iski

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 1981 yılında 2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulmuştur ve 1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmış olan, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanıyla sınırlıdır.

İSKİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 1981 yılında 2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulmuştur ve 1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmış olan, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanıyla sınırlıdır.

Ancak şehrin faydalandığı su kaynaklarının bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları haricinde olması sebebiyle, İSKİ'nin görev alanı Bakanlar Kurulu kararıyla, Doğu'da Kocaeli Vilayetine bağlı Darıca Beldesi, Doğusundaki Orhanlı beldesi, Kuzeyde Şile ilçesi, Batı'da Büyükçekmece, Çatalca ilçeleri ve Istranca Dereleri havzalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

İSKİ, halihazırda memur ve işçi olarak toplam 6829 çalışanıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, bağımsız bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

İSKİ'nin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

İçme ve kullanma suyunun her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan müşteriye ulaşınıcaya kadar her türlü tesisin, etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere görev tesisleri kurmak veya kurdurtmak, kurulu olanları devralıp işletmek, bakım ve on arımlarını yapmak.

Kullanılmış sularla, yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir şekilde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan faydalanılması için, gerekli her türlü tesisin etüd ve projesini hazırlamak veya hazırlatmak.

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve sanayi atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konularda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki her türlü yetkiyi kullanmak.

Her türlü menkul ve gayri menkul malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek. Bu gaye ile kurulmuş ya da kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

Kuruluş gayesine matuf çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü gayri menkul malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakkını yerine getirmektir.

Linkler

http://www.iski.gov.tr/

Yanıtlar