İyelik ekleri veya sahiplik ekleri, isimlere ve isim görevinde kullanılan sözcüklere eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ekler. İyelik ekleri ad soylu sözcüklerde ve isim görevinde kullanılan diğer sözcüklerde sahiplik kategorisini temsil eder.

IYELIK EKI (türkçe) anlamı
1. Ad soylu kelimeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek:
ev-im
2. ev-in
3. ev-i
4. ev-imiz
5. ev-iniz
ev-leri.- .
IYELIK EKI (türkçe) anlamı
6. ad soylu sözcüğü kişi kavramına bağlayan ek.
IYELIK EKI (türkçe) ingilizcesi
1. possessive suffix,

Iyelik Eki hakkında bilgiler

iyelik eki ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: İyelik ekleri

İlgili Konu Başlıkları Tümü

çekim Eki

Türkçe'de bir ismin sonuna gelip kelime kökü ile anlam bakımından ilişkili yeni bir kelime oluşturan ektir.Basit yapılı bir kelime başına gelirse yapısını değiştirmez.Sadece çekim eki alan isimler basittir.

İyelik Ekleri

İyelik eki, eklendiği ismin bir şahsa ya da nesneye ait olduğunu gösteren ektir. Aitlik ilgisini, kendinden önceki bir sözcüğe ya da söz öbeğine bağlayarak bildirir.

Şahıs Eki

Şahıs eki veya kişi eki, yüklemin kişisini (özneyi) belirten ek. Fiil kiplerine veya ek-fiillere eklenerek işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşılmasını sağlayan eklerdir.

Kendi

Kendi, adıyla tanınan ve gerçek adı Nuray Ülker olan Türk oyuncu ve şarkıcı.

Hitit

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri ...

Anam

* "Anam" - Türkçe 1. Tekil Şahıs İyelik Eki eklenmiş "ana" kelimesi

Belirleyen

Belirleyen (fr. dí©terminant): Belirleyen bir addan önce gelen sözcüktür. Bu sözcük (belirleyen) nitelediği adın bir tümce ya da bağlam içinde kullanılmasına yardımcı olur.

Hitit Uygarlığı

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri ...

Türkçe'de Ekler

Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram, hareket ve oluşun bir bölümü, kök halindeki kelimelerle ifade edilir. Her kavram karşılığında ayrı bir kök ...

Çekim Ekleri Ve Yapım Ekleri

İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.

İsim çekim Ekleri

İsim çekimi ekleri, isimleri fiillere veya isimleri isimlere bağlamak suretiyle kelimeler arasında geçici ilgiler kuran eklerdir. İsimler ve isim soyundan