halife

Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler.

HALIFE (türkçe) anlamı
1. Öncekinin yerine geçen.
2. Fık: İlâhî
3. yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber'e (A.S.M.) vekil olan zât. İmam. İmamet-i kübra. (Namazda imama uyan cemaat gibi
4. halifeye de şer'î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede aranan dört şart: İlim
5. adalet
6. kifayet
7. a'zâ ve havâsta selâmet.) (Bak: Hilafet)
HALIFE (türkçe) anlamı
8. hz muhammet'in vekili olarak müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli sayılan kimse
9. babıâli kalemlerinde yazman.
10. hükümdar
osmanlı padişahlarının kullandıkları sanlardan biri.
HALIFE (türkçe) anlamı
11. (Arapça) Erkek ismi 1. Halef
12. naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.
HALIFE (türkçe) ingilizcesi
1. n. caliph
2. calif
3. khalif
4. commander of the faithful,
HALIFE (türkçe) fransızcası
1. calife [le]
HALIFE (türkçe) almancası
1. n. Kalif
2. Calif

Halife hakkında detaylı bilgi

Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed (sav) sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler. Böylece Halife kelimesi Arap Devletlerinde devlet başkanına verilen bir san oldu. Emeviler devrinde halifelik babadan oğula geçen bir saltanat haline geldi. 1258'de Hulagu'nun Bağdat'ı zaptı üzerine Abbasi sülalesinden birinin Mısır Kölemenlerine sığınmasıyla halifelik Kölemenlerin himayesinde 1517'ye kadar devam etti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı zaptettiği zaman halife olan Mütevekkil Alallah'tan halifeliği aldı.

Yavuz Sultan Selim'den sonra gelen bütün Osmanlı Padişahları Halife sanını kullandılar. Son halife Abdülmecit Efendiye kadar halifelik devlet başkanlığı ile beraber gitmiştir.

Sultan İkinci Abdülhamit devrinde ve sonra, bütün Müslümanları bir idare altında toplamak gayesiyle "Panislamizm" siyaseti güdüldü. Bu siyaset, halkı Müslüman olan sömürgeye sahip Avrupa devletlerini aleyhimize çevirmekten başka bir şeye yaramadı. Bu devletler Osmanlı İmparatorluğunu bir an önce parçalamak, aralarında bölüşmek için faaliyete geçtiler. 19. yüzyılda gelişmeye başlayan mi1liyetçi1ik akımının, Türk o1mayan İslam toplulukları arasında yayılması, halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu azalttı. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma devrinde ise, halifeliğin, Müslümanlar üzerindeki otoritesi tamamen sarsılmıştı.

Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından sonda 3 Mart 1924 tarihli, "Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti memalik-i hariciyesine çıkarılmasına dair kanun"la hilafet kaldırılmıştır. (bkz. Hilafetin kaldırılması)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kral Hamad Bin İsa El Halife

Bahreyn Kralı El Halife , babası İsa Bin Salman El Halife'nin saltanat döneminde de ülkede Emirlik görevini üstlenmiş durumdaydı. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ve yine İngiltere ile ABD'deki askeri akademilerde eğitim görmüş olan El Halife, 1979 İngitere'de Saint Michel ve ...

Dört Halife

Dört Halife Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra Eshab-ı kiram (Peygamberimizin arkadaşları, ilk Müslümanlar) arasından hilafet makamına

Mehdi (Halife)

Abbasi Devleti'nin üçüncü halifesi olan Mehdi, kendisi gibi halife olan Mansur'un oğlu ve meşhur Harun Reşid'in de babasıdır. Künyesi Ebu Abdullah Muhammed Mehdi bin Mansur'dur. Halifeliği, iç huzurun ve düzenin sağlandığı, dışarıda da önemli başarıların elde edildiği bir ...

Dört Halife Devri

Dört Halife Peygamberimizin (SAV) vefatından sonra Eshab-ı kiram (Peygamberimizin arkadaşları, ilk Müslümanlar) arasından hilafet makamına sıra ile seçilerek geçen dört büyük zat. Dört halife hilafet makamına geçme ve en üstün olma sıralarına göre şöyledir: Hazret-i Ebu ...

4 Büyük Halife

Dört Halife Peygamberimizin (SAV) vefatından sonra Eshab-ı kiram (Peygamberimizin arkadaşları, ilk Müslümanlar) arasından hilafet makamına sıra ile seçilerek geçen dört büyük zat. Dört halife hilafet makamına geçme ve en üstün olma sıralarına göre şöyledir: Hazret-i Ebu ...

Bağdat Halife Camii

Halife, diğer adıyla Suk-ul Gazel Camii, Bağdad, Cumhuriyet Caddesi`ndedir.

Dört Halife Dönemi

Dört Büyük Halife ya da Hulefa-i Raşidin, (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halife) (Arapça: الخلفاء الراشدون‎) İslam Peygamberi Muhammed'in vefatının ardından seçimle görev yapmış halifelerdir. Urducada Sünni referanslarla dört arkadaş (Urduca: چار یار‎ ...

Dört Raşit Halife

Dört Büyük Halife ya da Hulefa-i Raşidin, (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halife) (Arapça: الخلفاء الراشدون‎) İslam Peygamberi Muhammed'in vefatının ardından seçimle görev yapmış halifelerdir. Urducada Sünni referanslarla dört arkadaş (Urduca: چار یار‎ ...

Halife Camii

Bağdat Halife Camii

Reşad Halife

Reşad Halife Kur`an`da 19 Mucizesi olarak bilinen ve İslam dünyasında tartışmalara yola açan "matematiksel sistemi" 1974 yılında keşfeden bilim ve reformist din adamı. 1935 yılında Mısır`da doğdu.

Halife, Kastamonu

Halife, Kastamonu ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Halife Bin Hamad Es-Sani

Halife bin Hamed es-Sani (d. 1932) 1972-1995 arasında Katar emiri.

Halife Bin Hamed El Sani

Şeyh Halife bin Hamed es-Sani (d. 1932) 1972-1995 arasında Katar emiri.