Kaside

Kısaca: Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Kaside 6 bölümden oluşur: Birinci bölüm 15-20 beyitliktir. Bu ilk bölüme, aşıkane duygular yer alıyorsa "nesib", bahar, tabiat, bayram gibi konulara değiniliyorsa "teşbib" adı verilir. İkinci bölüm girizgah ya da ...devamı ☟

Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Kaside 6 bölümden oluşur:
Birinci bölüm 15-20 beyitliktir. Bu ilk bölüme, aşıkane duygular yer alıyorsa "nesib", bahar, tabiat, bayram gibi konulara değiniliyorsa "teşbib" adı verilir.
İkinci bölüm girizgah ya da girizdir. Genellikle tek beyitten oluşur ve burada şair medhiyeye (övgüye) geçeceğini bildirir. Girizgah konuya uygun ve nükteli olmalıdır.
Üçüncü bölüm medhiyedir. Bu bölümde asıl konu anlatılır. Beyit sayısı konuya ve şaire göre değişen medhiye bölümü kasidenin en sanatlı beyitlerini içerir.
Kasidenin dördüncü bölümü tegazzüldür. Tegazzül, 5-12 beyit arasında değişir. Kasidenin başında ya da sonunda yer alabilir. Bu bölüm her kasidede bulunmayabilir.
Beşinci bölüm fahriyedir. Şair bu bölümde de kendisini över.
Kasidenin son bölümü duadır. Bu bölümde önceki beyitlerde övgüsü yapılan kişi için dua edilir.
Kasideler, nesib bölümünde ele alınan konuya göre göre kaside-i bahariyye, kaside-i ramazaniyye, kaside-i hammamiyye olarak adlandırılır. Uyaklarına göre r harfi ile bitiyorsa kaside-i raiyye, l harfiyle bitiyorsa kaside-i lamiyye, m harfiyle bitiyorsa kaside-i mimiyye diye anlandırılır. Rediflerine göre de, tevhid, münacaat, methiye diye bölümlenir. Kasidenin en güzel beyiti "beyt-ül kaside"dir. Şairin adının geçtiği beyite ise "tac beyit" denir.

kaside

Türkçe kaside kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. eulogy, encomium, ode

kaside

on beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyitle uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı nazım biçimi: bâkî, nef'i kasideleriyle tanınır .

kaside

Türkçe kaside kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hymne, Kasside

kaside

Osmanlıca kaside kelimesinin Türkçe karşılığı.
(C.: Kasâid) Onbeş beyitten az olmamak üzere, her beyit kafiyeli olarak, büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi medh ü senâ eden, öven manzume şekli. Büyük zatları ve daha çok Cenâb-ı Hakk'ı veya Peygamberi (A.S.M.) medheden manzume.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaside
1 yıl önce

Kaside (Arapça: قصيدة), genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan bir şiir formudur. Ancak kaside biçiminin şiirin farklı konuları için...

Kaside, Bayram, Beyit, Devlet, Din, Divan edebiyatı, Dua, ޞiir, Nükte
Kaside-i bürde
1 yıl önce

Kaside-i Burde (Arapça: قصيدة البردة, "Bürde Kasidesi"), İslam peygamberi Muhammed'e ünlü Mısırlı sufi İmam Bûsirî tarafından yazılan övgü kasidesi. Asıl...

Fahriye (edebiyat)
4 yıl önce

bulunduğu aşikardır. Medhiye bölümü şairin kasidesini sunduğu kişiyi yüceltip övmesidir; fahriye bölümü ise kaside şairinin kendini övmesidir. Bu bir çeşit...

Fahriye (edebiyat), Divan edebiyatı, Edebiyat, Kaside, Taslak
Müntahabat-ı Eş'ar
1 yıl önce

Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı ilk kaside eski kaside şeklinin tüm özelliğini taşıdığı halde sonraki kasidelerde; gerek şekil gerek muhteva bakımından...

Müntahabat-ı Eş`ar (kitap), Fransa, Kaside, Mustafa Reşit Paşa, İbrahim Şinasi, Klişe
Nazım biçimleri
1 yıl önce

Rubai Tuyuğ Şarkı Murabba III. beyitlerle kurulan nazım biçimleri Gazel Kaside Mesnevi Kıt'a Müstezat Terza Rima Sone Triyole Serbest Müstezat Serbest...

Edebiyat, Türkçe, Nazım, Nazım türleri
Ahmedî
5 yıl önce

ve Türkçe örnekleri içerir.) Mi’yârü’l-edeb (Kaside tarzında Farsça ders kitabı) Mîzânü’l-edeb (Kaside tarzında Farsça ders kitabı) Mirķātü’l-edeb (Arapça-Farsça...

Ahmedi, Amasya, Anadolu, Cemşid ü Hurşid, Divan, Divan(edebiyat), Divan edebiyatı, Fars, Farsça, Germiyan, Kütahya
Atabetü'L-Hakayık
1 yıl önce

Didaktik (öğretici) bir eserdir. Bir nasihatname özelliğindedir. Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler vardır. 46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır...

Cemreviye
1 yıl önce

Divan edebiyatında şairlerin cemrenin düştüğü dönemlerde yazdıkları bir kaside türüdür. Çok sık tercih edilmediğinden dolayı örneklerine az rastlanır....

Cemreviye, Edebiyat, Taslak