İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir'in üçüncü yüksek öğretim kurumu olarak 1992 yılında kurulmuştur. Asıl etkinlik alanı bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. 2004-2005 öğretim yılı itibariyle 115 öğretim üyesi ve 403 öğretim elemanı görev yapmakta, toplam 1102 lisans ve 511 yüksek lisans-doktora öğrencisi eğitim görmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir'in üçüncü yüksek öğretim kurumu olarak 1992 yılında kurulmuştur. Asıl etkinlik alanı bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. 2004-2005 öğretim yılı itibariyle 115 öğretim üyesi ve 403 öğretim elemanı görev yapmakta, toplam 1102 lisans ve 511 yüksek lisans-doktora öğrencisi eğitim görmektedir.

ABD'de ve Avrupa ülkelerinde "Teknoloji Enstitüsü" kavramı, araştırma-yoğun, teknik ağırlıklı yüksek öğrenim kurumlarını temsil eder. ABD'de teknik dallarda en önde gelen yüksek öğrenim kurumları olan MIT, Georgia Tech, CalTech de birer Teknoloji Enstitüsüdür. Dünyadaki diğer örnekleri gibi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde de disiplinlerarası yaklaşıma özel önem verilmektedir.

İYTE, yeni kurulmuş olmasına rağmen çok sayıda süreli yayın ve güncel kitaplar içeren bir kütüphaneye sahiptir. Bilgisayar sistemi ve İnternet ile diğer üniversiteler ve dış ülkeler ile kurulmuş bir iletişim ağı mevcuttur. Tüm eğitim alanlarında bilgisayar destekli bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.

İYTE, kurulduğu günden 1999'a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet vermiştir. 1999'da hazırlık okulu dışındaki tüm birimler, Urla-Gülbahçe'deki kampusa taşınmıştır ve faaliyetini burada sürdürmektedir.

Fakülteler

Fen Fakültesi

 • FEN FAKÜLTESİ
  • Fizik Bölümü
  • Kimya Bölümü
  • Moleküler Biyoloji
 • MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  • Kimya Mühendisligi Bölümü
  • Makine Mühendisligi Bölümü
  • Bilgisayar Mühendisligi Bölümü
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • MİMARLIK FAKÜLTESİ
  • Mimarlik Bölümü
  • Sehir ve Bölge Planlama Bölümü

   İYTE Yüksek Lisans Programları

   *Bilgisayar Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Enerji Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme
 • Kimya Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Su Kaynakları
 • Yapı Mekaniği
 • Biyoteknoloji
 • Malzeme Bilimi
 • Kimya
 • Fizik
 • Matematik
 • Biyoloji
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Şehir Tasarımı
 • Şehir Planlama
 • Mimarlık
 • Mimari Restorasyon
 • Mühendislik İşletmeciliği

  İYTE Doktora Programları

  * Mimarlık
 • Şehir Planlama
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya Bölümü
 • Makina Mühendisliği

  İYTE Akademik Kadro

  Mimarlık Fakültesi Akademik Kadrosu (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Akademik Kadrosu (İngilizce)
Fen Fakültesi Akademik Kadrosu (İngilizce)

İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İYTE Teknopark İYTE Teknopark Fotoğraflar

Temel Hedef ve Amaçlar

Bölgede yerel hammadde kullanan ve katma değeri yüksek üretim yapan, ileri teknoloji kullanan/üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek,

Teknolojinin geliştirilmesini, transferini ve ticarileştirilmesini teşvik etmek,

Şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri altyapı ve teknik destek sağlamak,

Yüksek Teknoloji Enstitüsü/Üniversite-Sanayi işbirliğinin özlenen üst düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlamak,

Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Üniversitelerdeki araştırmaların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,

Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyini yükselterek, uluslararası rekabet gücünün, artırılmasına ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak, Temel hedef ve amaçlardır.

Temel hedef ve amaçlara ulaşıldığında İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ;

Türk sanayinin teknolojik sorunlarının çözümüne yönelik bir başvuru odağı olacaktır.

Bilgi birikimi ve araştırma-geliştirme sonuçları ile ilgili olarak Türk sanayini bilgilendirme görevini üstlenecektir.

Bilgi birikimi ve araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarma görevini üstlenecektir.

Ekonomik ve toplumsal dönüşüm için sanayi kuruluşları ile birlikte sözleşmeli projeler yapabilecektir. Bu da bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır.

Uluslararası araştırma projelerine katılacağımızdan, bu projelerin gerçekleştirilmesi sırasında, bölge sanayi kuruluşlarına katma değer sağlanacaktır.

Bölge, ülke araştırmacılarına, üniversitelere, diğer araştırma kuruluşlarına teknik destek hizmeti verecek, gereğinde deneysel üretim ilişkileri kuracak ve çalıştıracaktır.

AR-GE yatırımlarının bağımsız bir kurumsal nitelik kazanarak harcayan değil, artı değer üreten birimler haline gelmesine yol açacaktır. AR-GE birimlerinin bir arada bulunması, aralarındaki etkileşimi arttırarak uzun vadede öncelikli sektörlerle bu sektörlere etki yapacak teknolojilerin kendi iç dinamikleriyle oluşmasını sağlayacaktır. Gerek ülke ve bölgeye özgü politikaların oluşturulması, gerek sosyo-ekonomik gereksinimlerin tanımlanması bakımından nitelikli insan gücünün bir araya gelmesi büyük önem taşımaktadır. Kaynakların birleştirilmesi ve verimli kullanımı yoluyla AR-GE çalışmalarında çok daha etkileşimli bir sistem kendiliğinden kurulmuş olacaktır.

Avantajlar

Avantajlar Bölgenin Avantajları

Bölgenin İYTE gibi uluslararası bir araştırma enstitüsünde yer alması, kiracılar için uluslararası bir AR-GE ortamı yaratmaktadır. Bu oluşum aynı zamanda İYTE'nin kuruluş amacıdır. Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri'nin aynı zamanda Yönetici Şirket ortağı olması, bu üniversitelerimizin teknik imkanları ile hizmet ve sosyal olanaklarından yararlanmada avantaj sağlayacaktır. Ayrıca Bölgede yeni kurulmuş olan vakıf üniversiteleri İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi de faaliyet alanlarındaki AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacaktır. AR-GE çalışmalarının ana bileşenleri olan araştırmacılara ve araştırma olanaklarına yakınlık, kiracı şirketlerin ihtiyaç duyduklarında laboratuar ve kütüphane gibi mevcut olanaklardan istenildiği zaman yararlanmalarının sağlanması bölgeyi cazip kılan unsurlardır.

Bölge kurulurken çevredeki az yoğun yapılaşmaya uyum sağlanarak doğal yapının korunacak olması doğa ile iç içe huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacaktır.

Yasal Avantajlar

Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite / yüksek teknoloji enstitüsü personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

Öğretim elemanları Üniversite / Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren on yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alınan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yıla kadar süreyi uzatabilir

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on yıl süre ile her türlü vergiden istisnadır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89'uncu maddesinin (2) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14'üncü maddesinin (6) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14'üncü maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tabi tutulur.

İYTE 2005 ÖSS Puanları

Bölüm2005 öss En küçük puan 2005 öss En büyük puan 2004 öss puanı
Mimarlık (İngilizce) 342.103 349.690 335.760
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) 324.714 331.479 319.943
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 351.341 357.732 348.760
Kimya Mühendisliği (İngilizce) 336.410 342.486 332.383
Makine Mühendisliği (İngilizce) 345.741 350.757 341.992
Fizik (İngilizce) 316.552 330.552 309.980
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 348.507 356.611 343.248
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) 351.636 361.413 348.362
Kimya (ingilizce) 324.503335.950 317.548

Basında İYTE

* 2000 Yılına Ait Haberler

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü