IDDIA ETMEK (türkçe) anlamı
1. sözünde direnmek
2. sav ileri sürmek.
IDDIA ETMEK (türkçe) ingilizcesi
1. v. claim
2. contend
3. allege
4. affirm
5. assert
6. argue
7. argue for smth.
8. asseverate
9. attest
10. aver
11. declare oneself
12. enunciate
13. press home
14. profess
15. protest
16. purport
17. put forth
18. put forward,
IDDIA ETMEK (türkçe) fransızcası
1. prétendre
2. soutenir
3. affirmer
IDDIA ETMEK (türkçe) almancası
1. v. behaupten