İzmirli Süleyman Paşa Osmanlı denizcisi (o. Eylül 1721). III. Ahmet saltanatında Ocak 1714 - Aralık 1714 ile Nisan 1718 - Eylül 1721 dönemlerinde iki kez kaptan-ı derya görevi yapmıştır. Diğer valilik görevi de verilmiştir. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.III s.74 [http://archive.org/details/sicilliosmani01sruoft]

İzmirli Süleyman Paşa

İzmirli Süleyman Paşa Osmanlı denizcisi (o. Eylül 1721). III. Ahmet saltanatında Ocak 1714 - Aralık 1714 ile Nisan 1718 - Eylül 1721 dönemlerinde iki kez kaptan-ı derya görevi yapmıştır. Diğer valilik görevi de verilmiştir.

Hayatı

İzmir'de yaşıyan bir ailenin oğludur. Küçük yaşta iken bir akrabası tarafından Cezayir'e götürülmüştür. Orada gemi hocası olmuş; sonra İstanbul'a gelmiştir. Bu sırada kaptan-ı deryalık görevinde, Cezayir dayılığı ve beylerbeyliği de yapmış olan, Mezomorto Hüseyin Paşa bulunmakta olduğu için onun yaptığı donama reformlarına katkı yapmıştır. Önce kalyon kaptanlığı görevi verilmiş ve sonra da yeni kurulan İstanbul liman reisliğine tayin edilmiştir. Aralık 1714'de kaptan-ı deryalık görevinden azledilmiştir. 1715'de Adana valiliği görevi verilmiştir; ama Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa'nın Venediklilerden geri almak için yaptığı başarılı Mora seferine katılmıştır. 1717'de yeni sadrazam ve serdar-ı ekrem olan Hacı Halil Paşa'nın başarısız olan ve Belgrad'ın kaybedilmesi ile sonuçlanan Avusturya seferine de katılmıştır. Dönüşte kalyonlar kaptanı olmuş ve Nisan 1718'de vezirlik rütbesi de verilerek ikinci kez kaptan-ı derya görevine getirilmiştir. 1721'de bu görevde iken üç ay istika hastalığından müztarıp olmuştur. Bu hastalığı sırasında o zaman Rodos valisi olan "Fındıklılı Süleyman Paşa" kaptan-ı deryalığa kaymakamlık yapmıştır. Sonunda bu hastalıktan kurtulamamış ve Eylül 1721'de vefat etmiştir. Cesedi Sakız adasına nakledilip orada bulunan mezarlıkta Abdülfettah Paşa mezarı yanına defnedilmiştir. Sicill-i Osmani onu
Cesur, yiğit, hizmet etmeye çalışır bir ihtiyardı.... Tersanede ömrünü tüketmiştir.
diyerek değerlendirmiştir. Oğlu iki kez kaptan-ı deryalık yapmış ve 1793-1794 döneminde sadrazamlık yapmış Damat Melek Mehmed Paşa'dır.

Dış bağlantılar

* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.III s.74 [1]

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar