Kanun G��C��

Tarafsızlık Kanunu

Tarafsızlık Kanunu, 1935 ABD'nin kriz içindeki Avrupa ile diplomatik ilişkilerini belirlemesine ilişkin kanun. 1933'ten itibaren. Avrupa'nın kriz içinde olması karşısında ABD, Avrupa diplomasisinin bu krizler içine sürüklenmekten korkmuş ve yalnızcılık...

Türkiye'de sigorta prim afları

== Genel Tanım ==ekonomik kriz ve benzeri nedenler ile çalışma olanağı olupta üretibilinecek ürün türünün pazalarlanamadığı süreçlerden dollayı maddi açıdan kişilerin çalışırken ödemesi ön görülen sosyal güvence sigorta primlerini daha sonraki süreçlerde...

Türkiye'deki karayolu kurulları

Karayolları kuruluşları ikiye ayrılır. Bunlar Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu ve Karayolları Trafik Güvenlik Kurumudur. == Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu ===== Amaç === 13/10/1983 tarihli çıkan kanunda da belirtildiği üzere bu kurulun çalışma e...

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılan bir kanundur.

Kanun (hukuk)

Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır.

Türkiye'deki vergiler

==Türkiye'de uygulanan vergiler==* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.** Gelir vergisi** Kurumlar vergisi* Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir...

soyadı

Bir kimsenin asıl adından sonra gelen ve ortak soyunu belirten kânunen mecbur âile ismi. Benzer veya aynı ismi taşıyan kişileri birbirinden ayırmak için, lakap ve ünvanlar kullanılmaya başlanmıştır.

İsrail Vatandaşlık Yasası

İsrail Vatandaşlık Kanunu (İbranice חוק האזרחות הישראלית) kimlerin İsrail vatandaşı olduğunu ve olabileceğini düzenler. Kanun diğer iki ilgili kanuna

Boyle-Mariotte kanunu

Boyle-Mariotte kanunu Alm. Boyle Mariottsche Gsetz (n), Fr. Loi (f), de Boyle Mariotte, İng. Law of Boyle-Mariotte. Sıcaklığı sabit kalmak şartıyle, bir gaz kütlesinin, basıncı ile hacmi arasındaki ifade. Bir gazın temel özelliklerinden birisi de sıkışa...

lokavt

Lokavt İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebeb olacak tarzda, işveren ve işveren vekili tarafından, kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması. Kelime olarak, İngilizcede lock-out...