HALKIYAT (türkçe) anlamı
1. halkbilim
folklor.
HALKIYAT (türkçe) anlamı
2. Halk bilimi
3. folklor
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Folklor

Genel olarak halk bilgisi manasına gelir. Halk geleneklerini adetlerini, inançlarını, efsanelerini, türkülerini edebiyatlarını inceleyen, herhangi bir toplulukta yaşayanların örf ve adetlerini araştırıp, o topluluğun yaşayışını, duyuş ve düşünüşünü anlatmaya çalışan ...

Halk Bilimi

Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, ...

Sadeddin Nüzhet Ergun

Sadeddin Nüzhet Ergun edebiyat tarihçisi. 1901 senesinde Bursa'da doğdu. Babası Kolağası Ali Efendidir. İlk tahsiline Üsküdar İttihat ve Terakki Mektebinde başladı. Daha sonra Üsküdar Sultanisini ve İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1921 senesinde Meşihat ...

Galimcan İbrahimov

İBRAHİMOV, Galimcan Girfanoviç (1887-1938) - Tatar yazar, öğretmen, edebiyat bilimci, dil bilimci.

Bilim (anlam Ayrımı)

Bilim sözcüğünün diğer ansiklopedik kullanımları: