Halife

Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler.

Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed (sav) sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler. Böylece Halife kelimesi Arap Devletlerinde devlet başkanına verilen bir san oldu. Emeviler devrinde halifelik babadan oğula geçen bir saltanat haline geldi. 1258'de Hulagu'nun Bağdat'ı zaptı üzerine Abbasi sülalesinden birinin Mısır Kölemenlerine sığınmasıyla halifelik Kölemenlerin himayesinde 1517'ye kadar devam etti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı zaptettiği zaman halife olan Mütevekkil Alallah'tan halifeliği aldı.

Yavuz Sultan Selim'den sonra gelen bütün Osmanlı Padişahları Halife sanını kullandılar. Son halife Abdülmecit Efendiye kadar halifelik devlet başkanlığı ile beraber gitmiştir.

Sultan İkinci Abdülhamit devrinde ve sonra, bütün Müslümanları bir idare altında toplamak gayesiyle "Panislamizm" siyaseti güdüldü. Bu siyaset, halkı Müslüman olan sömürgeye sahip Avrupa devletlerini aleyhimize çevirmekten başka bir şeye yaramadı. Bu devletler Osmanlı İmparatorluğunu bir an önce parçalamak, aralarında bölüşmek için faaliyete geçtiler. 19. yüzyılda gelişmeye başlayan mi1liyetçi1ik akımının, Türk o1mayan İslam toplulukları arasında yayılması, halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu azalttı. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma devrinde ise, halifeliğin, Müslümanlar üzerindeki otoritesi tamamen sarsılmıştı.

Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından sonda 3 Mart 1924 tarihli, "Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti memalik-i hariciyesine çıkarılmasına dair kanun"la hilafet kaldırılmıştır. (bkz. Hilafetin kaldırılması)

Diğer anlamları

halife

Türkçe halife kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. caliph, calif, khalif, commander of the faithful

halife

hz muhammet'in vekili olarak müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli sayılan kimse; babıâli kalemlerinde yazman.
hükümdar.
osmanlı padişahlarının kullandıkları sanlardan biri.

halife

Türkçe halife kelimesinin Fransızca karşılığı.
calife [le]

halife

Türkçe halife kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kalif, Calif

halife

Osmanlıca halife kelimesinin Türkçe karşılığı.
Öncekinin yerine geçen. * Fık: İlâhî, yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber'e (A.S.M.) vekil olan zât. İmam. İmamet-i kübra. (Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer'î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede aranan dört şart: İlim, adalet, kifayet, a'zâ ve havâsta selâmet.) (Bak: Hilafet)

halife

(Arapça) Erkek ismi 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  hz.muhammed'tensonra onun vekili olarak müslümanların başı olan kimse.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Halife ilgili konular

 • Hilafet

  Birinin yerine geçme anlamına gelmektedir. Hilafet aynı zamanda Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bütün müslüman milletlere önderlik etme ve
 • Hulefa-i Raşidin

  Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halife) (Arapça: الخلفاء الرا
 • Dört Büyük Halife

  Dört Büyük Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler veya Dört Büyük
 • Emevi Halifeler listesi

  Emevi Halifeler listesi Emeviler (Arapça: بنو أميØé/الأمويون, Farsça: اموىان)
 • I. Abdurrahman

  I. Abdurrahman (Arapça: عبد الرحمن الداخل ) (d. 731 - ö. 788) İspanya'daki Emevi Kurtuba Emirliğinin kurucusudur. Bu Emirlik 3 yüz
 • Dört Sadık Sahabi

  Dört Sadık Sahabi, İslâm mezheplerinden olan Şiâ'nın İslam peygamberi Muhammed'in vefatından sonraki hilafet ihtilafında, peygamberin damad
 • Seffah (Abbasi)

  "es-Seffah" ʿAbd Allâh bin Muhammed bin ʿAlî bin el-`Abbâs; (Arapça:أبو العباس "السفاح" عبد الله بن محمد بن ع
 • Abbasiler devrinde Aleviler

  === Abbâsîler devrinde Alevîler ======= Ebû Müslim Horasânî’nin Abbâsîler’in iktidara gelmesindeki hizmetleri ====H. 129, M. 747 yılınd
 • Muhammed bin Abdullah (Nefs’üz-Zekiyye)

  Muhammed bin ʿAbd Allâh ''(Nefs’üz-Zekiyye)'' ( d. Hicrî 100 / M. 718-719 veya Hicrî 92 / M. 711 veya Hicrî 82 / 701 - ö. Hicrî 145 / 6 Aral
Halife
halife