köprü

Köprü Nehir ve vadi gibi geçilmesi güç bir engelin iki kıyısını bağlayan bir yapı.

Tarihi: Genellikle ormanlı bölgelerde ilk köprüler bir veya daha fazla ahşap kütüğün uzatılmasıyla meydana getirilmiştir. Tropikal bölgelerde ise lifli bitkiler bir araya getirilerek asma köprüler inşa edilmiştir. Genellikle lifli asma ağaçları bu maksatla dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılmıştır. Taşlı bölgelerde ise, ara ara taşlar yığılarak köprü ayakları yapılmıştır. Daha sonra bu ayaklar birleştir

Köprü

Köprü Nehir ve vadi gibi geçilmesi güç bir engelin iki kıyısını bağlayan bir yapı.

Tarihi

Genellikle ormanlı bölgelerde ilk köprüler bir veya daha fazla ahşap kütüğün uzatılmasıyla meydana getirilmiştir. Tropikal bölgelerde ise lifli bitkiler bir araya getirilerek asma köprüler inşa edilmiştir. Genellikle lifli asma ağaçları bu maksatla dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılmıştır. Taşlı bölgelerde ise, ara ara taşlar yığılarak köprü ayakları yapılmıştır. Daha sonra bu ayaklar birleştirilmiştir.

İlk köprülerin Çin’de yapıldığı, oradan Hindistan’a yayıldığı tahmin edilmektedir. Arada ayaklar yaparak birden fazla açıklıklı köprüler inşa edilmiştir. M.Ö. 4000’de Mezopotamya’da ve M.Ö. 3000 yıllarında Mısır’da ilk kemere benzer köprülere rastlanmaktadır. Kemer köprü sisteminde yükler kemerler tarafından alınır ve yönü değiştirilerek basınç kuvveti olarak kemer boyunca nakledilir ve köprü ayaklarında zemine verilir. O zamandan beri kemer köprü şekli klasik köprü tipi olarak kalmıştır. Kemer tipi eski Mısırlılar tarafından bilinmekteyse de yapı sistemi olarak kullanılmamıştır. Kemer sistemi, anahtar taşı olmaksızın kendi kendini taşıyan bir yapı türü değildir. Eski Yunanlılar kemer şeklini bilmelerine rağmen bunu yapılarda kullanmamışlar mimaride ilerlemelerine rağmen ancak birkaç köprü inşa etmişlerdir. Sebebi ise ticarette daha çok deniz yolunu kullanmalarıdır. Gerçek taş örme köprü, ekonomik ve dayanıklıdır. Küçük nehirleri orta ayaklar kullanarak geçmek mümkündür. Bu tür şekil, yaygın olarak Çinliler ve Romalılar tarafından kullanılmıştır. Romalıların yaptıkları köprülerin ilki ahşap olup, M.Ö. 621 tarihlerine kadar uzanır. M.Ö. 200 civarında taş köprülerin inşası başladıysa da, ahşap olanlara da devam edilmiştir. Taş olanlardan günümüze kadar gelenler de mevcuttur. Genellikle yarı dairevi kemerler kullanmışlardır. Sayıları yedi-sekize varan taş blokların kullanıldığı olmuştur. Taşlar birbirlerine harçsız oturtulmuş olup, ayaklar çok rijit olarak yapılmıştır. Bu sebepten herhangi bir açıklığın çökmesinin komşu açıklıklara zararı olmaz. Özellikle nehir ortasında yapılan köprü ayaklarına itina göstermişlerdir. Orta ayakların inşası sırasında bitişik kazıklar çakarak, su ve zemini, sağlam zemin buluncaya kadar boşaltmışlar, ayağı daha sonra inşa etmişlerdir. Romalılar ayrıca vadileri aşmak için inşa ettikleri köprüleriyle de Ünlülardır.

Roma İmparatorluğunun çöküşü ile köprü inşaatında bir duraklama görülür. Ancak 13. yüzyılda taş kemer köprü inşası Avrupa yanında Orta Doğu’da ve Çin’de yaygınlaşmıştır. Kemerler, Romalılara nisbetle daha basık inşa edilmiştir. Ancak inşa tarzı daha az itinalı yapılmıştı. Rönesans ile köprü mühendisliğinde sınırlı bir gelişme kaydedilmiş fakat daha çok süsleme tarafı ağır basmıştır. Ancak teorik bir gelişme Andrea Palladio tarafından Leonardo da Vinci’nin gerilme prensibini pratik hale getirmesiyle elde edilmiştir. Bu teknik, kısa ahşap elemanların kafes sistem meydana getirecek şekilde kullanılarak büyük açıklıkların geçilmesini mümkün kılmıştır.

1747’de Fransa’da “Ecole des Ponts et Chaussées” ilk mühendis mektebi olarak kurulmuştur. Bu okulda teorik bilgiler, tecrübe ile elde edilenlerle beraber verilmiştir. 1750’de ilk ahşap kafes sistem köprü İsviçre’de ve ilk demir köprü de 1779’da İngiltere’de inşa edilmiştir. On dokuzuncu yüzyılda ise köprü inşasında önemli ilerleme kaydedilmiştir.

Türklerde köprü inşası

Türkler, eski yurtları olan Ortaasya’dan başlamak üzere bulundukları memleketlerde, bazıları halen ayakta olmak üzere, birçok köprüler inşa etmişlerdir. Anadolu’nun bol akarsulu yapısı da buranın Türk sanatında ehemmiyetli bir yeri olan köprülerin meydana gelmesine sebeb olmuştur. Artuklulardan başlayarak Osmanlı Devletinden zamanımıza kadar gelen köprüleri memleketimizin her yerinde görmek mümkündür. Bunların belli başlıları şunlardır: Malabadi Köprüsü (Diyarbakır), Haburman Köprüsü (Çermik), Harran Köprüsü (Urfa), Tekgöz Köprüsü, Çoban Köprüsü (Erzurum), Kızılırmak Köprüsü, Nülifer Hatun Köprüsü (Bursa), Uzunköprü (Edirne), Koca İshak Paşa Köprüsü (Köstendil), Hünkar Köprüsü (Saraybosna), Vardar Köprüsü (Üsküp), Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Lüleburgaz), Büyük Çekmece Köprüsü, Sinanlı Köprüsü (Alpullu), Mostar Köprüsü (Hersek), Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Vişigrad). Bu eserler, Selçuklu veOsmanlı dönemlerinden kalma en önemli köprülerdir.

Ahşap köprüler

1800’lerde yapılan ahşap köprüler daha çok sanatkarlar tarafından inşa edilmiştir. Kafes sistem türünden taşıyıcı sisteme önem verilmiştir. Ayrıca kemer türünden ahşap taşıyıcı sisteme de ahşap köprülerde rastlanır. Kafes sistem köprülerde alt başlık çekme geçirilmelerine maruzken, üst boşluk basınç gerilmeleri taşırlar. Köşegen türünden olanlar ise kesme kuvvetine karşı koyarlar. Daha sonra ahşap köprülerde demir çubuklar kullanılmıştır. Ancak 1870’den sonra bakımının masraflı olması dolayısıyla ve modern trafik yüklerine karşı yeterince mukavim olmamasından yavaş yavaş terk edilmiştir.

Demir ve çelik köprüler

On dokuzuncu yüzyılda bu tür köprülerde önemli ilerlemeler yapıldı. Önceleri taş ve ahşap köprü yapım tekniğine uygun demir ve çelik köprüler yapılmışsa da, daha sonra bu tür malzemenin kendine has imkanlarının olduğu anlaşılmıştır.

Bu köprülerin bir türü olan asma köprülerde, köprü tabliyesi, iki ayağa bağlı çelik halatlara asılı olarak taşınır. Diğer bir tür de kafes taşıyıcı sistemi olan çelik köprülerdir. Bunların özelliği yüksek titreşimlere mukavim olmalarıdır.

Modern köprüler

Çeliğin ucuzlaması bunun daha yaygın kullanılmasını sağlamıştır. Ayrıca kaynak tekniğinin ilerlemesi daha sağlam birleşme yerlerinin yapımını sağlamıştır. Çeliğin mukavemetinin yüksekliğinden dolayı, taşıdığı yükün ağırlığına oranı yüksektir. Değişik çelik alaşımlarının kullanılması çelik köprülerin mukavemetinin daha yüksek ve dış tesirlere daha dayanıklı olmasını sağlamıştır. Her ne kadar alüminyum kullanılmasıyla, daha hafif köprüler elde edilebilirse de pahalı olması bunların yaygınlaşmasını önlemiştir. Ancak daha sonra betonarme yapı türünün gelişmesi ve 1950’lerden sonra öngerilmeli betonun uygulanmağa başlanması, köprü inşaatında önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Köprü inşaatında önemli gelişmeleri ayrıca matematiksel ve deneysel araştırmalar, bilgisayar kullanımı hızlandırmıştır. Bu tür metodları kullanarak, mühendisler statik ve dinamik yükler altında köprüde ortaya çıkacak gerilmeleri daha kesin elde edebilecek duruma gelmişlerdir. Bu suretle daha büyük açıklıkların daha narin köprülerle geçilmesi mümkün olmuştur.

Betonarme köprüler: İlk betonarme köprüler taş köprülere benzer şekilde inşa edilmiştir. Ancak 20. yüzyılda bu tür malzemenin kendisine has özelliği fark edilmiş ve farklı yapım türü geliştirilmiştir. Özellikle kemer köprülerin daha narin yapılabilmesine imkan vermiştir. Yol, bu kemerin üstünde, kemerle düşey kolonlarla bağlı olabileceği gibi, altta kemere asılı da düzenlenebilir. Genellikle büyük açıklıklı betonarme kemer köprüler, üç açıklıdır.

Öngerilmeli beton köprüler

1940’larda öngerilmeli betonun gelişmesiyle, betonun düşük çekme gerilmesi mahzuru önlenmiştir. Öngerilme, köprülere beton dökümünden önce gerilen ve betonun dökülmesi ve sertleşmesinden sonra serbest bırakılan çelik çubuklarla verilebilir. Diğer bir tür öngerilme verme şekli de betonun dökülüp sertleştikten sonra, yerleştirilen öngerilme kablolarına kuvvet tatbik edip bunun uçlarından ankre edilmesidir. Öngerilmede, betonun yüksek basınç mukavemeti, çeliğin yüksek çekme mukavemetiyle birleştirilmektedir. İlk öngerilmeli beton köprüler 1936’da Almanya’da ve daha sonra Fransa’da yapılmıştır.

Çelik köprüler:

Kiriş köprüler: En yaygın köprü şekli olup, kısa ile orta açıklıklarda uygulanır. Basit ve ekonomik oluşu, tercih sebebidir. Karayolu köprülerinde I şeklindeki çelik kirişler mesnetler arasına yerleştirilir. Daha sonra üstüne 20 santimetre betonarme plak dökülür. Demiryolu köprülerinde ise demiryolu boyunca kirişlere konulan enlemlere mesnetlendirilir. Kiriş köprüler tek açıklıklı olabileceği gibi, sürekli kiriş şeklinde çok açıklıklı da olabilir. Kaynaklı olabildiği gibi perçinli de yapılabilir. Büyük açıklıklar için, mesnetlerden gelen kablolar açıklık boyunca tabliyenin taşıyıcılığını arttırırlar. Kiriş, bir yüzü yola gelmek üzere kutu kesitli olarak da tertiplenebilir. Düşey çelik plaklar kutu kesitine kaynaklanarak, köprünün taşıyıcılığı arttırılır.

Kafes kiriş köprüler

Tek açıklıklı kafes kiriş köprülerde açıklık ortalarında yükseklik arttırılarak daha uygun taşıyıcılık elde edilir. Bu suretle malzeme ekonomik şekilde kullanılmış olur. Kafes kiriş köprüler sürekli de yapılabilir. Bunların yükseklikleri mesnet bölgesinde de büyüktür. Bu tür köprüler diğer tür köprü şekilleriyle beraber de kullanılabilir. Kafes kiriş, kemer şeklinde olabildiği gibi konsol olarak da düzenlenebilir. Asma köprülerde tabliye, kafes kiriş türünden de tertip edilebilir.

Konsol kiriş köprüler

Bu, çeşitli şekillerde olabilir. Mesela, uç mesneti yakın mesnete birleştiren kiriş konsol olarak diğer açıklığa doğru uzayabilir. Bu şekilde köprü kirişi ilaveten ara mesnetteki kuleye de asılabilir. Konsol kirişin tam uç noktası serbest olduğundan küçük çökmelere ve dönmelere müsaade edebilir. Genellikle kirişin yüksekliği değişkendir. Mesned üstünde büyük yüksekliğe sahib olur. Dünyanın en uzun çelik konsol kirişi Kanada’da Quebec demiryolu üzerinde olup 549 metrekarelik bir açıklık geçilmektedir. 1900’de inşaatına başlanan köprünün yapımı sırasında iki defa kaza olmuş ve köprü 1917’de tamamlanabilmiştir.

Kemer köprüler

Kemer köprülerin en masif olanı mesnetlere bağlı olanıdır. Mesnetler dönebilecek şekilde, mafsallı olarak düzenlenebildiği gibi bazı köprülerde tam tepe noktasında dönmelere müsaade edilebilir. Bunlar daha az masiftirler. Bu tür köprülerde yol köprü üzerinde olabilir ve yük basınç elemanlarıyla kemere verilir. Yol köprünün altından da geçebilir. Bu halde yolun yükü çekme taşıyan elemanlarla köprüye iletilir. Bazı durumlarda yolun seviyesi kemerin üzerinden de geçebilir. Eğer mesnet zemini, sağlam değilse, mesnetler birbirine bağlanabilir. Kemerler genellikle basınç taşıdıklarından burkulmaya karşı da korunmaları gerekir. Dünyanın en uzun kemer köprüsü New York’da 1931’de inşa edilen 504 m açıklıklı Bayonne köprüsüdür.

Asma köprüler

Yirminci yüzyılda uzun açıklıklar için asma köprüler yaygınlaşmıştır. Bunlar kablo, kule ve ankraj olmak üzere üç elemanla belirlenir. Kablolar, köprünün tabliyesini taşıyan yüksek mukavemetli çelik tellerden ibarettir. Genellikle kablolar helisel şekildedir, bu suretle daha kolay imal edilirler. Köprünün kulelerine kablolar bağlanır ve bunlar köprünün tabliyesine mesnetlik teşkil ederler. Bunlar genel olarak çelik taşıyıcılardır, ancak betonarme de olabilirler. Kabloların bir uçları büyük bloklara bağlanır. İstanbul Boğazı üstünde uzunlukları bakımından dünyadaki emsalleri arasında başlarda yer alan Boğaziçi (1074 m) ve Fatih Sultan Mehmed (1090 m), Asma köprülerimiz ünlüdur. (bkz. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmed Köprüsü)

Hareketli köprüler

Hareketli köprüler, gemi ve büyük deniz vasıtalarına geçit verirler. Özellikle gerekli yükseklikte sabit köprü yapımı pahalı veya mümkün değilse bu tür köprü tercih edilir. Hareketi için ilave düzenlerin projelendirilmesi gerektiğinden, genellikle görünüşleri zarif değildir.

Terazi tipinden hareketli köprüler, tür olarak çekilen orta çağ köprülerine benzerler. Hareket sırasında bir uç sabit kalırken, diğer uç kaldırılır. Bunun tanınmış örneği 1894’ten kalan Londra’daki Tower Köprüsüdür. Bazı köprülerde ise hareket, düşey eksen etrafında dönme ile sağlanır. Bunların açılıp kapanmaları zaman alırsa da her türlü geçişe uygundur.

Değişik bir hareket köprünün bir parçasının tamamen düşey hareket edebilmesini sağlamakla elde edilebilir. Diğer türlere nazaran daha ucuz olarak inşa edilebilirler ve hareket için daha az güce ihtiyaç gösterirler.

Köprünün hareketi, yatay hareketle de gerçekleştirilebilir. Ancak köprünün içeri çekilmesi için büyük yere ihtiyaç olması mahzurludur. Bunun bir örneği geçmiş dönemde İstanbul’daki Mecidiye (Galata) Köprüsüdür.

Askeri köprüler

Bunların özellikleri hareketli, kolay ve hızla kurulabilen türden olmalarıdır. Askeri köprüler genellikle yüzen orta ayakların üzerine mesnetlendirilirler. Her açıklık parçası hareket edebilir. Ancak amaçları itibariyle geçici olarak inşa edilirler. Bu tür ilk köprüyü M.Ö. 537’de Mezopotamya’da Persler yapmışlardır. Bu tür köprülerin diğer bir mahzuru her açıklığın kendi başına çalışmasıdır. Bunun sonucu bir açıklığın fazla yüklenmesi, diğer açıklıklar ona yardım edemeyeceği için, çökme ile sonuçlanır. Diğer bir çeşit askeri köprü, yol tabliyesinin ahşap bloklar üzerine mesnetlendirilmesiyle inşa edilir. Askeri kiriş köprüler, prefabrike çelik ve alüminyum elemanların yan yana getirilip monte edilmesiyle inşa edilir.

Köprü projelendirilmesi ve inşaası

İlk adım köprünün gerekli olup olmadığını belirlemektir. Bu tamamen ekonomik problemdir. Daha sonra ilgili sahanın kamulaştırılması gerekir. Bu adımda mühendislik çalışmaları başlar. Arazinin topografik haritası çıkarılır, temel sondajları yapılır. Bundan sonraki adım, köprü tipinin seçilmesidir. Bu; yerine, amacına, açıklığına, kullanılacak malzemeye ve çevre ile uyuşumuna bağlı olarak seçilir. Ekonomik olması yönünden, kiriş köprüler 6-300 m; kemer köprüler 60-300 m; kafes sistem köprüler 60-450 m; konsol köprüler 150-550 m ve asma köprüler 300-1500 m arasında tercih edilir.

Köprünün projelendirilmesinde dış kuvvetlerin yapıya olan tesirleri inceden inceye analiz edilir. Dış yükler, köprü ağırlığı gibi statik yükler olabildiği gibi, trafik yükü gibi dinamik de olabilir. Dinamik yükler ağırlık bakımından önemli olmasalar bile, meydana getirecekleri titreşim yönünden önemlidirler. Rüzgar yükü de bu yönden mühimdir. Özellikle dikkat isteyen bir nokta da, köprü ayaklarının inşasıdır. Ağır yük taşıdıkları gibi, akıntıya, dalga ve buz hareketine karşı dururlar. Köprülerin projelendirilmesinde bilgisayarlar her geçen gün daha önemli olmaktadırlar. Köprünün çeşitli yükler altındaki analizi bilgisayar ile yapıldığı gibi, model deneyleri de yapılabilir.

Köprü temellerinin inşası, üst yapısı kadar pahalı olabilir. En önemli zorluğu temelin su içinde yapılması arz eder. En eski metodlardan biri köprü ayağı kadar bir yeri kazıklarla çevirip suyunu boşaltıp, temelin inşaasıdır. Diğer bir inşa tarzı da altı açık bir kutunun temel zeminine indirilip, basınçlı hava ile suyun itilip, temelin yapılmasıdır. Köprü ayağı, çakılan kazıklar üzerine de oturtulabilir.

Köprü ayaklarının inşası bittikten sonra iş üst yapının yapılmasına gelir. Bu özellikle köprünün tipine bağlıdır. Bir metod da iskele yapılarak köprü iskele üzerine inşa edilir, sonra iskele kaldırılır. Ancak iskelenin yapılması mümkün olmayabilir. Diğer bir yol da, köprü parçalarının yüzdürülerek getirilip, daha sonra monte edilmeleridir. Özellikle konsol köprülerde, köprü adım adım inşa edilerek ilerler. Yeni kısımlar, eski kısımlara taşıttırılır. Kafes sistem köprülerde ise, köprü karada inşa edilir. Daha sonra diğer kıyıya sürülür. Asma köprülerde ise inşa, ayaklardan başlar, ortaya doğru asma kabloya bağlı olarak ilerler. Her metodda, köprünün inşa edilmesi için bu durumda da emniyetin sağlanması pek önemlidir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

köprü

geminin önünü iyice görecek bir yükseklikte, sancaktan iskeleye kadar kurulan kumanda yeri; vücudun, sırt yere dönük olarak el, baş ya da diz yere dayanarak yay biçimini aldığı durum.
olmayan dişlerin yerini tutmak ya da takma dişleri ağızdaki dişlere sağlam tutturmak amacıyla yapılan diş protezi; iki şey arasında bağ ya da ilişkiyi sağlayan şey.

köprü

1 . Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kâgir, beton veya demir yapı:
"Bu camiler, bu çeşmeler, bu köprüler rastgele yapılmadı."- O. S. Orhon.
2 . mecazİki şey arasında bağ veya ilişkiyi sağlayan şey.
3 . denizcilikGeminin önünü iyice görecek bir yükseklikte, sancaktan iskeleye kadar kurulan kumanda yeri.
4 . sporGüreşte omuzları yere değdirmemek için ayakları ve alnı yere dayayıp beli yukarı kaldırarak alınan durum.
5 . sporVücudun, sırt yere dönük olarak el, baş veya diz yere dayanarak yay biçimi aldığı durum.
6 . tıp (***)Olmayan dişlerin yerini tutmak veya takma dişleri ağızdaki dişlere sağlam tutturmak amacıyla yapılan diş protezi.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
köprüden (veya köprüyü) geçinceye kadar ayıya dayı derler , köprü kurmak , köprüleri atmak , köprünün (veya köprülerin) altından çok su (veya sular) aktı (veya geçti)

köprü

Türkçe köprü kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bridge, raised passage or road; backbend, exercise movement

köprü

Türkçe köprü kelimesinin Fransızca karşılığı.
pont [le]; (di

köprü

Türkçe köprü kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Brücke, Riegel

Köprü (Sezen Aksu) sözleri

Sezen Aksu tarafından Ağlamak Güzeldir albümünde söylenen Köprü adlı şarkının sözleri.


Ben bir yerde hata yaptım ama nerde
Vermeye çalışırken dolu bir şeyler
Kurmaya çalışlırken doğru bir şeyler
Kopup gitti ellerimden birer birer sevgililer

Özlemlerimle yıllarca yanarak
Sözüm ona sen böyle bir şey aradın
Duygularınsa çocuktu üç yaşında
Kaçıp kovalanmaktı heyecanların

Bense kurulduğunu sanıyordum köprüler
ݝçimde sevinci vardı sağlıklı sevgilerin
Oysa eskilerden tek farkı bu kandırmacanın
Daha akıllı ve hesaplı olmasaydı

Kuru kuru aşk değil biraz paylaşmak
Ya da bir şeyleri sevgiyle yaratmak
Yüreğinde güven yol yol damar damar
Böyle bir düş için bile değer
ݝnan mutsuz olmak


Köprü (Gökhan Özen) sözleri

Gökhan Özen tarafından Duman Gözlüm albümünde söylenen Köprü adlı şarkının sözleri.


Bulur muyum söyle seni o eski halinde
Uzansam uzaklardan öylesine
Öylesine derin içimdeki yerin
Bi köprü olsam yüreğimden yüreğine
Sen şimdi uzak şehirlerde neden
Bu kadarı bana çok gelir
Sensizliğe alışmak zor gelir
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Bulurmuyum söyle seni o eski halinde
Bıraktığım yerlerde bıraktığım yerlerde
Uzansam uzaklardan öylesine
Bi köprü olsam yüreğimden yüreğine
Sen şimdi uzak şehirlerde neden
Bu kadarı bana çok gelir
Sensizliğe alışmak zor gelir
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insanın arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Bir köprü olsam bir köprü kursam
Yüreğimden yüreğine bir köprü olsam
Döndür beni yanlış yollardan

Köprü (Emirkan) sözleri

Emirkan tarafından albümünde söylenen Köprü adlı şarkının sözleri.

Bulur muyum söyle seni o eski halinde
Uzansam uzaklardan öylesine
Öylesine derin içimdeki yerin
Bi köprü olsam yüreğimden yüreğine

Sen şimdi uzak şehirlerde neden
Bu kadarı bana çok gelir
Sensizliğe alışmak zor gelir
Yalnızlık nedir bilir misin

Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Bulurmuyum söyle seni o eski halinde

Bıraktığım yerlerde bıraktığım yerlerde
Uzansam uzaklardan öylesine
Bi köprü olsam yüreğimden yüreğine
Sen şimdi uzak şehirlerde neden

Bu kadarı bana çok gelir
Sensizliğe alışmak zor gelir
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insanin arasında

Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Bir köprü olsam bir köprü kursam
Yüreğimden yüreğine bir köprü olsam

Döndür beni yanlış yollardan

Köprü (Murat Mor) sözleri

Murat Mor tarafından albümünde söylenen Köprü adlı şarkının sözleri.

Ah anne gel de gör oğlun nerde
Ayı dayıyla balayına çıkmış
Köprüyü geçmek nerde….
Sana da çivisi çıkmış gibi gelmiyor mu zamanın
Yüzyıl içinde olmayacaklar olmuyor mu bir günde
Sana da kokusu çıkmış gibi gelmiyor mu zamanın
Ay geçiyor süt bozulmazken insanoğlu yerlerde
Çikletten çıkma bu hayat bilgisi
Patlıyor yüzümüze
Kıyamet desen kopmayacak gibi
Rezil edecek bizi bize.
Ah anne gel de gör oğlun nerde
Ayı dayıyla balayına çıkmış
Köprüyü geçmek nerde….
Ah anne gel de gör oğlun nerde
Ayı dayıyla balayına çıkmış
Köprüyü geçmek nerde….
Cennet nerde cehennemde
Gezdirmekten gezdirerekten bezdiriyormuş
Sana da çivisi çıkmış gibi gelmiyor mu zamanın
Yüzyıl içinde olmayacaklar olmuyor mu bir günde
Sana da kokusu çıkmış gibi gelmiyor mu zamanın
Ay geçiyor süt bozulmazken insanoğlu yerlerde
Çikletten çıkma bu hayat bilgisi
Patlıyor yüzümüze
Kıyamet desen kopmayacak gibi
Rezil edecek bizi bize.
Ah anne gel de gör oğlun nerde
Ayı dayıyla balayına çıkmış
Köprüyü geçmek nerde….
Ah anne gel de gör oğlun nerde
Ayı dayıyla balayına çıkmış
Köprüyü geçmek nerde…

Köprü (Haluk Levent) sözleri

Haluk Levent tarafından albümünde söylenen Köprü adlı şarkının sözleri.

Köprüden geçemedim
Az doldur içemedim
Sen benden vazgeçtiysen
Ben senden vazgeçemedim

Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar
Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar

Dağlarda meşelerde
Gülyanağım şişelerde
Yarımı eller aldı
Ben kaldım köselerde
Ben kaldım köselerde

Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar

Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar

Söz: Anonim
Müzik: Raif Denktaş

İlgili konuları ara

Yanıtlar