kavimler göçü

Kavimler Göçü, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. 4 yy. ortalarında Hunlar Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Don ve Volga nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır. Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için MS 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu.

Kavimler Göçü4 ve 6. yüzyıla kadar Kavimler Göçü
4 ve 6. yüzyıla kadar Kavimler Göçü
M.Ö. 3. yüzyıl ile 4. yüzyıl arasında Avrupa'yı istila eden, Akdeniz dünyasına yabancı kavimlerin akımı. Milad'ın ilk yüzyıllarında, Roma imparatorluğu döneminde, Ren nehri ve Tuna nehri ötesinde Cermen (Germen) yani, Burgondlar, Franklar, Alamanlar, Vizigotlar, Ostrogotlar yaşıyordu. Cermen kavmi'nin çok iyi savaşçı olmalarından dolayı kimse savaşmayı göze alamazdı. Kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul topraklardan geçimlerini sağlamağa uğraşıyorlardı. Açlığın dürtüsüyle, yeni yeni otlaklar aramağa çıktılar ve II. yüzyıldan itibaren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken Roma İmparatorluğu topraklarına zorla girmeğe başladılar.

Kavimler Göçü ve SebepleriRoma İmparatorluğuna yapılan göçleri (saldırılar) gösteren Kavimler Göçü haritası
Roma İmparatorluğuna yapılan göçleri (saldırılar) gösteren Kavimler Göçü haritası
Gerek Çin ve Avarların baskısı, gerekse iklim şartlarının kötüye gitmesi yüzünden, Batı Hunları 374 yılında, başlarındaki Balamir’in sevk ve idaresinde Avrupa içlerine ilerlediler (Balamir, Mete’nin 15. ve ÇiÇi Yabgu’nun 9. kuşaktan torunudur).

Bu sırada Kuban ve Terek nehirleri arasında yaşamakta olan Alanlar, Hunlara karşı koymak istedilerse de yenilerek bozguna uğradılar. Hunlar, onları takip ederken, Don (Ten) ve Dinyester (Turla) nehirleri arasında yaşamakta olan Ostrogotlan da mağlup ettiler. Ostrogotlann bir kısmı Hun egemenliğini kabul etti. Bir kısmı daha da batıya giderek Vizigot ülkesine girdi.

Ostrogotları takip eden Hunlar, karşılarına çıkan Vizigotları da yenerek dağıttılar. İşte bu “Hun” baskısına dayanamayan Alanlar, Ostrogotlar, Vizigotlar batıya doğru göç ettiler. Bunlar önlerine çıkan diğer Cermen kavimlerini yerlerinden ettiler. 375 yılında başlayan ve Hunlann diğer kavimleri batıya doğru iterek sebep oldukları bu harekete Kavimler Göçü denir.

Orta Asya'daki Çin Devleti'nin egemenliğinden kurtulmak için 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotlar'ın yaşadıkları bu bölgeye girdi.

Hunlar'ın bu bölgede yerleşmesiyle daha fazla buralarda yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Romalıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimleri yurtlarından atarak İspanya'ya hatta Kuzey Afrika'ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü (Alm. Völkerwanderung), Göç Dönemi (İng. Migration Period) veya Barbar İstilaları (Fransızca; Invasions barbares; İspanyolca; Invasiones bárbaras; İtalyanca; Invasioni barbariche) denir. Kavimler Göçü, günümüz Avrupa devletlerinin temellerini atan çok önemli bir olaydır.

Sınırlarda ve İmparatorlukta

Miladın ilk yüzyıllarında Avrupa'ya korku salan ve kendilerine batılılarca barbarlar da denen (Yunanca; yabancı olmayan anlamına, barbaros sözcüğünden) bu kavimlerin yıkıcı akınlarını önlemek için, Roma imparatorları sınırları tahkim ettiler. IV. yüzyıl.a kadar, Germenleri püskürtmeyi başardılar ve aralarından birçoğunu tutsak aldılar. Bu tutsakları, ya ekilmemiş topraklarda köle olarak ya da orduyu güçlendirmek için asker olarak kullandılar. Böylece, bu yağmacıların bazıları köylü oldu; bazıları da, batı orduları başkomutanlığına kadar yükselen Vandal Stilicho (360-408) gibi. Roma subaylığı rütbesine çıktılar.

Büyük İstilalar

IV. yüzyıl sonlarında, Ren ve Tuna nehirleri boyunca, büyük bir barbar baskısı kendini göstermeğe başladı. Bu baskı, kralları Atilla'nın yönetiminde, Asya'dan gelen Hunların etkisiyle oluşmuştu. Hunlardan kaçıp kurtulmak için Vizigotlar 376 yılında Tuna Nehri'ni aştılar. «Got zehiri» artık, imparatorluğa girmiş oluyordu: 200,000 savaşçı, Roma eyaletlerini yağma etti ve 410 yılında Roma'yı ele geçirdi.

Bu tarihten kısa bir süre önce, çeşitli kavimler, 406 yıllarından itibaren, Ren Nehri'ni aşmış, Galya'ya girmiş, sonra İspanya ve Kuzey Afrika'ya geçmişlerdi. Bir yüzyıl sonra. Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalktı, toprakları istilacıların eline geçti. Barbar krallar artık duruma egemen olmuşlardı. 496 yılında Hıristiyanlığı benimseyen Clovis, Frank monarşisini kurarak Galya'da hüküm sürdü. Barbarlar yeni bir dünya düzenlediler ve böylece Ortaçağ başladı.

Kavimler Göçü'nün sonuçları

  • Avrupa'nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.
  • Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.
  • Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.
  • Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.
  • Avrupa'da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.
  • İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.
  • Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
  • Avrupa'da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.
  • Avrupa'da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürüde bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır.
''çinin aşırı nüfus artışı sonucunda, çinliler moğolların ana vatanını (mançurya/ bgünkü çinin kuzayi) istila ettiler'' :D:D tabi o zamanlar Çin çok kalabalık, iğne atsan yere düşmüyo...şimdiki gibi tenha değil...sığmamışlar tabi küçücük Çin'e...sorsan kesin tarih öğretmenidir ha..:D:Dhani var ya mısır piramitlerini Türkiye' den çalmışlar deyince yorum yapıyo:D:Dhö höh :D:D
kavimler göçü neticesinde orta asya insanları, dilleri ve kültürleri orta ve kuzey avrupa boyunca yayılmıştır. sadece macaristan değil, almanya, isveç, finlandiya, norveç, danimarka, ingiltere'nin kuzeyine kadar etkili olmuştur. Etimolojiye ilgisi olan biri dillerin nasıl yayıldığını rahatlıkla görebilir. Tabii dil mektupla, gazete ile yayılmıyor. İnsanların o bölgelere yerleşmesi ve orada karışması ile oluyor. bugün ingilizce dil yapısına dikkat edenler onun iki unsurdan meydana geldiğini görebilir. birincisi hint, arap, yunan kaynaklı latin dili, ikincisi orta asya, kuzey avrupa, slav dilleri, iskandinav dilleri üzerinden gelen grup. ingilizce de "w" ile türkçede "y" ile başlayan o kadar çok bir birinin karşılığı kelime var ki. işte bunların kökeni araştırıldığında orta asya bağlantısı rahatlıkla görülür.
kavimler göçünün nedeni: ÇİN dir. çinin aşırı nüfus artışı sonucunda, çinliler moğolların ana vatanını (mançurya/ bgünkü çinin kuzayi) istila ettiler. moğolların bir kısmını koreye, bir kısmını da türklerin ana vatanını (bugünkü moğolistan) istila ederek türkleri daha batıya sürdüler, batıya göç eden türkler de o bölgedeki halkları daha batıya, batıya sürülenler de diğerlerini daha batıya sürmek süretiyle kavimler göçü gerçekleşmiş. oldu. kavimler göçünün gerçek sebebi çin'dir...

İlgili konuları ara

Yanıtlar