İslam Ve Hıristiyanlık

Hıristiyanlık ve İslam arasındaki tarihsel etkileşim, Hıristiyanlık İslam'ın benzer yönlerini ve temel fikirleri bağlar. İslam ve Hıristiyanlık, Yahudilik gibi, Semavi gelenekten (ilahi dinler olarak da bilinir) aldıkları kökenlerini paylaşırlar. İslam, inancı gereği Hıristiyanlığın birçok esasını -bazen çeviri farİslam kendi inanç parçası olarak Hıristiyanlık birçok açıdan kabul - bazen çeviri farklarıyla brlikte - eder ama diğer yönlerini reddeder.

Hıristiyanlık ve İslam arasındaki tarihsel etkileşim, Hıristiyanlık İslam'ın benzer yönlerini ve temel fikirleri bağlar. İslam ve Hıristiyanlık, Yahudilik gibi, Semavi gelenekten (ilahi dinler olarak da bilinir) aldıkları kökenlerini paylaşırlar. İslam, inancı gereği Hıristiyanlığın birçok esasını -bazen çeviri farİslam kendi inanç parçası olarak Hıristiyanlık birçok açıdan kabul - bazen çeviri farklarıyla brlikte - eder ama diğer yönlerini reddeder. İslam'ın Bakış Açısından İsa İslam'ın öğretileri İsa'nın, Muhammed'den sonra en önemli peygamber olduğunu savunur. Fakat Müslümanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu, ilahi veya teslisin bir parçası olduğunu kesinlikle reddederler. Müslümanlara göre, İsa insanların Tanrı'yla ve birbirleriyle yakınlaşmasını sağlayan, insan bir peygamberdir. Müslümanlar, İsa'nın mucizevi bir biçimde Bakire Meryem'den doğduğunu kabul etseler de Tanrı'yla olan baba-oğul ilişkisini kabul etmezler. Onlara göre İsa da Adem gibi Tanrı tarafından, babasız olarak yaratılmışlardır, fakat ikisi de 'Tanrı'nın oğulları' değildirler. İslam ve Hıristiyanlık çarmıh ve yeniden dirilme konularıyla ilgili inançlarında farklılık göstermektedirler. Hıristiyan inancına göre İsa Sanhedrin ve Roman savcı Pontius Pilatus tarafından ölüme mahkum edilmiş, çarmıha gerilmiş ve yeniden dirilmiştir. Müslümanlara göre ise İsa çarmıha gerilmiş ve mucizevi bir şekilde kurtulmuştur:
Bu, bir de inkarlarından, Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih’i, Allah’ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü’dür,(Nisa Suresi, 156-158)
'İkinci kez dünyaya gelme', 'Deccal', 'Şeytan' gibi bazı diğer Hıristiyan terimleri de İslam'da meevcuttur. Fakat bazıları aynı anlama gelmez. Semavi Dinler Olarak İslam ve Hıristiyanlık Hıristiyanlık, İslam ve Musevilik İbrahim ile olan ilişkileri dolayısıyla İbrahimi dinler olarak bilinirler. Müslümanlar İbrahim'in ilk oğlu olan İsmail'i 'Arapların babası' ve İbrahim'in ikinci oğlu İshak'ı da 'İbranilerin Babası' olarak bilirler. İbrahim ve oğlullarının hikayesi Tekvin'de anlatılır. İsmail, İslam'ın peygamberi Muhammed'in atası olarak bilinir. Katolik öğretilerinin toplandığı bir belge olan "The Catechism of the Catholic Church"te, Müslümanlardan şöyle bahsedilmektedir: "Kilisenin Müslümanlarla ilişkisi: Kurtuluş planı, aynı zamanda Yaratıcı'yla ilgili bilgi sahibi olanları da içermektedir. Bunların başında Müslümanlar gelir: onlar ki İbrahim'e olan inançlarını açıkça dile getirmiş ve bizimle beraber aynı tek, merhametli Tanrı'ya ve insanoğlunun mahşerde yargılanacağına inanmışlardır." İncil ve Kuran Arasındaki Benzerlikler Kur’an, İncil’de bahsedilen birçok olay ve kişiyi doğrular; ayrıca İslam’a göre de İncil İsa’ya Allah tarafından yollanmıştır. Fakat Müslümanlar, İncil’in kısımları zamanla ya kaybolmuş ya da çarpıtılarak şimdi Eski Ahit ve Yahudi İncili olarak bilinen şey haline gelmiştir. Hıristiyanlar da Tevrat’ın Musa’nın orijinal yapıtı olduğuna fakat çevirme, harflerin çevrilmesi ve uyarlama sırasında, daha yeni isim ve yer adlarının eklenmesi nedeniyle değişmiştir.İsa Tevrat’taki belli ifadelere inanır ve Tevrat’ın Musa’nın eseri olduğunu, tamamı Musa tarafından kelime kelime yazılmamış olsa bile Tevrat’ın yaratıcısı olduğunu savunur. Ayrıca Hıristiyanlar Zebur’un tamamının Davut tarafından yazılmadığına, hatta en az bir mezmurun Davut’un doğumundan 500 yıl sonra yazıldığına inanmaktadırlar. Birçok şair ve yazar katkıda bulunurken mezmurların yaklaşık üçte biri anonimldir. İslam'da İncil İncil, Muhammed’in doğuşundan yüzyıllar önce yazılmıştır. Bazı Müslümanlar Paraklit’in , Yuhanna İncili’nde belirtildiği gibi Muhammed’in gelişinin kehaneti olduğunu savunmuşlardır. İslam’ın öğretileri, İncil’İn aslında Tanrı’nın sözü olduğunu fakat yüzyıllar içinde bozulduğunu söyler. Bazı Hıristiyanlar ise Muhammed’in peygamberlik iddialarını eleştirirken Pavlus’un incilini örnek gösterirler:
Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum, bir kimse size, kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! (Galatyalılar|1:8)
Müslüman bilginler, Pavlus ve birçok erken Hıristiyan arasında pek çok sorun olduğuna işaret ederler. Bu kişilerden biri de İsa’nın kardeşidir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İslam Ve Hıristiyanlık ilgili konular