Kanuni Sultan S��Leyman

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (oyun)

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Orhan Asena'nın yazdığı bir tiyatro oyunudur. Yazarın ''Taht ve Baht Dörtlemesi'' (ya da ''Kanuní Sultan Süleyman Dörtlemesi'') adını verdiği dört oyunun üçüncüsüdür. Oyunda Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Bayezid ve Seli...

savcı

Adâlet Bakanlığının kontrolü altında, cezâ mahkemelerinde amme (kamu) dâvâsını açan, hukuk ve idâre mahkemelerinde amme (kamu) menfaatini temsil eden, cezâların yerine getirilmesini teminle vazifeli kılınan, yargı kuvveti karşısında devleti temsil eden kâ...

Kanunname-i Ali Osman

Kanunname-i Osmani veya Kanun-ı Kadim olarak da bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde cezalandırma, yönetim ve maliye alanlarında şer'i hukuka uygun olmak koşuluyla padişahın koyduğu yasadır. Kanunları geniş bir şekilde inceleyen Osmanlı hukukçuları, kava...

Tarafsızlık Kanunu

Tarafsızlık Kanunu, 1935 ABD'nin kriz içindeki Avrupa ile diplomatik ilişkilerini belirlemesine ilişkin kanun. 1933'ten itibaren. Avrupa'nın kriz içinde olması karşısında ABD, Avrupa diplomasisinin bu krizler içine sürüklenmekten korkmuş ve yalnızcılık...

Türkiye'deki vergiler

==Türkiye'de uygulanan vergiler==* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.** Gelir vergisi** Kurumlar vergisi* Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir...

lokavt

Lokavt İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebeb olacak tarzda, işveren ve işveren vekili tarafından, kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması. Kelime olarak, İngilizcede lock-out...

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılan bir kanundur.

Sülüman

Kanuni Sultan Sülüman

Lütfi Paşa (Damat)

Lütfi Paşa (Damat) On altıncı yüzyıl kumandan, târihçi, ilim ve devlet adamı. Âilesi, doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. Enderun'da terbiye edilip, öğretim görerek yetiştirildi.