid(Karay), Rıza Tevfik(Bölükbaşı) gibi kimseler yer aldılar. 1919’da yapılanMeclis-i Mebusan seçimine katılmayan Hürriyet ve Îtilaf Fırkası, Damad Ferid Paşa kabinelerinde etkili oldu. Zamanla Damad FeridPaşa hükumetlerinin icraatını beğenmeyen bazı kimseler, Mutedil Hürriyet ve Îtilaf Fırkasını kurdular. Daha sonra bu iki ayrı fırka birleştirilmek istendiyse de netice alınamadı. Anadolu’daki milli mücadele hareketlerine karşı çıkan Hürriyet ve Îtilaf Fırkası, bu hareketin başarıya ulaşması üzerine kendiliğinden ortadan kalktı. Mensupları, yurt dışına çıkarak İtalya, Balkanlar,Suriye, Mısır, hatta Cava adasına kadar dağıldılar.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hürriyet Ve İtilaf Fırkası ilgili konular

 • Osmanlı Demokrat Fırkası

  Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad), 6 Şubat 1909 yılında İbrahim Temo tarafından kurulan partidir.
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuş olan en önemli muhalefet
 • Siyasi Partiler

  Siyasi Partiler Meşru ve açık bir şekilde, devlet yönetimini, iktidarı ele geçirmek gayesiyle belli bir siyasi, iktisadi ve hukuki doktrini vey
 • Tealiî İslam Cemiyeti

  Din ve devlet ayrılığına taraftar olmadan bilimsel, ahlaki ve sosyal yollarla siyasi hayata etkide bulunmaya çalışmış, Hürriyet ve İtilaf F
 • Bâb-ı Âli Baskını

  Bâb-ı Âli Baskını, Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki ü
 • Süleyman Sudi Acarbay

  Süleyman Sudi Acarbay, (d. 1866, Bayezit) - (ö. 7 Ocak 1928 Bayezit), Türk siyasetçi.
 • Veliyullah Akbaşlı

  Veliyullah Akbaşlı (yada ''Hacı Veli Efendi'') (d. 1859, Mankalya) - (ö. 1 Mart 1928), Türk siyasetçi.
 • İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası

  İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası veya Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasî parti
 • Mehmed Kemal

  Mehmed Kemal Bey, (ö. 10 Nisan 1919), I. Dünya Savaşı'nın son yıllarında Yozgat mutasarrıfı ve Boğazlıyan kaymakamı olan Osmanlı bürokra