ISTIHLAK (türkçe) anlamı
Tüketim:
Eskiden İstanbul istihlak ile yaşarken şimdi istihsalle yaşamak mecburiyetindedir.- Y. K. Beyatlı.
ISTIHLAK (türkçe) anlamı
1. tüketim
2. yoğaltım
ISTIHLAK (türkçe) ingilizcesi
1. consumption
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cemiyet

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sünnet vb. için yapılan toplantı; perişanlığın, dağınıklığın zıddı olan derli topluluk olma hali. Resmi olanlarına daha ziyade kurum ...

Vergi

Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para. Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin ...

Enflasyon

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir.

Tüketim

Tüketim kaynakların kullanılması anlamına gelir. Keynesgil iktisatta tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketim fonksiyonu ile gösterilir. Tüketim fonksiyonunun en önemli kısmı marjinal tüketim eğilimi (marginal propensity to consume - MPC)dir. MPC elde edilen her yeni ...

Kooperatifçilik

Kooperatifçilik Kendi arzu ve iradesiyle ve ortak sıfatiyle bir araya gelen gerçek veya tüzel kişilerin iktisadi güçlerini artırmak, özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak maksadıyla iktisadi ...

Liste - Türkiye'deki Siyasi Partiler

AKP - Adalet ve Kalkınma PartisiANAP - Anavatan PartisiATP - Aydınlık Türkiye PartisiBBP - Büyük Birlik PartisiBCP - Bağımsız Cumhuriyet PartisiBTP - Bağımsız Türkiye PartisiCHP - Cumhuriyet Halk PartisiDEHAP - Demokratik Halk PartisiDSP - Demokratik Sol PartiDYP - Doğru Yol ...

Risturn Istisnası Nedir

Risturn, kooperatiflerin ortakları ile yatığı muamelelerden doğan karların ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde dağıtımı olarak tanımlayabiliriz.Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü gereği aşağıda yazılı risturnlar kurumlar ...

Mali Tekeller

Mali Tekeller Devletin, gelir sağlamak maksadıyla, bir mal veya hizmetin üretiminden nihai (en son) tüketiciye devrine kadar geçirdiği muhtelif safhaların birini, birkaçını veya hepsini, kendi tekeline alması. Mali maksatlarla konulan tekellerin içinde, genellikle bir istihlak vergisi ...

Siyasal Partiler

AKP - Adalet ve Kalkınma PartisiANAP - Anavatan PartisiATP - Aydınlık Türkiye PartisiBBP - Büyük Birlik PartisiBCP - Bağımsız Cumhuriyet PartisiBTP - Bağımsız Türkiye PartisiCHP - Cumhuriyet Halk PartisiDEHAP - Demokratik Halk PartisiDSP - Demokratik Sol PartiDYP - Doğru Yol ...