ilim

Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü. Bilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, bilinmeyen olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olmuştur.

ILIM (türkçe) anlamı
1. 1 . Bilim:
2. Kılıç gibi kesen ve şakırdayan mantığıyla ilmin askerleşmiş tipiydi.- P. Safa.
3. 2 . mecaziAyrıntı
4. özellik
5. nitelik
6. hassasiyet
7. Atasözü
8. deyim ve birleşik fiiller
9. ilminden anlamak
ilmini almak
ILIM (türkçe) anlamı
10. bilim: ılim ilim bilmektir / ılim kendini bilmektir. -y. emre.
ILIM (türkçe) ingilizcesi
1. n. science
2. learning
3. lore
4. wisdomn. moderation,
ILIM (türkçe) fransızcası
1. science [la]
ILIM (türkçe) almancası
1. Wissenschaft

Ilim hakkında bilgiler

Alm. Wissenschaft (f), Fr. science, İng. Knowledge, science. Eşyanın ve olayların idraki, kavranması; maddi manevi sırlara vakıf olma ve bilme. İlim, lügatte “bilmek” demektir. İlmin çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Bu tariflerden bazıları şöyledir:

“Varlığı mevcud olan bir şeyin kesin olarak kabul edilmesidir.”

“Bir şeyin suretinin, şeklinin akılda meydana gelmesidir.”

“Akıl sahibi olan insanın, kendisinin dışında bulunan şeyleri olduğu gibi kavramasıdır.”

“İnsanın bir şeyin manasına ulaşmasıdır.”

İlim, insanın sonradan elde ettiği bir sıfatıdır. İlim, aynı zamanda Allahü tealanın sıfatlarından biridir. Fakat O’nun ilmi, yarattıklarınınki gibi değildir. Allahü tealanın ilmi, ezeli ve ebedi olup, başlangıcı ve sonu yoktur. O herşeyi bilir, O’nun ilmi, herşeyi kuşatmıştır. Fakat insanın ilmi, meydana gelişi, kazanılması bakımından bazı şekiller arz etmektedir. Aklın, düşünmeden elde ettiği bilgilere “bedihi ilim” denir. Hesaba, tecrübeye (deneye) dayanan bilgilere “istidlali ilim” denir. Fen bilgileri böyledir. Duygu organlarıyla elde edilen bilgilere de “zaruri ilim” denmektedir. Görmekle, işitmekle, tatmakla, dokunmakla ve duymakla elde edilen bilgiler böyledir.

Arapça olan “ilim”, “marifet” ve “şuur” kelimelerinin mana bakımından birbirine yakınlıkları vardır. İlim bilmek; marifet tanımak, şuur idrak etmek, akılla kavramak demektir. Bu kelimelerden türeyen “alim, arif ve şair” kelimelerinde de bu manalar mevcuttur. “Ulema”, alim kelimesinin çoğulu olup, alimler (bilenler) demektir. İlim kesbidir, yani sebeplere yapışarak, çalışarak elde edilir. Marifet, keşif ve ilham ile hasıl olur. Marifet, kalbe doğan bir nurdur, çalışmadan ele geçen ilahi ihsanlar, lütuflardır. Bunlara “vehbi ilimler” veya “mearif-i ledünniyye, mearif-i ilahiyye ve hakayık-ı Rabbaniyye” de denir. İlim, üstaddan, yani bir bilenden öğrenilir. İlahi marifetler, yani Allahü tealayı tanımaya yarayan bilgiler, keşif ve ilham ile hasıl olur. Bunlara kamil ve mükemmil (tasavvufta yetişmiş ve yetiştirebilen) bir rehberin yetiştirmesiyle kavuşulabilir. Tasavvuf bilgileri, keşif ve ilham ile hasıl olan marifetlerdir. Dinde ibadetler diğer işlerle ilgili bilgiler ve fen bilgileri alimden (hocadan) öğrenmekle elde edilir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İlim Yayma Cemiyeti

İlim Yayma Cemiyeti 11 Ekim 1951 tarihinde İstanbul merkezli olarak kurulan cemiyet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan 29 Mayıs 1996 tarihinde bir şükran plaketi almıştır. Cemiyetin Türkiye'nin bir çok yerinde kız ve erkek yurtları bulunmaktadır.

İlim Grubu

Hizbullah (Türkçe: Allah'ın Partisi), diğer adlarıyla Türk Hizbullahı veya Kürt Hizbullahı (KH) (Kürtçe: Hizbullahî Kurdî), Kürt, Sünni İslamcı ve çoğu faaliyetini Türkiye'de gerçekleştiren militanist örgüttür.

Osmanlılar İlim Ve İrfan Vakfı

1994'te kurulmuştur. Yakınçağ Tarihi araştırmaları en mühim gayesidir. Bununla birlikte Türk ve İslam tarihini baştan başa incelemektedir. Vakfın başkanı tarihçi Kadir Mısıroğlu'dur.

Discipline

Discipline, şu anlamlara gelebilir: