Halife

Kısaca: Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler. ...devamı ☟

halife
Halife

Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed (sav) sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler. Böylece Halife kelimesi Arap Devletlerinde devlet başkanına verilen bir san oldu. Emeviler devrinde halifelik babadan oğula geçen bir saltanat haline geldi. 1258'de Hulagu'nun Bağdat'ı zaptı üzerine Abbasi sülalesinden birinin Mısır Kölemenlerine sığınmasıyla halifelik Kölemenlerin himayesinde 1517'ye kadar devam etti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı zaptettiği zaman halife olan Mütevekkil Alallah'tan halifeliği aldı.

Yavuz Sultan Selim'den sonra gelen bütün Osmanlı Padişahları Halife sanını kullandılar. Son halife Abdülmecit Efendiye kadar halifelik devlet başkanlığı ile beraber gitmiştir.

Sultan İkinci Abdülhamit devrinde ve sonra, bütün Müslümanları bir idare altında toplamak gayesiyle "Panislamizm" siyaseti güdüldü. Bu siyaset, halkı Müslüman olan sömürgeye sahip Avrupa devletlerini aleyhimize çevirmekten başka bir şeye yaramadı. Bu devletler Osmanlı İmparatorluğunu bir an önce parçalamak, aralarında bölüşmek için faaliyete geçtiler. 19. yüzyılda gelişmeye başlayan mi1liyetçi1ik akımının, Türk o1mayan İslam toplulukları arasında yayılması, halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu azalttı. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma devrinde ise, halifeliğin, Müslümanlar üzerindeki otoritesi tamamen sarsılmıştı.

Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından sonda 3 Mart 1924 tarihli, "Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti memalik-i hariciyesine çıkarılmasına dair kanun"la hilafet kaldırılmıştır. (bkz. Hilafetin kaldırılması)

halife

Türkçe halife kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. caliph, calif, khalif, commander of the faithful

halife

hz muhammet'in vekili olarak müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli sayılan kimse; babıâli kalemlerinde yazman.
hükümdar.
osmanlı padişahlarının kullandıkları sanlardan biri.

halife

Türkçe halife kelimesinin Fransızca karşılığı.
calife [le]

halife

Türkçe halife kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kalif, Calif

halife

Osmanlıca halife kelimesinin Türkçe karşılığı.
Öncekinin yerine geçen. * Fık: İlâhî, yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber'e (A.S.M.) vekil olan zât. İmam. İmamet-i kübra. (Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer'î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede aranan dört şart: İlim, adalet, kifayet, a'zâ ve havâsta selâmet.) (Bak: Hilafet)

halife

(Arapça) Erkek ismi 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.

misafir - 8 yıl önce
hz.muhammed'tensonra onun vekili olarak müslümanların başı olan kimse.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hilâfet
6 yıl önce

siyasi makamın başındaki kişilere halife (Arapça: خليفة, "sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen") denirdi. Halifenin nasıl seçileceği İslam'da kesin...

Dört Halife
3 yıl önce

Dört Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler) (Arapça: اَلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُون), Muhammed'in ölümünün ardından "Ümmetin başı" sıfatıyla görev...

Halife, Kastamonu
6 yıl önce

zat dan gelmektedir. Bu tekkenin kurucusu halife sultan bu köyde meftundur. Ayrıca Kastamonu Merkezindeki halife sultan türbesinde yatan zatın da bu tekkede...

Halife, Kastamonu, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Abana, Kastamonu, Ahlatköy, Kastamonu
Halife bin Hamed es-Sani
6 yıl önce

arasında tahtta kalan Katar Emiri. Halife bin Halife es-Sani 17 Eylül 1932 yılında Katar'ın Er Reyyan şehrinde doğdu. Halife bin Hamed 1957 yılında Eğitim...

Osman
3 yıl önce

kendisinden sonra aralarından bir sonraki halifenin seçileceği bir şura kurulmasını talep etmiştir. Ömer'den sonra kimin halife olacağı tartışmaları sırasında arabulucu...

Abdülmecid Efendi
3 yıl önce

Kasım 1922’de halife seçildi. Osmanlı Halifeliğiʼne resmen son veren 431 sayılı kanunun kabul edildiği 3 Mart 1924 tarihine kadar “halife” unvanını taşıdı...

II. Abdülmecit, 1868, 1876, 18 Kasım, 1908, 1919, 1922, 1924, 1944, 1986, 1 Kasım
ömer
3 yıl önce

saldırıdan iki gün sonra 3 Kasım 644'te şehit oldu.ondan sonra Hz Osman halife olmuştur. Halife Ömer'in adı İran ve Mısır fethinden sonra fethedilen topraklarda...