Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre

Kamulaştırma

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyaçına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir

kamulaştırmada olası suistimaller !

bir taşınmaz belli bir amaç için kamulaştırılıp daha sonraki süreçte özelleştirme durumunda, kanun hükmüne göre taşınmazın bir önceki sahibi taşınmazını mahkeme yolu ile geri isteme hakkı vardır.

kamulaştırmada takas (Trampa) işlemi

kamulaştırmada para bedeli yerine, hazineye ait başka taşınmazla takas işlemi örneğin kamulaştırılacak bir arazi için resmi rayiç bedel 1 TL ama gerçek real sektör değeri 2 TL olduğu düşünülür ise kamulaştırma sürecinde fiyata itiraz edilmesiyle genelde %20 ye kadar fiyat artışı söz konusu olacağı ve gerçek piyasa değerini alamama durumu söz konusu olacağı için kamulaştırılan alana en yakın kamu arazisinden takas işlemi uygulanabilinir.

tranpanın genel tanımı

" Trampa Trampa, belli bir malın mülkiyetinin başkasına ait bir malın mülkiyetiyle değiştirilmesidir. Devlet, trampa yolu ile de mal sahibi olabilmektedir. Devlet kamu hizmetlerinin görülmesinde kullanılmayan malını gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait mallarla trampa edebileceği gibi çeşitli kamu idare ve kurumları arasında da böyle bir değişim olabilir. Trampa, mülkiyeti geçirme borcunu yükleyen akit türlerinden olup, bu yönüyle satım akdine benzemektedir. Çünkü, trampada akdin iki tarafına borç yüklemektedir. Tarafların yüklendiği borç, değiştirilen eşya menkul ise zilyetliğin teslimi, gayrimenkul ise tapu siciline tescil suretiyle mülkiyetinin devrini sağlamaktadır. Bu nedenledir ki Borçlar Kanununun 232. maddesinde "Satım hükümleri trampada da tatbik olunur. Şöyle ki, trampa edenlerden her biri, taahhüt ettiği şeye nazaran satıcı ve kendisine verilmesi taahhüt olan şeye göre alıcı hükümde tutulur" denilmektedir. Dolayısıyla trampada her iki taraf hem alıcı hem de satıcı durumundadır. Trampa devletin pek seyrek olarak başvurduğu mal edinme yollarından biridir. Devlet bu yola mal edinirken aynı zamanda mal da yitirmektedir." emlak terimleri hukuk terimleri

Kaynaklar

Vikipedi

kamulaştırma

kamulaştırmak eylemi, istimlak. devletleştirme.
Devlet veya kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek koşulu ile özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya  bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması, mülkiyetini elde etmesi

kamulaştırma

Türkçe kamulaştırma kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. expropriation, nationalization, compulsory purchase, confiscation, sequestration, socialization

kamulaştırma

Türkçe kamulaştırma kelimesinin Fransızca karşılığı.
expropriation [la]

kamulaştırma

Türkçe kamulaştırma kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Enteignung, Nationalisierung

Yanıtlar