Karakızlar - Türk ve Altay mitolojisinde Kötülük Tanrıçaları. Karagızlar veya Garagızlar da denir. Erlik Han’ın kızlarıdırlar. Adları bilinmez. Düz, kuru, çıplak, kaygan bir yerde yaşarlar. Vakitlerini eğlenerek geçirirler. Göğe çıkan şamanı ayartıp yolundan çevirmeye çalışırlar. Bazen cinsellikle ilgili veya cinsellik içeren davranışlarda bulundukları anlatılır. Saçları kara yılana benzer.

Kara Kızlar

Karakızlar - Türk ve Altay mitolojisinde Kötülük Tanrıçaları. Karagızlar veya Garagızlar da denir. Erlik Han’ın kızlarıdırlar. Adları bilinmez. Düz, kuru, çıplak, kaygan bir yerde yaşarlar. Vakitlerini eğlenerek geçirirler. Göğe çıkan şamanı ayartıp yolundan çevirmeye çalışırlar. Bazen cinsellikle ilgili veya cinsellik içeren davranışlarda bulundukları anlatılır. Saçları kara yılana benzer. == Kaynak == * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt == Ayrıca bakınız == * Kara Oğlanlar * Ak Kızlar * Ak Oğlanlar

Yanıtlar