Kültürel

1- Kültürle ilgili 2- Tinsel ya da manevi kültüre, bir topluluğun hayat tarzına ilişkin olan; 3- Doğuştan getirilen veya biyo­lojik olarak miras alınana karşıt olarak, sos­yal bir biçimde aktarılan veya içinde yaşanılan toplumsal durumdan kaynaklanan;

1- Kültürle ilgili 2- Tinsel ya da manevi kültüre, bir topluluğun hayat tarzına ilişkin olan; 3- Doğuştan getirilen veya biyo­lojik olarak miras alınana karşıt olarak, sos­yal bir biçimde aktarılan veya içinde yaşanılan toplumsal durumdan kaynaklanan; 4- Varolan kültürü geliştirmeyi, yaygınlaştır­mayı amaçlayan şey ya da şeyler için kulla­nılan sıfat.

Buna göre, kültür üretimiyle uğraşan veya sanatsal, düşünsel ve bilimsel çalışma­ların sürdürüldüğü, himaye edilip desteklen­diği veya geliştirildiği örgüt ve ortamla ilgi­li unsurlara, veya kültürün toplumsal çevreye sunulmasına veya yayılmasına imkan veren araçlar ya da aletler sistemine kültürel aygıt adı verilmektedir. Yine aynı bağlamda ve Fransız düşünürü Baudrillard tarafından betimlenen postmodern dünyada, dinleyici ve alıcı kitle için toplumsal anlamlar ile kültürel formların kaynağı olduğu öne sürülen televizyon kültürel forum diye tanımlanır.

Yine aynı genel çerçeve içinde, birbirle­riyle rekabet halindeki toplumsal çıkarların anlamlar bağlamında sergilenen mücadele­sinin vuku bulduğu ortam ya da arenaya kültürel alan adı verilmektedir. Buna kar­şın, söz konusu kültürel alan içinde kendile­rine bir yer bulan kültürel unsur, değer, fikir ve formların süreklilik kazanmaları durumu ‘ise kültürel yeniden üretim diye tanımlan­maktadır.

Öte yandan, kültür unsurlarını, kültürel değerleri veya belli kültür formlarını alımla­yabilme kapasitesine, şu ya da bu kültürel ifadeye erişebilmek için gerekli maddi, ama daha ziyade tinsel altyapıya sahip olma du­rumuna kültürel yeterlilik denirken, söz ko­nusu unsur, değer ve formları alımlayacak durumda olmamaya, eğitim sisteminde arzu edilen başarıyı sağlayacak gerekli dil form­larına ve bilgi türlerine sahip olamama haline kültürel yoksunluk adı verilmektedir. Yine aynı bağlamda, mevcut statünün, halihazırdaki siyasi iktidarın varoluşunu ve sürekliliğini meşrulaştıran çok çeşitli dilsel ve kültürel yeterlilikler bütünü, bilgi, fikir ya da örtük kabuller toplamı ise, tinsel zen­ginlik veya servet anlamında, kültürel ser­maye olarak tanımlanmaktadır. Buna karşın, toplumda, kendilerine yüksek bir değer izafe edilen hedef, ideal ya da amaçları kü­çümseme, onları bir türlü benimseyememe durumuna da kültürel yabancılaşma denir.

Yine, kültür unsurlarında, kültürün maddi ve tinsel bileşenlerinde meydana gelen değişimlere kültürel değişme adı veri­lirken, teknolojideki, kültürün maddi unsur­larındaki değişmenin, tinsel ya da manevi unsurlardaki değişmeden çok daha hızlı olup, ikisi arasında bir boşluğun ortaya çık­ması durumu kültürel gecikme olarak tanımlanır.

Diğer anlamları

Kültürel

Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kültürel
Kültürel