İbn-I Kemal

Kısaca: Kemalpaşaoğlu Şemsettin Ahmet, bilgin, şair, tarihçi, hukukçu, lügatçı, düşünür ve Şeyhülislam. ...devamı ☟

Eserlerinin çokluğu ile tanınmıştır. Dedesi Fatih devri beylerinden ve Osmanlı vezirlerinden Kemal Paşa olduğu için Kemalpaşaoğlu diye tanınmıştır. Kemal Paşa Tokatlı dır. Onun oğlu Süleyman Bey de tımarlı bir sancak beyidir, İbn-i Kemal, Süleyman Bey in oğlu olarak 1468 de Tokatta doğmuştur.

Tımarlı ailesinden geldiği için başlangıçta kendisi de askerdi. Yükselme arzusu onun genç yaşta ordudan ayrılıp ilmiye sınıfına geçmesine sebep olmuştur. Devrin tanınmış ilim adamlarından ders alan İbn-i Kemal, 1505 de Edirne Medresesine müderris olmuştur. Bu sırada II. Beyazıt kendisine Türkçe bir Osmanlı Tarihi yazmak vazifesini vermiş; Oda başlangıçtan 1526 ya kadar olan devreyi içine alan 10 ciltlik Osmanlı Tarihini "Tevarih-i Al-i Osman" ı yazmıştır. Daha sonra çeşitli yerlerde müderrislik yapmış, bu arada verdiği bazı fetvalar yıldızının parlamasına yol açmıştır. 1516 da Anadolu Kazaskeri olmuş, Yavuz Sultan Selimin 25 ay süren Mısır seferine katılmıştır. Mısır dan dönerken İbn-i Kemal in atının ayağından Yavuz un üzerine çamur sıçraması üzerine mahcup olmuş, bunu gören Yavuz, "Alimlerin atından sıçrayan çamur bize şeref verir" demiş ve ölünce bu çamurlu kaftanın sandukası üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir. İbn-i Kemal in, Yavuz un ölümü üzerine yazdığı mersiye (ağıt) Divan şiirinin unutulmaz örneklerindendir.

Yavuz, ölmeden önce İbn-i Kemal i, oğlu Şehzade Süleyman la tanıştırmış ve bazı öğütler vermiştir. Bu öğütleri tutan Kanuni, Zenbilli Ali Efendi ölünce, 1526da Şeyhülislamlık makamına getirmiştir. 1534 de ölünceye kadar bu makamda kalan İbn-i Kemal, dini, edebi, lisani, felsefi, hukuki, tarihi konularda büyük eserler vermiştir. Eserlerini Türkçe, Arapça ve Farsça ile yazmıştır. Yusuf ile Züleyha sı üzerine Mısır da ve Türkiye de felsefi fikirleri üzerine, Amerika da ve Türkiye de tefsire dair görüşleri üzerine yine Türkiye de doktora tezleri hazırlanmıştır. Irak, Ürdün ve Tunus ta İbn-i Kemal hakkında çeşitli araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.