Helenizm, Yunan medeniyetinin bütünü. Grek uygarlığı, Grek olmayan ulusların Grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlığa verilen ad.

HELENIZM (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Grek uygarlığı.
2 . Grek olmayan ulusların Grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlık.
HELENIZM (türkçe) anlamı
3. grek uygarlığı.grek olmayan ulusların grek düşüncesinin etkisiyle gerçekleştirdiği uygarlık.grek diliyle anlatım.
HELENIZM (türkçe) ingilizcesi
1. n. Hellenism,

Helenizm hakkında detaylı bilgi

Helenizm, Yunan medeniyetinin bütününe verilen addır.

Helenizm kelimesi, genel olarak, Barbarlara karşı duran yunan medeniyetinin dinamik bütünlüğünü belirtir. Yunan medeniyetinin yayılışı iki evreye ayrılabilir. Birincisi bir helenleştirme evresidir. Yeni felsefi, siyasi, teknik kavramların yaratıldığı bu evre, Yunanistan-Makedonya dünyasından bağımsız, fakat Yunanistan-Makedonya medeniyetinin Asya ve Kuzey Afrika'daki yansısı olarak görülür.

İkinci evre, Doğunun Batıya maddi ve manevi bakımdan üstün gelmesiyle belirgindir. Roma'nın, helenistik siyaset düzenini yıkmasına kadar süren bu evrede yunan kültürü bütün Akdeniz'e yayıldı.

Bu helenizm, birliğini, Marsilya'dan Hindistan'a, Hazar denizinden Yukarı Mısır'a kadar kullanılan ve Koine denen yeni bir ortak dille anlatılan dini bir evrensellikte buldu. Ortak bir eğitim, sınırları aşarak çeşitli ülkelerin aydınlarını birleştiren yemi bir kültürü yaydı. Böylece, en yüksek derecesine ulaşan bir düşünce hürriyeti içinde, bireyin kişiliği yüceldi.

Liberal olmasına rağmen, helenizm Yahudiliğe karşı çıktı, ama onu yenemedi. Yeni Eflatun'culuk şeklini alarak, Roma imparatorluğu döneminde de önemli bir rol oynadı: fakat imparatorluk Hıristiyanlaşınca, Julianus'un bütün çabalarına rağmen, yok oldu.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Helenizm (felsefe)

Büyük İskender�in egemenliği ile özgür ve bağımsız Yunan kent devletinin günü gerçekten tarihe karışmıştı. Onun ve politik erk için birbirleri ile döğüşen ardıllarının egemenlikleri sırasında Yunan kentlerinin ellerindeki özgürlük ancak sözde idi, ya da en ...

Menemen

Menemen, İzmir ilinin bir ilçesidir. İzmir merkeze (Konak) 33 km. uzaklıktadır. İlçe merkezi nüfusu 116147, ilçe nüfusu 128113'dir (2009 sayımı). Testisi ve diğer çömlekçilik ürünleri ile ünlü, Türkiye genelinde daha ziyade geçmişte yaşadığı dramlarla tanınan, ...

Enosis (birleşme)

XIX. yüzyılda Girit, XIX. yüzyılda da Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmelerini amaçlayan siyasi hareketlere verilen ad. Yunanca "birleşme" anlamına gelir. 1830'da Yunanistan bağımsızlığa kavuşurken Girit ve doğu Ege adaları bu ülke sınırları dışında kalmıştı. Pan-Helenizm ...

Paflikyanlar

Ermenistan'da Hıristiyan inancı, II. ve III. yüzyıllarda hızla ilerlemiş ve III. yüzyılın sonlarında (287 yılında) ya da IV. yüzyılın başında (301 yılında), Hıristiyanlık resmi din olarak Ermeni ulusunca kabul edilmişti. Hıristiyan inancına bağlı akımlar, Kuzey-Batı ...

Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi, felsefenin mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik gibi altbölümlerinden birisidir.Genel olarak felsefe derslerinin başlangıcında verilir. Bunun temel nedeni, felsefe tarihinin içeriğiyle ilintilidir.Felsefe tarihi, felsefenin ne olduğunun tanımlanmasından, ...

Galatlar

Ankara ile birlikte Kırıkkale'yi ve yakın çevresini kapsayan bölge Galatia olarak biliniyor. Galatlar'ın ve bölgenin ilginçliği hep doğudan batıya doğru bilinen göçlerin tersi olmasından da geliyor. MÖ. 278-277 yıllarında Orta Avrupa'dan göçüp bölgeye yerleşen Galatlar'ın 20 ...

Büyük İskender'in Yazınsal Mirası

==DÜNYANIN EFENDİSİ== “Non utilo mundo / editus exemplum, terras tot posse sub uno / esse viro” ·· İskender`in en büyük kalıtı bu söz üzerine kurulmuştur. Ondan önce Platon`un “Respublica”sında kurgulanan; fakat hep “polis”in ...

Çanakkale (il)

Çanakkale ili, Türkiye Cumhuriyetinin kuzeybatısında, topraklarının büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan, 25° 40' - 27° 30' doğu boylamları ve 39° 27' - 40° 45' kuzey enlemleri arasında 9.887 km²'lik bir alan kaplayan, Asya (Anadolu) ve Avrupa (Trakya) ...

Gümüşler, Denizli

Gümüşler Beldesi, bugüne kadar tarihi açıdan hiç araştırmanın yapılmadığı, buluntuların tam manasıyla değerlendirmeye tabi tutulmadığı bir beldemizdir. Ancak, tarihi kaynakları ve bulguları değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda; Gümüşler Beldesi`nin M.Ö. 90. yıllarında ...

Yunan Medeniyeti

Yunan Medeniyeti yada uygarlığı Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği uygarlığa verilen addır.

Arap Felsefesi

Yunanlıların felsefî ve bilimsel mirasının büyük kısmı Batı'da Roma İmparatorluğunun çöküşü ve 12. ve 13. yüzyıllarda büyük kültürel Rönesans arasındaki dönemde kaybolmuştu.

Ioannes Malalas

Ioannes Malalas (490? - 570?), Suriye asıllı Bizanslı tarihçi.