Ipotek

Kısaca: Tutu, ipotek veya rehin bir alacağa karşı güvence oluşturan mal anlamına gelen iktisadi terim. Bir taşınmaz rehni çeşidi olarak ipotek, “ halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı” güvence altına alan (MK.m.881/1) ve borcun ödenmemesi halinde, hak sahibine, alacağın teminatını teşkil eden taşınmazı yasal yollarla sattırarak satış değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır. ...devamı ☟

Alm. Hiypothek (f), Fr. Hypothèque (f), İng. Mortgage. Rehin hukukuna ait bir terim. Rehin vermek, bir sebepten dolayı bir şeyi hapsetmek, alıkoymak demektir. İpotek; arsa, bina gibi gayrimenkul (taşınmaz) bir malın, doğmuş veya ileride doğabilecek bir borca karşılık, alacağın teminat altına alınabilmesi için tapuya şerh edilmesi suretiyle, bir sözleşme sonucu ortaya çıkan gayrimenkul mal rehinidir. İpotek, ayni bir haktır. Borca karşılık teminat olarak gösterilen gayrimenkulün, borçluya ait olması şart değildir. Mal sahibinin ipotek edilen gayrimenkul üzerinde zilyetliği (elde bulundurma ve faydalanma hakkı) devam eder.

İpotek, tarafların serbest iradesiyle yaptıkları sözleşmenin tapu siciline kaydedilmesiyle resmi bir nitelik taşır. Alacaklıya verilen bir “ipotek belgesi” düzenlenir. Medeni Kanun’unun 807. maddesinde adı geçen kimseler kanundan doğan bir hak sebebiyle, borçlunun gayri menkulü üzerinde ipotek tescili istiyebilirler.

Borcun ödenmesi, takası veya ibrası yollarından birisi ile ipotek sona erer. Ayrıca borcu ödeyenin, tapudaki ipotek kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi de şarttır.

İslam hukukunda: Rehin ve ipotek hükümleri, Mecelle’nin 701-761. maddelerinde düzenlenmiştir. Rehin veya ipotek, ödenecek mal karşılığı olarak, bir malı, alacaklıda veya başka adil (güvenilen) bir kimsede emanet bırakmaktır. İpotek, menkul (taşınır) ve gayri menkul mal üzerinde kurulabilir. İslam dini, ipotek edilen maldan, alacaklının faydalanmasını şart ederek ödünç verilmesini faiz kabul etmiştir.

ipotek

Hak sahibine bir taşınmaz malın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak Genellikle bir alacağı temin etmek üzere, alacaklı lehine borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazı üzerine ipotek konulabilir, bu durumda alacaklı alacağını alamazsa taşınmazı sattırarak ipotek bedelinden alacağını tahsil eder. Hak sahibine bir taşınmaz malın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak Genellikle bir alacağı temin etmek üzere, alacaklı lehine borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazı üzerine ipotek konulabilir, bu durumda alacaklı alacağını alamazsa taşınmazı sattırarak ipotek bedelinden alacağını tahsil eder.

İpotek Alacağının Temliki
Borçlunun muvafakatını aramaksızın ipotek alacağının bir başkasına devri 
 
İpotek Derecesi
Kurulan ipoteğin hangi derecede ve sırada yer aldığını gösteren ifade 
 
İpotekli Borç Senedi
Taşınmaz rehni ile güvenceye bağlanmış, yetkili tapu görevlilerince taşınmaza resmen değer biçilmiş şekli ile taşınmazın değeri bağımsızlaştırılmış ve kıymetli evraka bağlanarak sürümü kolaylaştırılmış borç senedi

ipotek

Türkçe ipotek kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. mortgage, hypothec, lien, security, charge, encumbrance

ipotek

taşınmaz bir malın borca karşılık güvence oluşturması, tutu, rehin.

ipotek

Türkçe ipotek kelimesinin Fransızca karşılığı.
hypothèque [la]

ipotek

Türkçe ipotek kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hypothek

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Rehin (ekonomi)
3 yıl önce

İpotek, rehin veya tutu bir alacağa karşı güvence oluşturan mal anlamına gelen iktisadi terim. Bir taşınmaz rehni çeşidi olarak ipotek, "halen mevcut olan...

Eşya Hukuku
4 ay önce

malları üzerindeki haklardır ve taşınmaz/taşınır olarak ikiye ayrılmaktadır. İpotek, taşınmaz rehnine girer. Eşya üzerindeki haklar zilyetlik ve tapu sicilli...

Eşya hukuku, Eşya, Hukuk, Kadastro, Medeni Hukuk, Medeni Kanun, Rehin, Taslak, İpotek, Tapu kütüğü, Zilyetlik
Tapu sicili
4 ay önce

Terkini İstemi İpotek Alacağının Temliki İpotek Terkini İstemi İştirakın (elbirliğinin) Bozulması İzale-i Şuyu Satışı Tescil İstemi Kanuni İpoteğin Akitten Sonra...

Tapu sicili, Hukuk, Rücu, TAKSİM, Taslak, Türk Medeni Kanunu, İNTİFA HAKKI, GEÇİT HAKKI, İPOTEK, KAMULAŞTIRMA, KAT İRTİFAKI
Kredi
4 ay önce

tutarlı ihtiyaç kredileri, genellikle ipotek karşılığı verilmektedir. Taşıtlar ya da ev ve arsa gibi taşınmazlar ipotek olarak alınabilir. Taşınmazların türüne...

Kredi, Ekonomi, Finans, Taslak
Gülen Gözler
3 yıl önce

kızının düğünü için Yaşar Usta'dan habersiz bir şekilde oturdukları evi ipotek ettirip Müteahhit Yunus'tan borç alır; ancak düğünden sonra bu borcu ödeyemez...

Umut Üzümleri
5 ay önce

almışlar ve tarlalarını ipotek ettirmişlerdir. Sulama projesinin ise biteceği yoktur. Ayrıca toptancı ucuz bir şekilde ipotek ederek elde etmek istediği...

No Loan Again, Naturally
3 yıl önce

her yıl evinde Mardi Gras partisi vermektedir. Ev kredisi alan Homer'a ipotek mektubu gelir. Zor durumda kaldıkları için evlerini açık arttırmaya çıkarırlar...

Emlakçı
4 ay önce

etmektedirler. Bunlar şöyle sıralanabilir: Satış, Kiralama, Pazarlama, İpotek, Kat irtifakı kurma, Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, Trampa, Cins...