işsizlik

İşsizlik Alm. Arbeitslosigkeit (f), Fr. Chômage (m), İng. Unemployment. Bir ekonomideki iş gücü seviyesi ile, işgücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden “istihdam seviyesi” arasındaki farktan meydana gelen, iş aradığı halde iş bulup çalışamayan işgücü. Milletler, bir yandan sosyal gaye ile bir kısım vatandaşlarının işsiz ve dolayısıyla gelirsiz kalmasını önlemek için, öbür yandan iktisadi kalkınmada mevcut işgücünden tam olarak faydalanabilmek için...

IŞSIZLIK (türkçe) anlamı
1. 1 . İşsiz kalma
2. iş bulamama durumu:
3. Ben yazarlıkla işsizliğin zorluğundan yakınıyordum
4. o tiyatronun belalarından...- Ç. Altan.
5. 2 . Bir iş yeri için durgunluk dönemi:
6. Burada işsizlikten patlayan esnaf
7. hele birkaç memur bir eğlence çıktığına seviniyorlardı.- M. Ş. Esendal.
IŞSIZLIK (türkçe) anlamı
8. bir işyeri için durgunluk dönemi.bir ülkede ya da bölgede iş bulunmaması durumu.işsiz kalma
9. iş bulamama durumu.
IŞSIZLIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. unemployment
2. vacancyn. desolation
3. solitude
4. wilds
IŞSIZLIK (türkçe) fransızcası
1. chômage [le]
2. désìuvrement [le]
3. inaction [la]
4. marasme [le]
5. oisiveté [la]
IŞSIZLIK (türkçe) almancası
1. Arbeitslosigkeit

Işsizlik hakkında detaylı bilgi

İşsizlik Alm. Arbeitslosigkeit (f), Fr. Chômage (m), İng. Unemployment. Bir ekonomideki iş gücü seviyesi ile, işgücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden “istihdam seviyesi” arasındaki farktan meydana gelen, iş aradığı halde iş bulup çalışamayan işgücü.

Genel ekonomik koşullar, yaş ilerlemesi ya da hastalık nedeniyle işsiz kalma çok kere reaktif depresyona ve emosyonel uyum bozukluğuna yol açar. Ayrıca, utanç ve kişinin öz saygısını yitirmesi intihara da yol açabilir; yaşlılardan oluşan bir intihar vakaları serisinde, bunlardan % 21'inin intihar nedeni işsizlik olarak saptanmıştır. Şizofreniklerde hastalık ilerledikçe beceri azalması görülür ve işyerlerindeki tensikatlarda ilk işten çıkarılanlar akıl yetersizliği olan kişilerdir. Otomasyon ve diğer modern çalışma süreçleri de, bu işçiler için sürekli işsizliğe yol açabilmektedir.

Milletler, bir yandan sosyal gaye ile bir kısım vatandaşlarının işsiz ve dolayısıyla gelirsiz kalmasını önlemek için, öbür yandan iktisadi kalkınmada mevcut işgücünden tam olarak faydalanabilmek için işsizliği önlemek veya hiç olmazsa azaltmak çareleri aramışlardır. Bu sebeple iktisadi gelişme planlarında, ülkenin çalışma politikası önemle ele alınarak yer altı ve yerüstü kaynakları ile birlikte insan gücünün de tam olarak değerlendirilmesi gayesi güdülmüştür. İşsizlikle mücadele sosyal bakımdan da son derece büyük bir önem arz etmiş, 19. yüzyılda sık sık vukuu bulan iktisadi buhranlar işsizlikle beraber sefaletin artmasına sebep olmuş, bu durum da sosyalist ve komünist cereyanların hazırlanmasına ve yayılmasına yardımcı olmuştur.

İşsizlik, duruma göre çeşitli şekilde ortaya çıkmaktadır:

1. Açık işsizlik: Çalışma arzusu ve iktidarında olduğu halde cari ücret seviyesinde iş arayıp da bulamayanların toplamıdır. Bu işsizlik nevi ayrıca a) Devri (konjonktürel) işsizlik, b) Mevsim işsizliği, c) Teknolojik işsizlik, d) Bünyevi işsizlik, e) Arizi işsizlik olmak üzere çeşitlere ayrılır.

Devri işsizlik: Ekonominin dönemler halinde daralıp genişlemesine bağlı olarak değişir. Ekonominin büyüme devresine girdiği zamanlarda azalır, deprasyon zamanlarında ise artar. Mevsimlik işsizlik ise daha çok tarım kesiminde olmak üzere mevsime bağlı olarak üretim yapılan sahalarda çalışan iş gücü üzerinde kendini gösterir. Teknolojik işsizlik ise, sanayide makinalaşmanın meydana getirdiği işgücü açığından kaynaklanır. Bu durum uzun dönemde alınan tedbirlerle giderilmeye çalışılır. Bünyevi işsizlik de, ekonomilerin yapılarından doğan, ekonominin gelişmiş ve azgelişmiş olma durumlarına göre değişen özelliklerinden kaynaklanır. Mesela, gelişmiş ekonomilerde işsizlik oranı düşük olduğu ve kontrol altında tutulduğu halde, ekonomileri yeni gelişmekte olan ülkelerde işsiz sayısı ve oranı oldukça yüksek bulunmaktadır. Arizi işsizlik ise, hertürlü ekonomik yapıya sahip olan ülkelerde görülen ve ekonomik sistemin tabii işleyiş şeklinden zaman zaman istisnai olarak kaynaklanan bir geçici işsizlik nevidir.

2. Gizli işsizlik: Çalışır görünen, fakat çalıştığı işte iktisadi hasılaya bir ilavede bulunmayan insanların halini veya düşük verimle çalışılmasını ifade eder.

3. Sürekli durgunluk: Gelişmiş bir ekonominin belirli bir büyüme sonunda maruz kalması muhtemel iktisadi durgunluk halini ve bundan doğacak müzmin işsizlik durumunu belirtir.

Gelişmiş ekonomilerde devri işsizlik, gelişmekte olan ülkelerde ise mahdut istihsal (üretim) imkanları karşısında gerek hızlı artan nüfus, gerekse süratli olarak emek arzında meydana gelen değişmelerden diğer işsizlik nevileri görülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Işsizlik Sigortası

==Tanım==İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitirenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta türüdür. Türkiye'de Mart 2002 tarihinden itibaren ...

Friksiyonel Işsizlik

Friksiyonel işsizlik, işgücü piyasasındaki hareketlilikten kaynaklanan olası işsizlik oranına friksiyonel işsizlik denir. Mevsimlik ya da daimi işçilerin daha iyi koşullar için mevcut işlerini bırakıp iş aramaları friksiyonel işsizliğe dahil olur. Tam istihdam durumundaki bir ...

İşsizlik Oranlarının ülkelere Göre Listesi

^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an "CIA The World Factbook". CIA.

Gizli Işsizlik

İşsizlik, herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu. İş bulamayan kimseye işsiz denir.

Ülkelere Göre Işsizlik Oranı

Bu liste Dünyadaki ülkelerde işsizlik oranlarını The World Fact Booka göre düzenlenmiştir.

Ülkelere Göre Işsizlik Oranı Listesi

Bu liste Dünyadaki ülkelerde işsizlik oranlarını The World Fact Booka göre düzenlenmiştir.

Yapısal Işsizlik

Sermaye stokunun kısıtlığından veya mevcut sermaye tesislerinin hızlı nüfus artışı dolayısıyla herkese iş sağlamaya yeterli olamamasından kaynaklanan ve yeni oluşan tüketim alışkanlıklarının mevcut üretim modellerine uymaması sonucunda ortaya çıkan işsizlik.

Mobbing

Mobbing, psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamına gelen Latince kökenli sözcük. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik ...

Vacancy

Boş Oda (Orijinal ismi: Vacancy), 2007 yılı Amerikan yapımı gerilim filmi.