İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar yerleşkesinde bulunmaktadır. İstanbul`da faaliyet gösteren tek veteriner fakültesidir. Öğrenciler 5 yıllık eğitimin sonunda yüksek lisans derecesiyle mezun olmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar yerleşkesinde bulunmaktadır. İstanbul`da faaliyet gösteren tek veteriner fakültesidir. Öğrenciler 5 yıllık eğitimin sonunda yüksek lisans derecesiyle mezun olmaktadır.



Tarihçe

Türkiye`de Veteriner Hekimliği öğretimine ilk olarak 1842 yılında İstanbul`da başlanır. Başlangıçta ordunun gereksinimi olan Veteriner hekimleri yetiştirmek amacı ile kurulan "Askeri Veteriner Okulu" na 1881 yılından itibaren sivil öğrencilerde alınır.Ancak yıldan yıla artış gösteren salgın hastalıklar ve ağırlaşan hayvancılık sorunları bir Veteriner okulunun açılmasını zorunlu hale getirir. Bunun sonucu olarak,1889 yılında yine İstanbul da Mülkiye Tıp Okulu bünyesinde ilk sivil Veteriner okulu kurulur. 1920 yılında ise ; çeşitli nedenlere bağlı olarak sivil ve askeri Veteriner okulları birleşirler. Ankara`da 1933 yılında ziraat vekaletine bağlı yüksek ziraat enstitüsü bünyesinde yer alan veteriner fakültesi açılınca, İstanbul`da ki bu okul kapatılır. Veteriner hekimliği öğretimi tam 91 yıl (1842-1933) İstanbul`da devam ettikten sonra gelişimini Ankara`da sürdürür. Nüfus ve besin gereksiminin artışına paralel olarak ülkede hayvancılığın kazandığı önem ve veteriner hekim sayısının yetersizliği 31 yıl sonra İstanbul`da yeni bir veteriner fakültesinin açılmasını gündeme getirir. Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Senatosu 16.07.1964 günü kendi bünyesinde bir veteriner fakültesinin kurulmasına karar verir. Sonuçta; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi`ne 1972-1973 eğitim-öğretim yılından başlanmak üzere öğrenci alınır. Fakülte Selimiye`de Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait binalarda ve sınırlı olanaklar altında 15 yıl boyunca (1972-1987) eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürür. 1987 yılında ise İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi`nde inşa edilen veteriner fakültesi binaları hizmete açılır. Günümüzde eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları bu binalarda sürdürülmektedir.

Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyon



Çağdaş eğitim prensipleriyle, alanında yetkin ve araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmek, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ile hayvan ve halk sağlığına yönelik bilgi ve hizmet üretmek.

Vizyon



Ulusal düzeyde öncü, uluslar arası platformda saygın ve tercih edilen bir fakülte olmak.

ilkeler



1. Atatürk ilkelerine ve laik cumhuriyete bağlılık

2. Etik değerlere bağlılık

3. Doğaya saygılı olmak

4. İnsan ve hayvan haklarına duyarlılık

5. Katılımcı bir yönetim anlayışı

Veteriner Fakültesi Bölümleri

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi`nin diploma verebilen herhangi bir bölümü yoktur. Sadece fakültede; akademik ve idari açıdan çalışmaların daha rahat ve verimli yürütülebilmesi için üç bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler şunlardır;

1. Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü. Hekimliğe bir giriş ya da hazırlık özelliğinde olan klasik derslerin verildiği şu dört anabilim dalından şekillenen bölümdür; Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya.

2. Veteriner Hekimliği Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü. Hastalık kavramına, hastalık nedenleri ve etkenlerine, hastalıkların tedavilerinde başvurulan çeşitli tedavi yöntemlerine ve koruyucu hekimlik çalışmalarına yönelik derslerin okutulduğu, şu dokuz anabilim dalından şekillenen bölümdür: Patoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Farmakoloji ve Toksikoloji, İç Hastalıklar, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Sun`i Tohumlama.

3. Veteriner Hekimliği Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü. Hayvanların genetik özellikleri, yeni ve yüksek verimli hayvan ırklarının oluşturulması ve bunların ıslahı, hayvan türlerinin ve ırklarının çeşitli özellikleri ile hayvan yemlerinin özellikleri, yem analizleri ve beslenme hastalıkları konulu derslerin verildiği Zootekni ile Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dallarından meydana gelmiştir.

Dış bağlantılar

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İstanbul Üniversitesi`nin fakülteleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.