İşaya

İşaya, Tanah'ta Yeşaya ismiyle bahsonulan bir peygamberdir (MÖ 7. yüzyıl). Adı "Yehova'nın kurtuluşu" anlamına gelir.

} Eski Ahitte isminden bahsonulan bir peygamberdir(M.Ö. VII. yy.).Adı "Yehova'nın kurtuluşu"anlamına gelir.Daha çok Ahaz'ın(736-716) ve Hizkiya'nın (715-686) hükümdarlıkları sırasında faaliyet gösterdi.Bu dönem Asurlular'ın yükseliş dönemie rastlamaktadır.Samarra'nın yıkılışına tanık oldu(aralık722-ocak 721)Vaazlarının ana düşüncesi, Tanrı'nın kutsal olduğu, İsrailoğullarının da onun gibi kutsal olamları gerektiğidir.İşaya, Paganlıkla karışan yahudi geleneğini yerdi, Paganlığın etkisinden korktuğu için yabancılarla ilişki kurmayı yasakladı. Yehova'nın şartlarını kabul edenlerin başında, Davud'un soyundan gelen mesih kral Emmanuel'in yer alacağı yarının ülkesini kurabileceklerini söyledi. "ışığa şekil veren ve karanlığı yaratan; barışıklık eden ve bela yaratan; bütün bunları yapan rab benim" işaya 45.7

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İşaya ilgili konular

 • Ahd-i Atik

  Alm. Altes Testament (n), Fr. Ancien Testament, İng. Old Testament. Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen ve Kitab-ı mukaddesin ilk bölümünü teş
 • Tevrat

  Allah'tan gelen dört büyük kitaptan ilki. İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözle
 • Ahaz

  Yahuda kralı.Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan,İ.Ö. 735 - İ.Ö. 720 arrasında on ikinci Yahuda kralı olan Ahaz,İşaya peygamberin uyarıl
 • Nostradamus

  Michel de Nostre Dame ya da yaygın olarak bilinen adıyla Nostradamus (Michel de Nostre Dame adınız Latinceye çevrilmiş hali) 14 Aralık 1503 tar
 • Yahudiler

  Yahudi halkının tarihi çok eskidir. Bu insanların M.Ö. 2000 senesine doğru, Canaan (Kenani ülkesi) ve daha sonra Filistin adı verilen ülkeye
 • Yotam

  Jotham veya Yotam (, "Tanrı Mükemmeldir" veya "Tanrı bütündür"; ; ) Uzziah ile Jeruşa'nın oğlu ve Yehuda Kralıydı.
 • Yahudilik (islam ansiklopedisi)

  Yaşayan ilâhî kaynaklı dinlerden, mensûbu en az olan bir din. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında Yahûdî vardır. Yah
 • Babil İmparatorluğu

  BABİL KRALLIKLARI Alm. Babylonische Qönigriche, Fr. Voyaumez de Babylone, İng. Babylonian kingdoms. Ön Asya bölgesi Dicle ve Fırat nehirleri ara
 • Eski Ahid

  Hristiyan İnancı'nda Yeni Ahit'den önceki kitapları ifade eder.