Kadıyanilik

Kadıyanilik Hindistan’ın Pencap eyaletinde 1880 (H. 1296) senesinde Mirza Gulam Ahmed Kadıyani tarafından kurulan sapık bir fırka. İngilizlerin Hindistan’ı sömürge yaptıktan bir sene sonra ortaya çıkan bu fırka, onlar tarafından kurulmuş ve beslenmiştir. İslamiyeti içerden yıkmak için çalışan İngiliz casuslarının yardımı ile Pencap ve Bombay’da cahil halk arasında süratle yayıldı. Bu bozuk yolun, şimdi Avrupa ve Amerika’da da taraftarları vardır. Moğol, Tatar kavminden ve İsmailiyye fı

Kadıyanilik Hindistan’ın Pencap eyaletinde 1880 (H. 1296) senesinde Mirza Gulam Ahmed Kadıyani tarafından kurulan sapık bir fırka. İngilizlerin Hindistan’ı sömürge yaptıktan bir sene sonra ortaya çıkan bu fırka, onlar tarafından kurulmuş ve beslenmiştir. İslamiyeti içerden yıkmak için çalışan İngiliz casuslarının yardımı ile Pencap ve Bombay’da cahil halk arasında süratle yayıldı. Bu bozuk yolun, şimdi Avrupa ve Amerika’da da taraftarları vardır.

Moğol, Tatar kavminden ve İsmailiyye fırkasından olup, Ehl-i sünnetin azılı düşmanı olan Mirza Gulam Ahmed, önce müceddid (yenileyici) daha sonra da Mehdi olduğunu iddia etti. İsmaili ve Behailerden taraftar buldu. En sonunda kendisinin gökten ineceği bildirilen isa Mesih olduğunu, yeni bir din getirdiğini söyledi. Kadıyan’da yaptırdığı mescide, Mescid-i Aksa dedi. isa aleyhisselama iftiralarda bulundu. Kendisinin Kur’an’da övüldüğünü iddia etti.

İslam alimleri Kadıyanilerin Müslüman olmadıklarını ittifakla bildirmişlerdir. İslamiyete uymayan görüşleri çok ise de en mühimleri şunlardır:

1. “isa aleyhisselamı Yahudiler asmak istemişlerdi. Fakat o kendiliğinden öldü ve toprağa kondu. Sonra kabirden çıkıp Keşmir’e gitti. Orada İncil’i öğretip tekrar öldü.” diyorlar.

2. Mehdi’nin çıkmasında ve herkesi dine çağırmasında da, İslamiyetten ayrılıyorlar. “isa ve Muhammed aleyhisselamın ruhları insan şeklinde görünecektir. Bu da Mirza Ahmed’dir. Başka Mehdi yoktur.” diyorlar.

3. İslamiyetle bildirilen cihadı, kendi sapık görüşlerine göre yorumlayarak, Kur’an-ı kerimin manasını değiştiriyorlar. Cihad ayetlerini inkar ediyorlar.

Mirza Gulam Ahmed, Hakikat-ul-Vahy adlı kitabının 148. sayfasında; “Allah bu ümmet arasında, isa’dan daha üstün bir Mesih yarattı. O da benim. isa şimdi sağ olsaydı, benim yaptıklarımı yapamazdı. Bende görülen mucizeler, onda görülmezdi.” ve 68. sayfasında; “Allah beni peygamber olarak gönderdi. Bana 300.000 mucize verdi.” diyerek sapıklığını ve küfrünü ortaya koymuştur.

İngilizlerin maşası olan Gulam Ahmed Kadıyani öldükten sonra yerine Hakim Nureddin geçti. Bu kimseden sonra da 1914’te Kadıyaniler’in başına Beşirüddin Muhammed geçti. Ahmed Kadiyani’nin oğlu Beşir, Kadıyanilerin merkezini Rabwah kasabasına nakledip, bu yolun sapık inançlarını gerçek İslamiyet adı altında yaymaya başladı.

Kadıyaniliğin İslamiyeti içerden yıkmak için İngilizler tarafından kurulmuş olduğunu vesikalarla anlatan El-Mütenebbi-ül-Kadıyani kitabı İstanbul’da İhlas A.Ş. tarafından bastırılmıştır.

Kadıyanilerin sapık fikirlerini veİslam alimlerinin bunlara verdiği cevapları dikkate alan Pakistan Parlamentosu, 7 Eylül 1974 tarihli kararıyla Kadıyanileri İslam dışı azınlık olarak ilan etmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Ek bilgi

Bir diğer adı Ahmedilik olan Kadıyanilik 19. yüzyıldaMirza Ahmet Gulam (1839 - 1908 ) tarafından 1889'da Hindistan 'da kurulmuş bir dini akımdır.

Mirza Gulam Ahmed zaman zaman kendisinin Mehdi, Mesih ve Krişna olduğunu iddia ederek Müslüman, Hıristiyan ve Hindulara sempatik görünmek istemiş 1889 'da yayınladığı bir bildiriyle Allah tarafından yenileyici olarak tayin edildiğini açıklamıştır.

Ahmedi 'lere göre ahiret,yeni bir oluşum değildir. Gulam Ahmed , İslam Peygamberi Hz. Muhammed 'den sonra nebevi vahyin gelmeyeceğini (peygamber vasıtasıyla yeni vahiy gelmeyeceğini) savunmuş, asıl şefaat edenin Allah olduğunu söylemiştir.

Ahmedilik İslam, Hıristiyan ve Hindu çevrelerince sapkınlıkla suçlanıp yeni bir din olarak kabul edilmemesine rağmen, Kadıyanilik bahsedilen bu üç dinden çeşitli oranlarda etkilenerek bunların birleştirilmiş sentezinden ortaya çıkmış bir dindir.

Başlıca gelir kaynakları ; zekat, müritlerinin her ay ödedikleri vergi ve ölenlerin miraslarından alınan 1 / 10 oranındaki paydan ibarettir.

Kutsal Kitapları

Kadıyaniliğin ( Ahmedilik) kutsal kitaplarından en önemlileri şunlardır;

- Kerametu 's - Sadıkın - Hamametu 'l - Buşra - Nuru 'l - Hak - Sırru 'l - Hilafe

Günümüzde Kadıyanilik

Kadıyanilik GulamAhmed 'in 1908 'de ölümünden sonra ikiye bölündü. Biri genel merkezi Lahor 'da öbürü Rabua 'da bulunmaktadır. Bunlardan özellikle Avrupa 'da büyük propaganda faaliyeti gösteren Lahor topluluğu İngiltere 'de oldukça güçlüdür.

Kadıyaniliğin günümüzdeki en büyük temsilcisi Mirza Gulam Ahmed Kadıyani 'nin üçüncü halifesi ve oğlu olan Mirza Nasir Ahmed 'tir. Taraftarları O 'na “Mesih 'in Üçüncü Halifesi “ unvanını vermiştir.

Günümüzde Pakistan (Ahmedilik, İslam dışı bir azınlık kabul edildiği için Pakistan Parlamentosu 07.09.1974 tarihli kararıyla , ülkesindeki faaliyetlerine sınır getirmiş, ancak anayasa çerçevesi dahilinde diğer azınlıklara tanınan haklar onlara da tanınmıştır) , Hindistan, İngiltere ve bazı Avrupa ve İslam ülkelerinde 3.500.000 civarında taraftarları bulunmaktadır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kadıyanilik
Kadıyanilik