Alm. Bewegung (f), Aktion (m), Fr. Mouvement; action (m), İng. Motion, Move (ment), act. Konumda meydana gelen değişiklik. Yer değiştirme. Bir cisim, hareketsiz olduğu farz edilen bir noktaya göre bulunduğu yeri değiştiriyorsa, bu cisim hareket hâlindedir. Bütün hareketler, böyle hareketsiz olduğu kabul edilen sâbit bir referans sistemine göre incelenir. Birçok problem için dünyâ, sâbit (hareketsiz) bir referans sistemi olarak kabul edilir. Misal olarak bir otomobilin hareketi ve hızı, hareketsi...

HAREKET (türkçe) anlamı
1. Alm. Bewegung (f)
2. Aktion (m)
3. Fr. Mouvement
4. action (m)
5. İng. Motion
6. Move (ment)
7. act. Konumda meydana gelen değişiklik. Yer değiştirme. Bir cisim
8. hareketsiz olduğu farz edilen bir noktaya göre bulunduğu yeri değiştiriyorsa
9. bu cisim hareket hâlindedir. Bütün hareketler
10. böyle hareketsiz olduğu kabul edilen sâbit bir referans sistemine göre incelenir. Birçok problem için dünyâ
11. sâbit (hareketsiz) bir referans sistemi olarak kabul edilir. Misal olarak bir otomobilin hareketi ve hızı
12. hareketsiz olduğu kabul edilen dünyâya göre ifâde edilir. Astronomi problemlerinde ise güneş yâhut galaksi merkezi
hareketsiz bir referans sistemi kabul edilir.
HAREKET (türkçe) anlamı
13. bir cismin durağan bir noktaya göre durumunun ve yerinin değişmesi
14. devinme
15. devinim
16. devim
17. yola çıkma.vücudu oynatma
18. kıpırdatma ya da kımıldanma
19. belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler
20. akım.davranış
21. yersarsıntısı
22. deprem
HAREKET (türkçe) ingilizcesi
1. n. action
2. movement
3. move
4. motion
5. starting
6. behavior
7. behaviour [Brit.]
8. act
9. bearing
10. conduct
11. demeanour [Brit.]
12. deportment
13. gesture
14. locomotion
15. play
16. setout
17. step
18. stroke
HAREKET (türkçe) fransızcası
1. mouvement [le]
2. action [la]
3. animation [la]
4. cours [le]
5. locomotion [la]
HAREKET (türkçe) almancası
1. n. Bewegung
2. Gang
3. Motion
4. Fortbewegung
5. Abfahrt
6. Aufbruch
7. Abzug
8. Mobilität
9. Getriebe
10. Handlung
11. Tat
12. Aktion
13. Wirkung
14. Verhalten
15. Benehmen
16. Treiben
17. Tun
18. Spiel
19. Schimpf

Hareket hakkında detaylı bilgi

Alm. Bewegung (f), Aktion (m), Fr. Mouvement; action (m), İng. Motion, Move (ment), act. Konumda meydana gelen değişiklik. Yer değiştirme. Bir cisim, hareketsiz olduğu farz edilen bir noktaya göre bulunduğu yeri değiştiriyorsa, bu cisim hareket halindedir. Bütün hareketler, böyle hareketsiz olduğu kabul edilen sabit bir referans sistemine göre incelenir. Birçok problem için dünya, sabit (hareketsiz) bir referans sistemi olarak kabul edilir. Misal olarak bir otomobilin hareketi ve hızı, hareketsiz olduğu kabul edilen dünyaya göre ifade edilir. Astronomi problemlerinde ise güneş yahut galaksi merkezi, hareketsiz bir referans sistemi kabul edilir.

Cismin, birim zamandaki yer değiştirme miktarına hız denir. Hızın zamana göre değişmesi halinde, birim zamandaki hız değişim miktarına ivme denir. Hareket doğrusal, yani bir düz çizgi üstünde yahut dairesel, bir tekerleğin dönüşü gibi olabilir. Dairesel harekette, birim zamanda yapılan açısal değişikliğe açısal hız denir. Birim zamanda meydana gelen açısal hız değişikliğine ise açısal ivme denir. Daha karışık hareketler ise doğrusal ve dairesel hareket ve hızların bileşimi şeklinde ifade edilebilir.

Hareket problemleri, İngiliz fizikçisi Newton’a atfedilen hareket kanunları ile incelenir. Aslında, meşhur üç hareket kanunundan birincisi İslam aleminde yetişen alimlerden İbn-i Sina’nın, üçüncüsü ise İbn-i Mülka’nın keşfidir. Birinci ve üçüncü hareket kanunları, Fahrüddin-i Razi tarafından da gayet açık bir şekilde ifade edilmiş olup, bu alim, hareket-hız-zaman ve enerji kanunlarını da derinlemesine araştırarak aralarında sıkı bir münasebet bulunduğunu ortaya koymuştur. Modern astronominin kurucularından Batruci de, hareketi hız ve enerjinin bir fonksiyonu olarak ifade etmiştir.

Birinci hareket kanununa göre, dış bir kuvvet tesir etmedikçe veya tesir eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğu müddetçe, hareketsiz bir cismin hareketsizliği devam eder. Doğrusal harekette ise sabit bir hızla doğrusal hareketine, dairesel harekette ise sabit açısal hızla dairesel hareketine devam eder. Bu kanuna aynı zamanda Newton’un atalet (eylemsizlik) kanunu da denir. Kütlenin, mevcut hareketini yahut hareketsizlik halini koruma eğilimini gösterir.

Newton’un ikinci kanunu, kütle ve kuvvet arasındaki bağıntıyı açıklar. Buna göre sabit bir kuvvetin tesir ettiği bir kütle, sabit bir ivme kazanır.

Newton’un üçüncü hareket kanunu, hem dairesel hem doğrusal hareket için her aksiyonun, bir eşit reaksiyonu olduğunu bildirir (etki-tepki prensibi). Mesela, masa üzerinde duran bir kitap yer çekimi etkisiyle, kütlesiyle orantılı olarak aşağıya çekilir. Bu kuvvete eş bir kuvvet masa tarafından ters istikamette kitaba uygulanır. İki kuvvet dengede olduğu için hareket hasıl olmaz. Şimdi de kitabı elimizle, masa düzlemi üzerinde yatay olarak ittiğimizi farz edelim, kitap üzerine bir kuvvet tatbik ettiğimizi, buna mukabil kitabın da elimizle hissettiğimiz ve ölçebileceğimiz bir reaksiyon gösterdiğini görürüz. Bu iki kuvvet birbirine eşit değerde ve zıt yöndedir, fakat aynı cisim üzerine tesir etmediği için hareket meydana gelir.

Uygulamalar:

Genel olarak ikinci hareket kanunu, F = ma olarak ifade edilir. Burada F = kuvvet, m = kütle, a=ivmedir. Bu denklemden, belli bir kütlenin istenilen ivmeye erişmesi için gerekli olan kuvvet kolayca hesaplanabilir.

Bu kanun, tatbikatı daha geniş olacak şekilde aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Kuvvet, momentumun birim zamandaki değişimine eşittir. Momentum, kütle ile hızın çarpımına eşit olduğu için

F=d (mv)/dt

şeklinde yazılabilir. Kütle sabit kalıyorsa F=ma elde edilir. Mesela, kütlesinin büyük bir kısmını yakıt meydana getiren bir roketi düşünelim, bu halde dışarı çıkan gazlar sebebiyle kütle sürekli azaldığı için ivmesi daima artar.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hareket (felsefe)

Hareket, sosyal bilimlerde, belli bir alan­da belli bir değişikliğin yapılmasını isteyen bireylerin ya kendi başlarına ya da belli ki­şilerin önerliğine gerçekleştirdikleri toplu gösteriye belli bir sonuca erişmek isteyen­lerin örgütlü topluluğuna karşılık gelir.

Hareket Sorunu

Kopernik'in görüşleri, tipik Rönesans adamı, düşünür Bruno'nun (1548-1600) engizisyon alevlerinde diri diri yakılmasına, bir başka İtalyan Tommaso Campenalla'nın (1568-1639) zindanlarda çürütülmesine, Galileo Galilei'nin (1564-1642) ise yargılamalarla ölüp ölüp dirilmesine ...

Milliyetçi Hareket Partisi

Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin adı, Köylü Partisi'yle birleşerek CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) oldu. 1 Ağustos 1965'te yapılan parti büyük kurultayında Alparslan Türkeş genel başkan seçildi. 1969 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi ...

Hareket Ordusu

Hareket Ordusu ittihatçıların, 1909 yılında, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak için, Selanik'ten Mahmut Şevket Paşa komutasında ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığında İstanbul'a gönderdikleri ordudur.

Vücut Ve Hareket

Hareket kendiliğinden, önemli ve hızlı bir yer değiştirme anlamında hayvanlar âleminin özelliklerinden biridir; fakat çeşitli kısımların yer değiştirmesi, yönelmesi anlamında bitkilerde, hattâ birhücrelilerde de görülen bir olaydır. Hayvanlar âleminde hareketler özel ...

Newton'un Hareket Kanunları

Harekete neden olan etkiler insanları uzun süre ilgilendirmiş ve bu konuda Galileo ve Newton'a dek pek başarılı sonuçlar elde edilmemişti. Galileo’dan önce bilim adamları, bir cismi devindirebilmek için kesinlikle bir etkinin, yani bir kuvvetin gerektiğini ileri sürmemişler ve ...

Harmonik Hareket

Klasik Mekanikte, periyodik hareketler denge konumlarından ayrıldıklarında, Hooke kanununa göre x yer değiştirmeye bağıl, denge konumuna doğru bir F kuvveti uygulayan sistemlerdir.

Siyonist Hareket

Siyonizm politik bir hareket olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk etapta Siyonizm diasporadaki Yahudilerin durumunun iyileştirilmesi ve „geri dönüş“ fikrinden ibaretti. „Halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devredin...“ diyen Israel Zangwill Filistin’de ...

Bedreddini Hareket

Bedreddini Hareket`in bileşenlerinin ağırlıklı bir bölümü, SİP (Sosyalist İktidar Partisi) içerisinde 1999 yılı yazında (yaşanan ayrışmanın sonrasında oluşan Gerçek çevresinden gelmektedir.Gerçek çevresi, SİP`ten tasfiye edilenler tarafından kurulan SBH`nın (Sosyalist ...

Düzgün Dairesel Hareket

Düzgün doğrusal hareket bir cismin düz bir yerde ilerlemesidir.. Bu cisme ivme kazandıran kuvvet merkezcil kuvvet olarak adlandırılır. Bu kuvvet ivmeyle aynı yönlü,yani merkeze doğrudur. Merkezcil kuvvetin yönü sürekli değişir ama büyüklüğü sabittir. Bu cismin hız vektörü, ...

Hareket (Fizik)

Hareket, bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimidir. Hareketle ilgilenen bilim sahaları, mekanik ve kinematik olarak sınıflandırılabilir. İlkinde kuvvet ve kütle üzerindeki etkisi incelenirken, ikincisinde, kütlenin konumu, hızı gibi nitelikler incelenir.

Hareket Iletim Sistemleri

Hotchkiss tipi hareket iletim sistemi

Newton Hareket Yasaları

Newton'ın hareket yasaları, bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin hareketi arasındaki ilişkileri ortaya koyan üç yasadır. İlk kez Sir Isaac Newton tarafından 5 Temmuz 1687 tarihinde yayımlanan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı çalışmada ortaya konmuştur.

Panhelenik Sosyalist Hareket

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), (Yunanca: ``Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα``, ``Panhellinion Sosialistiku Kinema`` ``ΠΑΣΟΚ``), Yunanistan`da, 1974`te Andreas Papandreu tarafından kurulan ...

İzafi Hareket

İzafi hareket ya da ``nispi``, ``bağıl`` veya ``relatif hareket`` (İngilizce; ``relative motion``), belirli iki hızda hareket halindeki iki cismin, birinin diğerine göre nisbeten hareketine izafi hareket denilir. Yani iki cimin hızlarının farkı izafi hareketin hızını vermektedir.