Ibadet

Kısaca: İbadet, Allah`a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir. Ibadet, Allah`ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak manasındadır. ...devamı ☟

İbadet, Allah`a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir. İbadet, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak manasındadır. İbadet, yüce Allah'a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir. Buna kısaca kulluk da diyebiliriz. Insan sadece Allah'ın kulu oldugunu idrak eder, yalnız ona ibadet eder ve yalnız ondan yardım isterse dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Ibadet, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak manasındadır. Bu, Allah için cihad etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, yahut kafirlere benzememek, içkiden, kumardan ve diğer kötülüklerden uzaklaşmak gibi neticeler doğurur.

İbadet Çeşitleri

Yapılış itibariyle ibadetler üç çeşittir. Bunlar sırasıyla; bedeni, mali, hem bedeni hem mali, ibadetlerdir.
  • Bedeni ibadet; sadece vucüt hareketleriyle yapılan ibadetlerdir.
  • Mali ibadet; mal ile yapılan ibadettir.
  • Hem mali hem bedeni ibadet; vücut hareketleri ve mal ile yapılan ibadetlerdir. Buna en güzel cihadı örnek gösterebiliriz. Zira cihad, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini tesis için mallarımız ve canlarımızla savaşmak, çalışıp çabalamak demektir. Hacc da hem mali hem bedeni ibadetler arasındadır.


İbadet ile ilgili Kur'an-ı Kerim Ayetleri

10/3 Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah’tır. O halde O'na kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz?

106/1,2,3,4 Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsin.

11/1,2 Elif Lam Ra.1 Bu Kur’an; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki) "Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."

11/123 Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.

11/50 Âd kavmine de kardeşleri Hud’u gönderdik. Hud şöyle dedi "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz, sadece iftira ediyorsunuz."

11/61 Semud kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı.6 Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. 6

11/84 Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum."

13/36 Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur’an ile sevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki "Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır."

13/37 Böylece biz onu (Kur’an’ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.

19/36 Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.

19/65 (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?

2/21 Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.

20/13 "Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle."

20/14 "Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl."

21/25 Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin" diye vahyetmişizdir.

22/77 Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

23/23 Andolsun biz, Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah’a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız?" dedi.

23/31 Sonra onların (Nuh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık.

23/32 Onlara, kendilerinden, "Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka hiçbir ilahınız yoktur, hala O’na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" diye öğüt veren bir peygamber gönderdik.

27/45 Andolsun biz, "Allah’a kulluk edin" diye (uyarması için) Semud kavmine, kardeşleri Salih’i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.

27/91,92 De ki "Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi." Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki "Ben ancak uyarıcılardanım."

29/16 İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti "Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır."

29/17 "Siz Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah’ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah’ın katında arayın. O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz."

29/36 Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın" dedi.

36/20 Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi "Ey kavmim! Bu elçilere uyun."

36/21 "Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir."

36/22 "Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz."

36/60,61 "Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"

39/11 De ki "Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak O’na ibadet etmem emredildi."

39/14 De ki "Ben dinimi Allah’a has kılarak sadece O’na ibadet ediyorum."

39/17 Tağut’tan3, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah’a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele! 3

39/2 (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.

39/3 İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.

39/65 Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi "Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun."

39/66 Hayır, yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol.

4/36 Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

41/13 Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, "Ben sizi Âd ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım."

41/14 Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından3 gelmiş, "Allah’tan başkasına ibadet etmeyin" demişler, onlar da, "Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz" demişlerdi. 3

43/64 Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur.

46/21 Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Âd kavminin kardeşini (Hud’u) hatırla. Hani Ahkaf’taki kavmini, "Ancak Allah’a ibadet edin, çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum" diye uyarmıştı.

5/117 "Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim Benim de Rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin."

5/72 Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih’tir" diyenler kesinlikle kafir oldu.18 Oysa Mesih şöyle demişti "Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur." 18

51/56 Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

51/57 Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.

53/59,60,61 Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur’an’a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

53/62 Haydi Allah’a secde edin ve ona kulluk edin.

6/102 İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.

7/29 De ki "Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (ona) doğrultun. Dini Allah’a has kılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine ona) döneceksiniz."

7/59 Andolsun, Nuh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum" dedi.

7/65 Âd kavmine de kardeşleri Hud’u peygamber olarak gönderdik. Onlara, "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" dedi.

7/73 Semud kavmine de kardeşleri Salih’i Peygamber olarak gönderdik. Dedi ki "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbinizden (benim peygamber olduğumu gösterecek) açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah’ın şu devesi... Bırakın onu da Allah’ın mülkünde yesin, içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar."

7/85 Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki "Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır."

71/2 Nuh şöyle dedi "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

71/3,4 "Allah’a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."

9/30 Yahudiler, "Üzeyr Allah’ın oğludur" dediler. Hırıstiyanlar ise, "İsa Mesih Allah’ın oğludur" dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

9/31 (Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

ibadet

Türkçe ibadet kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. prayer, prayers, divine service, worship, service, devotions

ibadet

kulluk görevi, bağlılık.
tanrı buyruklarını yerine getirme, tanrı'ya yönelen saygı davranışı, tapınma.
ayin, kült.

ibadet

Türkçe ibadet kelimesinin Fransızca karşılığı.
prière [la], adoration [la], culte [le]

ibadet

Türkçe ibadet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dienst, Gottesdienst, Kirche, Religionsübung

ibadet

Osmanlıca ibadet kelimesinin Türkçe karşılığı.
Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlâsla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye. (Bak: Târik-üs-salât)(... İbadet'in ruhu ihlâstır. İhlâs ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse o ibadet bâtıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. İ.İ.)(İbadetin mânası şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyyetin ve kudret-i Samedaniyyenin ve rahmet-i İlâhiyyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yâni, rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve itaati ister; rububiyetin kudsiyeti, pâklığı dahi ister ki: Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pâk ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarrâ olduğunu, tesbih ile Sübhanallah ile ilân etsin.Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki: Abd, kendi za'fını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i Samedaniyyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükua gidip O'na iltica ve tevekkül etsin.Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki: Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyâcâtını sual ve dua lisaniyle izhar ve Rabbinin ihsan ve in'âmatını, şükür ve sena ile ve Elhamdülillâh ile ilân etsin. Demek, namazın ef'âl ve akvâli, bu mânaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlâhîden vaz'edilmişler. S.)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Namazgâh (ibadet yeri)
6 yıl önce

Namazgâh, açık havada namaz kılmak için düzenlenmiş ibadet mekanı. İslamiyetin ilk dönemlerinde cuma ve bayram namazlarının topluca kılınabilmesi için...

Namazgâh (ibadet yeri), Ayet, Cami, Cuma, Mescid, Namaz, Osmanlılar, İslamiyet, Şehir
Cemevi
3 yıl önce

Cemevi; Alevilikteki başlıca ibadet mekanı. Alevilerin zikir yaptıkları, hak ile batıl alanı ayırdıkları, ölmeden önce öldükleri, sorguya çekilip soruldukları...

Cemevi, Alevi, Din, Taslak
Sinagog
3 yıl önce

kurban ibadetini izler, hem de ibadetin düzgün tamamlanması için dualar ederdi. Babil tutsaklığı döneminde Büyük Toplantı Mensupları, Yahudi ibadetleri için...

Sinagog, Abraham ibn Ezra, Aramice, David, Eski Antlaşma, Haham, Hamursuz Bayramı, Hanuka, Hazan, Humaş, Kabala
Cami
3 yıl önce

Cami, İslam dininin ibadet mekanıdır. Genellikle minaresiz küçük camîlere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış ufak mekânlara ise mescit...

İslam, Cami (din), Cami (ibadethane), İslamiyet, Müslümanlık
Kilise
3 yıl önce

mezhepler için Kilise (örgüt) maddesine bakınız. Kilise, Hristiyanlıkta ibadet etmek ve bazı diğer dini vazifeleri yerine getirmek için tahsis edilmiş...

Kilise, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Doktrin, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Cem
3 yıl önce

Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen...

Şaloş Regalim
6 yıl önce

Kudüs Tapınağında ibadet ederlerdi. Tapınağın yıkılmasından sonra Yahudilerin hac zorunluluğu kalktı. Hac yerine sinagogda yapılan bu ibadet sinagogun ortasında...

Musevi bayramları, 9 Av, Alaha, Aramice, Arba Turim, Asara BaTevet, Ay (uydu), Babil, Bayram, Güneş takvimi, Hamursuz Bayramı
Tevhit
3 yıl önce

illallah"ın gereği olarak kişi ibadette Allah'ı birlediğini, Allah'tan başkalarına, putlara, kabirlere, evliyalara ve salihlere ibadet etmenin batıl olduğunu...