Kütahya

Kısaca: Kütahya rengârenk çinileriyle, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinen, şifalı kaplıcaları ile meşhur, millî târihimizde müstesnâ bir yeri bulunan, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan il. 38o 70’ ve 39o 80’ kuzey enlemleri ile 29o 00’ ve 30o 30’ doğu boylamları arasında yer alır. ...devamı ☟

Kütahya
Kütahya

Kütahya Haritası

Kütahya'nın konumu
Kütahya'nın konumu
Kütahya rengarenk çinileriyle, Türkiye’nin çini atölyesi olarak bilinen, şifalı kaplıcaları ile meşhur, milli tarihimizde müstesna bir yeri bulunan, Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan il. 38o 70’ ve 39o 80’ kuzey enlemleri ile 29o 00’ ve 30o 30’ doğu boylamları arasında yer alır. Kuzey ve kuzeybatıdan Bursa, kuzeydoğudan Bilecik, doğudan Eskişehir, güneydoğudan Afyonkarahisar, güneyden Uşak, güneybatıdan Manisa, batıdan ise Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Kütahya (Latince: Cotyaeum), İçbatı Anadolu Bölümü'nde Kütahya ilinin merkezi şehirdir.Kütahya Saat Kulesi
Kütahya Saat Kulesi
Eski kaynaklara, sikke ve yazıtlara göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı “Kotiaeion”dur}. Ünlü Antik Çağ coğrafyacısı Strabon bu adın, “Kotys’in Kenti” anlamına geldiğini belirtmektedir. Kotys, Trakya’da yaşayan Odrisler’den olup, Romalılar’ın M.S. 38’de Anadolu’ya gönderdiği bir komutanın adıdır. Kütahya Müzesi’nde bulunan bir sikkede bu ad “Koti” olarak geçmektedir. Kütahya adı, eskisine benzetilerek Türkler tarafından verilmiştir}.Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 218.000'dir.1927'de 17.000 olan nüfusu, 1990'da 131.000'e, 2000'de 167.000'e, 2008'de 213.000'e çıkmıştır.

Ege Bölgesi, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri arasında tarih ve kültür merkezi olarak köprü vazifesi görmüştür. Trafik numarsı 43’tür.

İsminin kökeni

Kütahya ilk kurulduğunda adı seramik kenti manasına gelen “seramorum” idi. M.Ö. 11. asırda Frigler şehre “Kotiyum” ismini verdiler. Eski kaynaklarda şehrin ismi Kotiaetion, Katiaion, Cotyaeium, Cotyaeum ve Cotyaium şeklinde geçmektedir. Bütün bunlar “Totys’in şehri” manasına gelmektedir.

Selçuklu Türkleri bu şehri fethedince şehre “Kütahiye” ismini vermişlerdir. Zamanla bu isim “Kütahya” halini almıştır.

Bir rivayete göre, dul bir kadının pazara getirdiği testi, tabak, vazo, sürahi, çanak ve çömlekler sağlam hem de zariftir. Müşteriler tarafından kapışılır. Diğer satıcılar bu kadının hüneri yaptığı topraktan olmalı diyerek kadını takip ederler. Kadın bugünkü Kütahya’nın bulunduğu yere gelip heybesini toprakla doldurur. Diğer esnaf bu bölgede atölyeler açarak şehir kurulur ve seramik şehri manasına“Seramorum” denir.

TarihVazo
Vazo
Kuruluş tarihi kesin olarak tesbit edilememekle beraber, tarihi M.Ö. 3000 yıllarına uzanmaktadır. Eski kaynaklara göre Kütahya'nın antik çağlardaki adı Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti şeklinde geçmektedir. İl topraklarına yerleşen en eski halk Friglerdir. M.Ö. 1200'lerde Anadolu'ya gelen Frigler, Hitit İmparatorluğunun topraklarına girdiler ve bir devlet olarak örgütlendiler. M.Ö. 676 'da Kimmeler, Frigya Kralı III. Midas'ı bozguna uğratarak Kütahya ve çevresine egemen oldular. Görülen iklim Karasal iklim ve bitki örtüsü bozkırdır.

Alyattes'in Lidya Kralı olduğu dönemde Kimmer egemenliği yerini Lidya yönetimi aldı. M.Ö. 546'da Persler Lidya Ordusunun yenilgiye uğratarak Anadolu'yu istila etti. M.Ö. 334'de Biga Çayı yakınlarında Persleri yenilgiye uğratan İskender yörede üstünlük kurdu. Büyük İskender'in M.Ö. 323'te ölümü ile Kütahya ve yöresi komutanlarından Antigonos'a geçti. M.Ö. 133'de Roma yönetimine girdi. Piskoposluk merkezi haline getirildi.

1071'de Malazgirt Savaşı'nda Alp Arslan'a yenilen Bizans İmparatoru Romanus Diogenes'de tutsaklık dönüşü Kütahya'ya getirildi ve gözleri kör edildi. 1078'de Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kütahya'yı da ele geçirdi. 1097'de Haçlıların saldırısına uğradı. II. Kılıç Arslan kaybedilen topraklarla birlikte Kütahya'yı geri aldı. 1277'de II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kütahya yöresini Germiyanoğlu Süleyman Şah kızı Devlet Hatun'u Osmanlı Sultanı I. Murat'ın oğlu Yıldırım Bayezid'a verdi. (1381) Germiyanoğulları Beyliğinin toprakları Devlet Hatun'un çeyizi olarak Osmanlılara verildi. (Kütahya ve çevresi dahil) 1402 Ankara Savaşında, Bayezid'i ağır bir yenilgiye uğratan Timur, Kütahya'yı alarak II. Yakup Bey'e geri verdi. Kütahya daha sonra Osmanlılara geçti ve Sancak Merkezi oldu.

Sultan II. Beyazıt'ın zamanında Şah İsmail yanlısı Şahkulu Kütahya'da ayaklandı. Bu isyan 1511 yılında bastırıldı. 19. yüzyıl'da Osmanlı Devletine başkaldıran Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Kütahya'yı işgal etti. Sultan II. Mahmut ile imzalanan Kütahya Antlaşması ile Mısır askerleri Kütahya'yı terk etti.

Avrupa'da 1848 ihtilalleri sırasında, Macarlar'da ayaklanmışlardı. Macar Ulusal Hareketi Avusturya ve Rusya tarafından bastırılınca hareketin önde gelenlerinden bazıları 1849'da Osmanlı Hükümetine sığındı. Başta Lajos Kossuth olmak üzere Kütahya 'ya yerleştirilen Macarlar, 1851'e kadar burada kaldılar.

Kütahya 1867'de Hüdavendigar Vilayetine bağlı bir sancak merkezi iken, II. Meşrutiyetten sonra bağımsız bir sancak oldu. Milli Mücadele yıllarında, Ocak 1921'de Çerkez Ethem düzenli ordu çatışmasına sahne olan Kütahya, 17 Temmuz 1921'de Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde TBMM Batı Cephesi ordusunun yenilmesi üzerine Yunanlıların işgaline uğradı. Büyük Taarruz'a kadar işgal altında kalan Kütahya, 30 Ağustos 1922'de kurtuldu. 8 Ekim 1923'de Vilayet durumuna getirilmiştir.

Kütahya 5.000 senelik bir tarihe sahip. Bündan önce Kütahyada yaşamiş olan milletler şunlar:CoğrafyaKütahya'nın ilçeleri
Kütahya'nın ilçeleri
Kütahya, Yellice Dağı'nın (eski adı Acemdağı) kuzey eteğinde, Kütahya Ovası'nın güney kenarında kurulmuştur. Bah'tan gelen Katar Suyu, ovanın ortasından geçer ve şehrin 3 km kuzeybatısında olabilir. Sakarya Nehri'nin büyük bir kolu olan Porsuk Çayı'na katılır. Şehir, ovadan başlayarak, güneye doğru yükselen bir yerde kurulmuştur. Alayunt, Balıkesir demiryolu istasyonunda yüksekliği 935 m olan yer, çarşı kesiminde 970 m'ye yükselir. Şehrin, iç kale kalıntılarının bulunduğu Hisar Tepesi'nde yükselti 1000 m'yi aşar. Şehir, bu tepe ile Hıdırlık Tepesi arasından bir dere vadisi boyunca yer alır. Şehrin eski çekirdeği, Hisar Tepesi önündedir ve önemli tarihi anıtlar bu kesimde bulunur. Evler, tepelerin yamacına yaslandığı gibi, özellikle yeni semtler ovaya doğru da yayılır. Yeni semtlerde sokaklar ve caddeler, düz ve geniş eski semtlerde ise dar, taş kaldırımlı ve çok defa da yokuşludur. Kütahya batıda Tavşanlı üzerinden Bursa'ya (Marmara Bölgesi) ve Balıkesir'e, (Ege kıyıları) güneybatıda Çavdarhisar ve Gediz üzerinden Ege Bölgesi'ne güneydoğuda Afyon üzerinden Konya'ya ve Akdeniz kıyılarına, kuzeydoğuda Eskişehir ve Bilecik yörelerine bağlanır. Bu durumu, şehrin, Osmanlılar devrinde canlı bir konak yeri ve önemli bir yönetim merkezi seçilmesine sebep olmuştur. 19. yüzyıl sonlarında Anadolu demiryolları yapılırken, Kütahya doğrudan doğruya bu yol üzerinde yer almadı, kısa bir şube hattıyla ana hatta bağlandı. Cumhuriyet devrinde demiryolunun Balıkesir'e uzatılması, şehrin canlılığını arttırdı. Burada bulunan tuğla ve kiremit ocakları ile un fabrikasına, Cumhuriyet devrinde şeker fabrikası (1954) ve azot fabrikası (1961, genişletme 1966) katıldı, çinicilik yeniden canlandırıldı.

İlçeleri

Altıntaş - Aslanapa - Çavdarhisar - Domaniç - Dumlupınar - Emet - Gediz - Hisarcık - Pazarlar - Şaphane - Simav - Tavşanlı

İklim

İç Anadolu iklim özellikleri görülen Kütahya'da yıllık sıcaklık ortalaması 10,6 °C'dir. En yüksek sıcaklık, 38,6º ,En düşük ölçülen sıcaklık ise –28,1º dir.Yıllık sıcaklık farkı 66,7ºC ile büyük bir fark gösterir.

Yağışlar karasal iklime bağlı olarak, kış, ilkbahar ve sonbaharda görülür. Yazları genellikle kuraktır. Yıllık ortalama yağış miktarı 540 mm.dir. En yağışlı ay aralık, en kurak ay ağustostur. Yağışların %38,8 i kış, %29,4 ‘ü İlkbahar, %12,5 ‘i yaz, %19,3 ‘ü sonbahar aylarında düşer. Kış aylarında, sıcaklığın düşük ve yükseltinin fazla olması nedeniyle yağışlar, genellikle kar şeklinde, diğer mevsimlerde yağmur şeklindedir. Kar yağışlı günlerin, yıllık ortalama sayısı 19 gündür. Kar kalınlığı ortalama 12 cm civarındadır.

Güzel sanatlar

Germiyanoğulları Beyliği'nin başlıca mimari eserleri Kütahya'da görülür. Bu devir camileri, klasik osmanlı camileri planında, tek kubbeli ve revaklı, üç bölümlü son cemaat yeri olan yapılardır.

 • Kurşunlu Camii 1377'de, ahi şeyhi Mehmed tarafından yaptırıldı. Kare mekanı, türk üçgenleriyle geçilen kubbe örter. Son cemaat yerinin ortasında ayna tonoz, yanlarda küçük kubbeler yer alır.
 • İshakfakih Camii (1433), kesme taş tuğla duvarları ve gösterişli bir cephesi vardır. Son cemaat yeri üç bölümdür. Bir bölümü türbe durumundadır. Gösterişli cephesi ve düzenli mimarisi dikkati çeker. Son cemmat yerinde kesme taşların çevresi kırmızı tuğlalarla çevrilidir. Sütun başlıkları türk üçgenlidir. Taş mihrabın çevresini 15. yüzyıl özelliği gösteren iki renkli çinilerden bir sıra bitkisel bezemeli çini çevirir.
 • Ulu Cami, Yıldırım Bayezid'in başlattığı ve Musa Çelebi'nin 1410'da tamamlattığı caminin yerine yeniden yapıldı (1889-1891). Son devir osmanlı mimarisinin önemli ve klasik ölçüye bağlı az rastlanan yapılarından biridir. Burada, arka arkaya iki kubbe, altı yarım kubbe ile çevrilmiş, köşelere de birer kubbe yerleştirilmiştir. Mihrap dışa doğru beş köşeli bir çıkıntı halindedir. Üzeri yarım bir kubbeyle örtülüdür. Dört aynalı tonoz ve ortada kubbenin yer aldığı beş gözlü son cemmat yerinin eski yapıdan kalma olduğu sanılır. Osmanlı mimarisinin en karışık devrinde, çok başarılı bir yapı olarak görülür.
 • Germiyanoğlu Yakup Bey II'nin (1390-1428) külliyesi, medrese, mescid ve imaretten meydana gelir, kendi türbesini de içine alır. Günümüzde kitaplık olarak kullanılan ve yapılış tarihi kesin olarak belli olmayan külliye, Germiyanoğulları'nın en önemli dini yapılarındandır. Ortada büyük kubbeli, şadırvanlı, kapalı avluya üç yönden açılan, üç kubbeyle örtülü eyvan ve üç kemerli dışarıya açılan, üç kubbeli giriş revakının iki yanında kubbeli odalar vardır. Eyvanların üzerinin kubbelerle örtülü olmasının dışında, T planlı, köşeli veya yan mekanlı tip olarak nitelendirilen osmanlı yapılarıyla benzerlik gösterir. Yakup Bey'in türbesi, parmaklıklarla yan eyvanlardan ayrılmıştır. Sanduka, bir bölümü 15. yüzyıl'dan bir bölümü de son onarımlardan kalma çinilerle kaplıdır. Soldaki kubbeli mekan, külliyenin mescididir. Yazıtlar üç bölümlü giriş revakında büyük yer tutar. Germiyanoğlu mimarisinin erken bir örneği olan Vacidiye Medresesi, Anadolu Selçukluları'nın kapalı medreseler geleneğine bağlıdır.


Merkeze Bağlı Mahalleler

 • 100. Yıl
 • 30 Ağustos
 • 75. Yıl
 • Ali Paşa
 • Bahçelievler
 • Balıklı
 • Börekçiler
 • Cedid
 • Cemalettin
 • Cumhuriyet
 • Evliya Çelebi
 • Fatih
 • Fuat Paşa
 • Gaybi Efendi
 • Gazi Kemal
 • Gültepe
 • Hacı Azizler
 • Hamidiye
 • İstiklal
 • Lala Hüseyin Paşa
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Maltepe
 • Maruf
 • Mecidiye
 • Meydan
 • Müderris
 • Okmeydanı
 • Osman Gazi
 • Paşam Sultan
 • Pirler
 • Saray
 • Servi
 • Sultanbağı
 • Vefa
 • Yenidoğan
 • Yıldırım Beyazıt
 • Yunus Emre
 • Zafertepe
 • Ziraat
 • yeni dogan


Kütahya kökenli tanınmış kişilerAyrıca bakınızLinklerListe - Türkiye'nin illeri

Adana | Adıyaman | Afyon | Ağrı | Amasya | Ankara | Antalya | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | Kastamonu | Kayseri| Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce

Kütahya

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

misafir - 5 yıl önce
BEN KÜTAHYA TEKNİK LİSEDE OKUDUM KÜTAHYALIYIM ARKADAŞLARIMA ULAŞMAK İSTİYORUM İSTANBULDA OTURUYORUM

misafir - 5 yıl önce
simav doğumluyum H.H.EFENDİ KÖYÜNDENİM ÇORLUDA OTURMAKTAYIM.SİMAV,IN DOĞA GÜZELLİKLERİ ÇOKTUR.TURİSTİK EYNAL KAPLICALARI.GÖLCÜK DAĞI BİR DOĞA HARİKASIDIR.

misafir - 5 yıl önce
hisar kalesiile ünlüdür alana hakim bi yeri vardır eski zamanlarda çok tartışılan ve elden kaptırılmak üzere olan bir yerdir alana hakim bir yer oldugu için düşmana haddinin bildirildigi en güzel yerlerden biri olup şimdi günümüzde tarihi bi dokusu olmakla beraber çay bahçesi döner gazinosu kır kahvesi nargile bahçesi ve oldukça turistlik bir yerdir. yemekleri say say bitmez şimdi aklıma gelenleri yazıveren gali tirit,gözleme,pazı sarması,sini mantı,tekke çorbası,şibitli tavut tiridi,cimcik,ıspanaklı şibit,dolember böregi,ılıbıda dolması bu gada yeter gali kütahya anlatılmaz bizzat YAŞANIR çok güzeldir benim memleketim herkeze tavsiye ederim gelip görün

misafir - 5 yıl önce
YAZAN İSMAİL SARITAŞ 23.05.2008 21.22 BEN SİMAV HÜSÜM KÖYÜ DOĞUMLUYUM EYNAL KAPLICALARINA 10 DAKİKADIR BURADA BULUNAN ECE SULTAN I HERKESİN ZİYARET ETMESİNİ TAVSİYE EDERİM

misafir - 5 yıl önce
KÜTAHYANIN TAVŞANLI İLÇESİNİN KÖYLERİNDEN ÇAYIROLUK KÖYÜ COK GÜZEL VE TURİSTİK BİR YER HERKESİN GİTMESİ LAZIM.GİDEN HİÇ BİŞMAN OLMAZ

misafir - 5 yıl önce
ben simav naşa kasabası doğumlu, ve aynı zamanda simav belediyesi personeliyim. bu portala giripte EYNAL KAPLICALARI nası biyer acaba deyipte merak edenlere şasarım, nedeni ise gelip görmeye deyer bilinmeyen gizli bir sır bence eynal

misafir - 5 yıl önce
ben üniversite sıavında gedizi kazandım orası hakkında bilgi vercek var mı?

misafir - 5 yıl önce
ben simavı kazandım. nasl bir yer çok merak ediyorum.bilen biri varsa lütfen bilgi verebilir mi.ama iyi de olsa kötü de olza BEKLE BNİ SİMAV BEN GELİYORUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...

misafir - 5 yıl önce
ben gökhan geldm kütahya beni nbekle bakalmmmm 4 eylül ordym

misafir - 5 yıl önce
YA SAPHANE NASIL BI YER BILEN YADA GOREN BI BILGI VEREBILIRMI ?? COKMU MATAR BIR YER YHA

misafir - 5 yıl önce
simav ve gediz birbirine yakın iki ilçedir.simav gedize göre daha gelişmiştir.kütahyanın en büyük ilçesi tavşanlı olmasına rağmen en hareketli ve en eğlenceli ilçesi simavdır.yemyeşil bir diyardır.eynal kaplıcaları çok ünlüdür.ayrıca ağustos ayında 10 günlük fuar düzenlenmektedir.uşak,kütahya,izmir,manisa gibi ve hatta daha uzak yerlere,örneğin istanbul,ankara,izmit''e kolayca ulaşım sağlanmaktadır.küçük bir yer değildir.insanları sıcak kanlıdır.saygılar

misafir - 5 yıl önce
Heartthief adlı kullanıcıya: sevgili kardeşim şaphane nasıl bir yerdir demişsin.sana biraz bahsedeyim.uşak tarafından yolculuk esnasında simava giderken yolun sağ kısmına düşmektedir.şaphane dağının eteklerinde küçük bir ilçedir.çok fazla gelişememiştir.hareketli ve çok fazla kalabalık beklenmemlidir.kendi halinde sakin bir kütahya ilçesidir.yol bakımından kötü durumda.çünkü ilçenin tek girişi var çıkışı yok.aynı yerden yani aynı tek yön yoldan ulaşım sağlanmaktadır.

misafir - 5 yıl önce
EMET,KÜTAHYA BÖLGESİNDE TEK 5 YILDIZLI OTELE SAHİP İLÇE HAMAMLARI UCUCZ VE ŞİFALI GEZİLCEK YERLER TARİHİ ALANLAR ÇOK YANİ NE TAVŞANLININ NÜFUSUNA BAKIN NE KÜTAHYANIN ÇİNİSİNE DOĞAL YAŞAMAK İSTEYEN EMETE EMET ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

misafir - 5 yıl önce
işime yaramadı bu bilgiler birazdaha geliştirin bu bilgileri

misafir - 5 yıl önce
Emet kütahya'' ya 90 km uzaklıkta kendi halinde küçük bir ilçedir. Kaplıcaları ile meşhur olup ilin ilk 5 yıldızlı oteli buradadır. Trafik açısından oldukça sakin olup ana yol üzrinde de olmadığından fazla gelişememiştir. Halkın ana geçimi tarım ve hayvancılıktır. Başka ne gibi yardım edebilirim bilmiyorum ama pek köy görünümünden kurtulamamış küçük bir ilçe büyük bir köydür.

misafir - 5 yıl önce
tüm kütahyalılara sevgiler.ama tanıtım eksik bilginize

misafir - 5 yıl önce
selam kütahyalı hemşerilerim aslen kütahya suluköylüyum kütahyada beni tanıyan herkese selam

misafir - 5 yıl önce
enıştenizden şaphanenın karaagıl sakınlerine slm hele birde soyismi karaagıl ise kucak dolusu slm okuyan kısıler cvp beklıyorum haftaya okuyacagım demırcan sulalesı özellıkle sızden beklıyorum

misafir - 5 yıl önce
suluköyü bilmeyen hemşerilerime kütahyaya 45km olup bilecik sınırına 7kmdir seyitömer istikametindedir

misafir - 5 yıl önce
ben kütahyalıyım ve kütahyasporluyum kütahya ilinin nufusu 213 bin dir kütahyanın çinisi dünyada meşhurdur kütahyada bir çok tarihi eser vardır. bunlardan birkaçını size sayabilirim.kütahya kalesi,tarihi küçük hamam,macar milli kahramanı kossuth müzesi,dünyadaki ilk ticaret borsası,çini müzesi,frig vadileri,germiyan konagı,ve ayrıca kütahyanın simav ilçesindeki eynal kaplıcalarını görmenizi tavsiye ederim.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kütahya Haritaları

kutahya ilceleri.png
kutahya ilceleri.png
turkiye kutahya harita.png
turkiye kutahya harita.png

Kütahya (il)
3 hafta önce

Kütahya, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ege Bölgesi'nde yer alan bir ilidir. Kütahya ili nüfusu: 576.688'dir. Bu nüfusun %78,3'ü şehirlerde yaşamaktadır (2020...

Kütahya (il), 1071, 1078, 1097, 1200, 1277, 1381, 1402, 17 Temmuz, 1848, 1849
Kütahya Kalesi
1 ay önce

Kütahya Kalesi, Kütahya şehrinde Bizanslılar'dan kalma kale. Bizans imparatorları şehre hakim yüksek ve sarp bir tepe üzerine şato yaptırarak buraları...

Kütahya Kalesi, Bizans İmparatorluğu, Evliya Çelebi, Hapishane, Kale (yapı), Kütahya
Nusretköy, Kütahya
3 yıl önce

Nusretler, Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Kütahya merkezine 37 km uzaklıktadır. Kütahya merkezine 37 km uzaklıktadır.En yakın kasaba...

Nusretköy, Kütahya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Kütahya, Ahmetoluğu, Kütahya
Göynükören, Kütahya
3 yıl önce

Göynükören, Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adındanda anlaşılacağı üzere köklü bir geçmişi olmasına karşın ciddi bir araştırma...

Göynükören, Kütahya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Kütahya, Ahmetoluğu, Kütahya
Gümüşköy, Kütahya
3 yıl önce

Gümüşköy, Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Türkiye'de işletilen tek gümüş yatağı köyde bulunmaktadır. Kütahya merkezine 22 km uzaklıktadır...

Gümüşköy, Kütahya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Kütahya, Ahmetoluğu, Kütahya
Kütahya Antlaşması
1 ay önce

Kütahya Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında 14 Mayıs 1833 tarihinde imzalanan, Birinci Mısır-Osmanlı...

Kütahya Antlaşması, 1833, Adana, Ahmet Paşa Antlaşması, Amasya Antlaşması, Atina Antlaşması (1913), Ayastefanos Antlaşması, Aynalıkavak Antlaşması, Baltalimanı Antlaşması, Belgrad Antlaşması (1739), Berlin Antlaşması
Anasultan, Kütahya
3 yıl önce

Anasultan, Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adının nereden geldiği hakkında bir rivayet vardır. Bu rivayete göre, Yıldırım Bayezid...

Anasultan, Kütahya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Kütahya, Ahmetoluğu, Kütahya
Gelinkaya, Kütahya
3 yıl önce

Gelinkaya, Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Gelinkaya köyü-Kütahya ilimizin 20 km uzaklığında Kütahya aslanapa yolu üzerinde özellikle...

Gelinkaya, Kütahya, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahiler, Kütahya, Ahmetoluğu, Kütahya