Osmanlı döneminde yaşamış Ekberi okulundan bir sufi.==Hayatı==Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı dönemi günümüzde Bulgaristan'ın batı kesiminde yer alan Köstendil şehrinde 1643'de doğdu.

Köstendilli Ali Alaeddin el-Halveti

Osmanlı döneminde yaşamış Ekberi okulundan bir sufi.

Hayatı

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı dönemi günümüzde Bulgaristan'ın batı kesiminde yer alan Köstendil şehrinde 1643'de doğdu. Hakkındaki en eski bilgi kaynağı Tekmiletü'ş Şakayık fi Hakk-ı ehli'l-hakayık adlı eserdir. Rumeli'deki yaygın tarikatlardan Halvetiyye-i Ramazaniyye'nin şeyhlerinden Fazıl Ali Lofçavi'den tasavvufi eğitimini almıştır. Mürşidi tarafından İstanbul'a gönderilmiş Yedikule civarındaki Hacı Evhad dergahında postnişinliğe tayin olmuştur. Daha sonra Üsküdar'daki Selami Ali Efendi Dergahında irşad hizmetine devam etmiş öğrenci yetiştirmiştir. 1730'da doksan yaşlarında vefat etmiş ve Selamsız'daki Selami Ali Efendi tekkesinin bahçesine defnedilmiştir. Kendisi daha sonra üç ayrı tarikatın piri olacak olan Nureddin Cerrahi (Cerrahi tarikatının piri), Ahmed Raufi (Raufiyye) ve Mustafa Sinobi'yi (Sinobiyye) yetiştirmiştir.

Alıntılar

* "Allah akılla bilinir" sözünden kasıt, cüz'i akılla değil kudsi akılla bilinir demektir. * Muvahhid olan aif hiçbir zerreyi kendisinden daha hayırlı görmez. Tüm eşyayı Allah Teala ile görür. Her zerreyi Hakk'a ulaşmış görür. Bu makamın daha üstüü Hakk'ı Hak'ta görmektir. * Aklıyla sırf tenzihte bulunan kimse sıfatların inkarcısıdır. Sırf teşbihte bulunan kimse ise zatın inkarcısıdır. * Hakk'ı talep eden salik, tabiat hükümlerinden, nefsani şehvetlerden ve bedenin gereksinimlerinden çıkmadıkça Hak ile muamelesi ve tevhid sırrını keşfetmesi imkansızdır. * Şeyler arasındaki zıtlık, isimlerin farklılığından kaynaklanır. * Bil ki, ibadet ve riyazet zorunda kalındığında değil istenilerek yapıldığında netice verir. Şayet zorunda kalındığında yapılan riyazetin faydası olsaydı, esirler darülharpden evliya olarak çıkardı. Zira evliyanın riyazeti yüz bin sufide bulunmaz. * İman nurunu üç şey söndürür: Cimrilik, farzları terk etmek ve çok konuşmak.

Eserleri

* Telvihat-ı Sübhaniyye

Kaynak ve Ek Okumalar

* Semih Ceyhan, Üç Pirin Mürşidi-Köstendilli Ali Alaeddin el-Halveti ve Telvihat-ı Sübhaniye İSAM Yayınları, İstanbul, 2011

Ayrıca bakınız

* Tasavvuf * Vahdet-i Vücud * Ekberilik == Dış bağlantılar == * Bulgaristan'dan Yetişen Müellif ve Mutasavvıflar * Köstendilli Ali Alaeddin el-Halveti Türbesi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar